Sprinkle Media

Systemhus Byggsvepet - nummer 8

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 13:09 CEST

Bostadsbranschen genomgår just nu en snabb utveckling, baserad på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling, och där bolagets olika företrädare kommer till tals.


Branschsignaler

Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt och fler hyresrätter behöver byggas.

I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner (83 procent) att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Det är något färre jämfört med 2017 då antalet kommuner som uppgav underskott var rekordstort. Men utmaningarna framöver radar trots detta upp sig.

Den senaste rapporten från Boverket publicerades i förra veckan och visar att läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. Kommunerna i storstadsregionerna och större högskolekommuner uppger alla att de har underskott på bostäder.

Hyresrätter är den upplåtelseform som flest kommuner uppger behöver tillkomma. Många kommuner påpekar att det finns ett behov av större lägenheter, framför allt större hyresrätter.

SBAB har till exempel uppmärksammat att unga i åldrarna 20 - 29 själva, eller känner andra som har flyttat ihop tidigare än det var tänkt på grund av bostadssituationen. Omvänt tvingas andra att vänta med att separera tills de har hittar en bostad, enligt en undersökning från SBAB. I undersökningen svarar 3 av 10 att de har låtit bli att bilda familj. Lika många har ofrivilligt lämnat den stad som de bor i. 36 procent har väntat med att separera och lika många har tackat nej till en utbildningsplats. Situationen innebär med andra ord direkt försvårande omständigheter för familjelivet men även en påverkan på arbetslivet och näringslivet. Företagens möjligheter att hitta och locka nödvändig kompetens påverkas negativt när människor inte har någonstans att bo, vilket i slutändan påverkar skatteunderlaget och samhällsutvecklingen i stort.

Samma bild av bostadssituationen framträder i Boverkets bostadsmarknadsenkät som visar på att ungdomar är en av de grupper som har svårast att få tag i en bostad. Problemet har funnits i flera år och trots ett ökat bostadsbyggande uppger kommunerna även i 2019 års bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott på bostäder för ungdomar. Den vanligaste åtgärden som kommunerna vidtar för att underlätta ungdomars bostadssituation är en generell satsning på bostadsbyggande.

Bostadssituationen för nyanlända är fortfarande mycket ansträngd, även om läget har stabiliserats något. Något som dock snabbt kan förändras.

Antalet kommuner som bedömer underskott på särskilda boendeformer för äldre har ökat med elva kommuner sedan förra året. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar och en planering för särskilda boenden för äldre sker i kommunerna. Trots detta är det cirka en tredjedel av kommunerna som bedömer att behovet inte kommer att vara täckt om fem år.

Parallellt med Boverkets rapport kom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i förra veckan med statistik som visar att kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommuner och regioner. Redan år 2018 försämrades det ekonomiska resultatet rejält. Sex av 20 regioner gick med underskott och 16 regioner försämrade sitt resultat. Även 69 av 290 kommuner redovisade ett underskott, vilket är det högsta antalet på tio år.

Den ekonomiskt starka perioden för kommunsektorn går mot sitt slut, samtidigt som utmaningarna ökar till följd av den demografiska utvecklingen. Samhället står inför stora krav på omställning de kommande åren, inte minst till följd av att det kommer att råda brist på arbetskraft, enligt Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sammanfattningsvis behövs det, enligt nämnda rapporter, byggas betydligt mer än vad som för närvarande sker. Förmågan att väga ihop olika samhällstrender och analysera effekterna för att i nästa steg komma med förebyggande lösningar framstår som en allt viktigare egenskap. Behovet av analys, reflektion och att omgående agera, vilket anledningen till har belysts ovan, blir avgörande för framtidens samhällsbygge med det övergripande målet att #allaskabo.

Börsnoteringen kommer närmare steg för steg

I affärslivet, liksom inom idrotten, behöver man ibland göra en extra ansats för att samla kraft inför nästa höjd, något som vi har gjort under de senaste månaderna. Systemhus, dess ledning och medarbetare har fått arbeta under en synnerligen kraftig motvind, vilket vi tidigare har redogjort för. Nu när pusselbitarna alltmer faller på plats och situationen avsevärt förbättrats, fortsätter vi med att förbereda oss inför börsintroduktionen som i skrivande stund ser ut att inträffa i London.

Det ovan beskrivna behovet av bostäder, i första hand hyresrätter, visar hur viktigt det är för samhällsutvecklingen i stort att bostadsutvecklare som Systemhus ges möjlighet att fullt ut fokusera på det vi är bäst på: att projektera och bygga klimatsmarta, väldesignade, kostnads- och yteffektiva bostäder.

Systemhus och MinAttefallare uppgraderar webbsidorna

Sedan några tillbaka dagarna pågår en intensiv systemuppdatering av vår webb, vilket kommer att resultera i en förbättrad funktionalitet, kommunikation och utseende. Beroende på detta arbete kommer tillgängligheten till webbsidorna systemhus.se och minattefallare.se att tidvis påverkas.

Sociala medier

Vi tror på kraften av att finnas på sociala medier och berätta om vår verksamhet och våra produkter. Vi är samtidigt väl medvetna om vilka risker det kan innebära, men som ett publikt bolag vill vi vara transparenta med vår information och alltid sträva efter att utveckla vår externa kommunikation. Följ och gilla oss därför gärna via sociala medier.

Pressmeddelanden och andra nyheter finns som vanligt tillgängliga på webbsidan.

Till sist vill jag passa på att önska alla en skön avslutning på maj månad!

Med vänliga hälsningar

Linus Söder, VD

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowd funding.