Riksdagen

Systemet med särskilda företrädare för barn som blivit utsatta för brott fungerar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:45 CEST

De flesta åklagare anser att lagen om särskild företrädare för barn fyller sitt syfte. Den slutsatsen redovisar riksdagens justitieutskott i en uppföljningsrapport. Lagen kom till för att förbättra möjligheterna att utreda brott mot barn som begåtts av en närstående.

Många åklagare anser dock att den tidsfrist om fyra dagar inom vilken en vårdnadshavare ska underrättas om ett fattat tillfälligt beslut om förordnande av särskild företrädare är för kort för att lagen ska kunna användas effektivt i brottsbekämpningen.

I undersökningen har samtliga åklagarkammare i Sverige tillfrågats om hur de tillämpar lagen om särskild företrädare samt om deras erfarenheter av och synpunkter på lagen.

Lagen om särskild företrädare trädde i kraft den 1 januari 2000. Syftet med lagen är att stärka barnens rätt när en förälder eller någon som står föräldern nära misstänks för brott mot barnet. Dessutom ska lagen förbättra möjligheterna att utreda sådana misstankar och förhindra fortsatta övergrepp.

Stärka barnets rätt
Enligt lagen ska en särskild företrädare för barnet kunna förordnas för barnet för att i stället för vårdnadshavaren företräda barnet och ta till vara barnets rätt under polisutredningen och i rättegången. Om en sådan särskild företrädare har förordnats krävs till exempel inte något samtycke från vårdnadshavaren för att kunna genomföra polisförhör eller läkarundersökning av barnet.

Rapporten publiceras i Riksdagens serie Rapporter från riksdagen (2005/06:RFR2) och finns även tillgänglig på riksdagens webbplats på justitieutskottets avdelning. Dessutom kan den beställas från riksdagens tryckeriexpedition på telefonnummer 08-786 58 10.

Kommentar till rapporten
Rapporten har tagits fram av justitieutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering. Kommentarer lämnas av arbetsgruppens ordförande Jeppe Johnsson (m) samt av Rolf Olsson (v), Margareta Persson (s), Torkild Strandberg (fp), Peter Althin (kd), Johan Linander (c) och Leif Björnlod (mp). Samtliga nås via riksdagens växel 08-786 40 00.


Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000