Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Delårsrapport kvartal 1 - 4, 2010 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 17:27 CET

* Bolaget reducerade drastiskt sin skuldbörda 2 kv. 2010 då fordringsägare kvittade bort fordringar på 24 450 TSEK mot aktier.
* Goodwillposterna har genom ned- och avskrivningar reducerats från 34 465 TSEK till 13 666 TSEK.
* Aktiekapitalet uppgår nu till 4 537 TSEK och det egna kapitalet till 11 565 TSEK.
* 2 fonder öppnat hos Premiepensionsmyndigheten, Systematiska Sverige och Covered Call. Öppna för val fr.o.m. december.
* Omsättningen uppgick ackumulerat till 31,1 MSEK (38,7 föregående år inklusive International). Resultatet ackumulerat uppgick till -22 344 TSEK vilket motsvarar -2,39 öre (-0,72) vid full utspädning motsvarar detta 2,36 öre (0,72) per aktie. Härav ingår icke kassaflödespåverkande poster om -21 041 TSEK, dvs. -2,25 öre per aktie.
* Nyemission av units om 4 aktier och 3 teckningsoptioner pågår för att starta upp fastighetsfonder, stärka rörelsekapital, stärka likviditeten och betala vissa skatter.

I en kommentar till utvecklingen 2010 säger VD:n "Verksamheten präglades under årets fjärde kvartal av hanteringen av effekten av personalavgången i både Stockholm och Malmö där medarbetare slutat och startat eget. Arbetsrutiner har lagts om och fokus i Rådgivningsverksamheten har lagts på att få i gång kontoret i Göteborg samt att reducera kostnader. Rådgivningsverksamheten uppvisar en ständigt ökande effektivitet trots det naturliga försäljningsbortfallets kortsiktiga resultateffekt.
I Fondverksamheten har konsolideringen fortsatt för att kunna hantera den minskande fondvolymen.
Fondbolaget befinner sig i en fas där vi kommer att koncentrera insatsen till färre fonder och som en konsekvens av detta stängdes fonderna Scirocco och Tornado. Under kvartalet accepterades fonderna Covered Call och Systematiska Sverige i Premiepensionsmyndighetens utbud från och med december".
Koncernens redovisade omsättning och resultat föregående år redovisas exklusive det nu sålda bolaget Systematiska International. En jämförelse med årets omsättning och resultat blir därför rättvisande.
Koncernen har inte kunnat kompensera för både resultatbortfallet från International och för resultatförsämringen genom den lägre omsättningen i Fondbolaget och kvartalets kortsiktiga försäljningsbortfall i rådgivningsverksamheten.

Koncernen Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB består av fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB och försäkringsförmedlarna Systematiska Kapitalförvaltning Rådgivnings i Sverige AB.

Fondverksamheten
Fondbolaget kan för närvarande erbjuda fondsparare att spara i 6 fonder med olika inriktningar och risknivåer; AMDT Hedge, Risk Reward, Covered Call, Risk Reward Euro och Systematiska Bas och sedan 19 mars, Systematiska Sverige. Delar av kostnaden för att anpassa fonder, system och rutiner, till Premiepensionsmyndighetens krav har aktiverats med TSEK 350.

Aktuell information om fondernas utveckling finns under www.systematiska.se


Försäkringsförmedling
Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings i Sverige AB har under kvartalet fortsatt arbetet med att utveckla och strukturera verksamheten genom både anställning och avveckling av rådgivare, ändrade arbetsrutiner och delvis ändra callcentrets inriktning och arbetsmetoder. Uppbyggnaden och förstärkning av verksamheten i Göteborg har fortsatt. Antalet rådgivare uppgick under kvartalet till 12 stycken.

Avskrivning av goodwill, nedskrivning av aktier i dotterbolag
Under 2 kv. 2010 kvittade fordringsägare med sammanlagt fordringar på 24 450 TSEK på bolaget mot aktier i Bolaget. Bolagets aktiekapital uppgick därefter till 42 784 TSEK.

En extra stämma den 19 november 2010 beslöt om omvänd split och nedsättning av aktiekapitalet där 100 gamla aktier las samman till 1 ny aktie och aktiekapitalet reducerades med 38 247 TSEK till 4 537 TSEK. Sammantaget skapades härigenom utrymme för att skriva ned goodwill och skriva ned de bokföringsmässiga värdena på aktierna i dotterbolag och därigenom bättre reflektera historisk performance.

Nedskrivningar av goodwill och nedskrivning av värdet på aktierna i dotterbolagen är extraordinära åtgärder, som ej påverkar kassaflödet. Dvs. de innebar ej några utbetalningar från moderbolaget. Därför är det redovisade resultatet 2010 ej jämförbart med 2009, pga av att resultatet 2010 ej är rensat från de ovan redovisade extraordinära åtgärderna.

Syftet med nedskrivningar av goodwill och värdet på aktierna i dotterbolagen är flera.
Dels en anpassning till marknadsvärden dels bedöms åtgärderna komma att underlätta arbetet att utöka samarbetet med andra aktörer och eventuellt bredda ägarkretsen.

Kommentarer till den ekonomiska utvecklingen
Resultat efter skatt (EBITDA) för kvartal 4 uppgår till -3 115 TSEK (-1 590) vilket motsvarar -0,33 öre per utgiven aktie, vilket på balansdagen var 936 740 708. Ackumulerat uppgår resultatförsämringen (EBITDA) mot föregående år till knappt 2 900 TSEK . Under kvartal 4 har åtgärder genomförts som bedöms leda till ett positivt driftsresultat för de operativa enheterna.
Resultatet efter skatt uppgår till -20 342 TSEK (-2 966). Ackumulerat -22 344 TSEK (-6 769) efter att avskrivningar och nedskrivning av goodwill har gjorts med -20 919 TSEK motsvarande värdet på nedskrivningen av värdet på dotterbolagen.
Resultatet har tillgodoräknats realisationsvinsten från försäljningen av Systematiska International.
Den kvarvarande konvertibelskulden uppgår till 550 TSEK.
Bolaget har genomfört en extra bolagsstämma och beslutat om planerna om upprättande av fastighetsinvesteringsverksamh

eten dels genomföra en sammanläggning av aktier och nedsättning av aktiekapitalet varigenom kvotvärde ändras. Därutöver har styrelsen fått stämmans mandat att genomföra en nyemission för att kunna genomföra de satsningar och strukturförändringar som kommer att behövas för att kunna ta koncernen till tillväxt och lönsamhet. Stämman ägde rum fredagen den 19 november 2010.
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) och dess dotterbolag Systematisk Kapitalförvaltnings Rådgivning AB har dragits in i en skatterevision som Skattemyndigheten har gjort
I den skriftväxling som pågår mellan Skatteverket och de båda Systematiskabolagen, har det framkommit att parterna har helt skilda uppfattningar primärt i frågan om en person varit anställd av något eller båda av de aktuella bolagen.
Ledning och styrelse för Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) och dess dotterbolag Systematisk Kapitalförvaltnings Rådgivning AB gör bedömning att man har mycket god grund för sin inställning att personen ej har varit anställd.
Om Skattemyndighetens inställning och därpå baserade krav ej ändras i den pågående skriftväxlingen mellan parterna kommer Skatteverkets inställning att rättsligt prövas. Vid ett eventuellt negativt rättsligt utfall av tvisterna kommer vi att kunna rikta krav mot tidigare ägare i dotterbolaget för att därmed försöka neutralisera ev. resultat- och likviditetseffekter.

Företrädesemission av units
På basis av ett bemyndigande givit av en extra stämma den 19 november 2010 genomför Bolaget f n en nyemission. Emissionen är en företrädesemission riktad till aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning. Emissionen sker av units bestående av 4 aktier och 3 teckningsoptioner. Varje unit kostar 2 kr. Emissionen beslutades för att stärka rörelsekapitalet och likviditeten, starta upp fastighetsfonder och betala vissa skatter.

Villkoren för emissionen i följande:
Personer som på avstämningsdagen den 22 februari var aktieägare i Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ) erhöll uniträtter.

* Uniträtter. För varje aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) uniträtt.
* 4 uniträtter ger rätt att teckna 1 s.k. unit.
* En unit består av 4 nya aktier och 3 teckningsoptioner.
* Emissionskurs är 2 kr per unit, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
* Antal aktier i nyemissionen är 9 367 408 st.
* Antal teckningsoptioner i nyemission är 7 025 556 st.
* Teckningstid: 24 februari - 9 mars 2011.
* Likvid senast 9 mars 2011 om inte annat anges.

Uniträtterna beräknas att komma handlas på AktieTorget den 24 februari - 4 mars 2011.

Händelser efter balansdagen
För att stärka bolagens ställning administrativt och juridiskt har bolaget från och med den 20 januari 2011 anställt Fredrik Johansson som bolagsjurist. Fredrik Johansson är 47 år, jurist, har suttit ting och arbetat på Skatteverket. Dessutom har Johansson lång erfarenhet från försäkringsbranschen och försäkringsmäkleriverksamhet både från stora bolag och från egna verksamheter.
Fredrik Johansson har, förutom en gedigen juridisk utbildning och erfarenhet, arbetat för och med flera olika försäkringsmäklerier och försäkringsbolag, bland annat för Trygg Hansa och Skandia.

Den 14 februari beslutade bolagets styrelse att genomföra den av stämman godkända emissionen med startdatum 24 februari.

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor

Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) - noterat på AKTIETORGET - finns på www.systematiska.com. Frågor besvaras av VD Arild Russ 0771-556 556.

Nästa kvartalsrapport lämnas 2011-04-27.

Datum för årsstämman föreslås till 2011-04-27.

Malmö den 25 februari 2011
Styrelsen för Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)