SystemSeparation Sweden Holding AB

SystemSeparation genomför garanterad nyemission

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 12:04 CEST

(Aktietorget: SYSE)

Styrelsen har den 17 april 2009 beslutat att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 mars 2009, genomföra en nyemission om 90 037 572 nya aktier med företrädesrätt för SystemSeparations befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer att tillföra SystemSeparation cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom nyemissionen kan aktiekapitalet i SystemSeparation komma att öka med högst 8 103 381,48 kronor från 4 051 690,74 kronor till högst 12 155 072,22 kronor.

Bakgrund och motiv
Styrelsen i SystemSeparation bedömer, givet den tillväxtstrategi som styrelsen ämnar tillämpa, att en nyemission är fördelaktig för aktieägarna i SystemSeparation. Efter genomförandet av förvärvet av Eastern Bio Holding AB gör styrelsen i SystemSeparation bedömningen att SystemSeparation har ett kapitalbehov om cirka 45 miljoner kronor, huvudsakligen hänförligt till investeringar för att driftsätta pelletsanläggningen i Ystad.

Villkor och anvisningar
Den som på avstämningsdagen den 27 april 2009 är registrerad som aktieägare i SystemSeparation äger företrädesrätt att teckna nya aktier i SystemSeparation. För varje befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter och varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,60 kronor per aktie. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning under perioden 29 april till och med 13 maj 2009.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
22 april 2009: Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
27 april 2009: Avstämningsdag för att delta i nyemissionen, det vill säga aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen.
28 april 2009: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.
29 april-8 maj 2009: Handel i teckningsrätter.
29 april-13 maj 2009: Teckningsperiod.
19 maj 2009: Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen.

Teckningsåtagande och emissionsgaranti
En grupp befintliga aktieägare i SystemSeparation har förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen. Därutöver har en grupp investerare bestående av både befintliga och icke-befintliga aktieägare i SystemSeparation, åtagit sig att tillsammans teckna samtliga aktier som inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår avgivna teckningsförbindelser och teckningsåtaganden till 90 037 572 aktier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad i sin helhet.

Finansiella rådgivare
E. Öhman J:or Fondkommission AB är finansiella rådgivare till SystemSeparation och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare.

Sollentuna, 17 april 2009

SystemSeparation Sweden Holding AB (publ.)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Magnus Unger, Styrelseordförande
Tel: 0708 - 86 84 80

www.systemseparation.se


SystemSeparation är ett internationellt verksamt företag som utvecklar och marknadsför innovativa och högkvalitativa specialkemiska energi- och miljötekniska ("Clean Technology") produkter åt elkraftverk, för ökad energieffektivitet och renare utsläpp. Företaget har idag verksamhet i Europa, Ryssland, USA, Kina, Korea och Pakistan.


Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) ("SystemSeparation").