Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Kallelse till extra stämma i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 13:37 CET

Aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) kallas till extra stämma tisdagen den 8 mars 2011, kl 09.00, i bolagets lokaler Stortorget 9 i Malmö. För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per den 2 mars 2011, dels ska anmälan om deltagande vara bolaget tillhanda senast den 4 mars 2011. Anmälan skall ske via mejl till arild.russ@systematiska.com alt. via brev under adress Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ), att: Russ, Stortorget 9, 211 22 Malmö. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall antal biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd före den 2 mars 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Styrelsens förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Val av en eller två justeringsmän.
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
6 Bemyndiganden om emissioner.
7 Förslag om kvittning av fordringar mot units och kontant teckning av units från personer i närståendekretsen.
8 Förslag att Svensk Investeringsrådgivning AB ges rätt att teckna 500.000 units bestående av 4 aktier och 3 teckningsoptioner, till kurs 2,10 kr.
9 Bemyndigande att göra smärre justeringar.
9 Ev. övriga frågor.
10 Stämmans avslutande.

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag

6.) Styrelsen föreslås bemyndigas att intill nästa årsstämma genomföra riktade nyemissioner av aktier m m, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, och till marknadsmässig kurs om sammanlagt 4 MSEK. Detta bl a som likvid för förvärv, kvittning av skulder och för att stärka bolagets finansiella ställning.
7.) Styrelsen föreslår att stämman godkänner att personer ur närståendekretsen m fl får kvitta fordringar på Bolaget mot units, till kvittningskurs 2,10 kr per unit, bestående av 4 nyemitterade aktier och 3 teckningsoptioner, de sistnämnde med samma teckningsvillkor som Bolagets erbjuder sina aktieägare i en företrädesemission februari - mars 2011. Emissionerna ska sammanlagt få uppgå till ett maximalt kvittningsbelopp om 2,5 MSEK för att stärka bolagets finansiella ställning.
8.) Moderbolaget har förvärvat rörelsen i Svensk Investeringsrådgivning genom emission av 2 miljoner aktier. Dessa aktier hinner ej registreras av Euroclear före avstämningsdagen för företrädesemissionen. Mot denna bakgrund föreslås stämman besluta om en till detta bolag likartad, men riktad emission, av 500.000 units, dock till en något högre kurs, dvs. kurs 2,10 kr per unit.
9.) Då stämmans beslut kräver registrering hos bl a Bolagsverket, där de formella kraven är strikta, och för att undvika extra kostnader föreslås att styrelsen eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i stämmans beslut.
Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, i Malmö, minst två veckor före stämman.

Malmö 16 februrari 2011
Styrelsen