Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Stämmokommuniké - Systematisk Kapitalförvaltnings AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 12:31 CET

* Redovisade VD Arild Russ planer på att inrätta en fastighetsfond.
* Beslöt stämman att lägga samman 100 aktier till en ny aktie.
* Bemyndigades styrelsen att emittera aktier m m till ett emissionsbelopp om högst 6 MSEK för att stärka Bolagets finansiella ställning och kvitta fordringar mot t ex aktier.

En extra stämma i systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) beslöt på fredagen enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

Stämman beslöt om sammanläggning av aktier sker 1:100. Beslutet om sammanläggning av aktier medförde att stämman beslöt att ändra bolagsordningen, där § 4 resp. 5 gavs följande lydelser "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.", "Antalet aktier ska uppgå till lägst 9 miljoner och högst 36 miljoner"-

Beslutet om sammanläggning av aktier medförde att stämman gav styrelsen ett nytt bemyndigande. Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för bolaget aktieägare, emittera aktier m m till marknadsmässig kurs, till ett emissionsbelopp om högst 6 MSEK, för bl a etablering av koncernens fastighetsfond, för förvärv, kvittning av skulder samt för att stärka bolagets finansiella ställning. 

VD Arild Russ och styrelsens ordförande Ulf Christiansson redovisade på stämman styrelsens planer på att etablera en fastighetsfond. 

I en kommentar till stämmans beslut säger VD Arild Russ att "Dagens extra stämma var ett viktigt steg för att stärka Systematisk Kapitalförvaltnings finansiella ställning, att aktien ska kunna handlas på en mer förtroendeingivande kurs och för att gå vidare med offensiva satsningar bland annat via en fastighetsfond."

Frågor besvaras av VD Arild Russ på telefonnummer 0771-556 556.

Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com

Malmö den 19 november 2010
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)