Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Kallelse till extra stämma i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:06 CEST

Aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) kallas till extra stämma fredagen den 19 november 2010, kl 09.00, i bolagets lokaler Stortorget 9 i Malmö.

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per den 13 november 2010, dels ska anmälan om deltagande vara bolaget tillhanda senast den 17 november 2010.

Anmälan skall ske via mejl till arild.russ@systematiska.com alt. via brev under adress Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ), att: Russ, Stortorget 9, 211 22 Malmö. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall antal biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombes att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd före den 13 november 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Styrelsens förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Val av en eller två justeringsmän.
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
6 VD Arild Russ redovisar verksamheten 2010 och koncernens framtida strategi innehållande upprättande av fastighetsfond.
7 Nyemission av aktier.
8 Ändring av bolagsordningen.
9 Sammanläggning av aktier.
10 Ändring av bolagsordningen.
11 Minskning av aktiekapitalet.
12 Bemyndigande om emission.
13 Bemyndigande att göra smärre justeringar.
14 Stämmans avslutande.
______________________
Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag

7. I syfte att få antalet aktier delbart med 100 föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om en riktad nyemission av högst 92 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1,84 kronor. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna föreslås tillkomma Hans-Åke Leander i Malmö. Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna skall ske senast den 15 december 2010. Betalning för tecknade aktier föreslås ske till en kurs om 0,02 kronor, dvs. motsvarande aktiernas kvotvärde. Grunden för teckningskursen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra den sammanläggning som föreslås i punkt 10 nedan. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

8. Antalet aktier i § 5 föreslås ändras till lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.

9. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier, innebärande att 100 aktier sammanläggs till (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Efter sammanläggningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 18.734.816 kronor fördelat på 9.367.408 aktier. En av styrelsen utsedd garant, tex ett emissionsinstitut kommer vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med etthundra (100), så många aktier att dessas aktieinnehav, efter tillägg för av Garanten vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med etthundra (100).

10. Gränserna för aktiekapitalet i § 4 föreslås ändras till lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

11. Styrelsen föreslår att aktiekapitalet skall minskas med 14.197.363 kronor till 4.537.453 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

12. På grund av sammanläggning av aktier måste årsstämmans bemyndiganden ändras. Styrelsen föreslår stämman att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler till marknadsmässig kurs, till ett emissionsbelopp om högst 6 MSEK, för etablering av koncernens fastighetsfond i enlighet med innehållet i §6, för att stärka bolagets finansiella ställning, för förvärv samt kvittning av skulder.

13. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsens utser, att vidta de smärre justeringar som krävs för att vid Bolagsverket registrera de beslut som föreslås ovan.
______________________
Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga på bolagets kontor, i Malmö, under minst två veckor närmast före stämman.

Styrelsen