SystemSeparation Sweden Holding AB

SystemSeparation: Kallelse till årsstämma i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:02 CEST

 

(Aktietorget: SYSE)

Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ.), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2009, kl. 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar få delta i stämman skall:

" dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken måndagen den 18 maj 2009, och

" dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 18 maj 2009, per post under adress SystemSeparation Sweden Holding AB, Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, per fax 08-50129441 eller via e-mail till info@systemseparation.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.systemseparation.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd måndagen den 18 maj 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.


Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning är följande:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
13. Beslut om arvode åt styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Beslut om ändring av Bolagets firma och antagande av ny bolagsordning.
16. Fastställande av principer för utseende av valberedning för årsstämman 2010.
17. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Stämmans avslutande.


Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen, som utgörs av Magnus Unger, ordförande, Lennart Nevrén och Lars Lizander föreslår att till ordförande vid stämman välja styrelsens ordförande Magnus Unger.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att de ansamlade vinstmedlen balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 ej skall ske.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter (alternativt fyra styrelseledamöter om en femte styrelseledamot ej nomineras enligt punkt 14 nedan), inga suppleanter och en revisor.

Beslut om arvode åt styrelsen och revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 240.000 kronor och med 120.000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor skall utgå enligt av Bolaget godkänd löpande räkning.

Till följd av att Bolagets förvärv av Eastern Bio Holding AB medfört ett omfattande merarbete för styrelseledamöterna Magnus Unger, Sven Karlin och Göran Brorsson föreslår valberedningen att extra styrelsearvode utgår under 2009 med 250 000 kronor vardera till Magnus Unger och Sven Karlin samt med 50 000 kronor till Göran Brorsson.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkterna 14)
Noteras att styrelseledamoten Peter Henderson avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Sven Karlin, Magnus Unger och Göran Brorsson samt nyval av Robert Eriksson till styrelseledamot. Vid tidpunkten för denna kallelse är valberedningens förslag på en femte ledamot i styrelsen ej färdigställt. Namnet på den femte ledamoten i Bolagets styrelse kommer istället att publiceras på Bolagets hemsida, adress enligt ovan, i god tid före årsstämman. Till styrelsens ordförande föreslås bolagsstämman välja Magnus Unger. Om Magnus Ungers uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande. Det noteras att Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, valdes på årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2011.

Beslut om ändring av Bolagets firma och antagande av ny bolagsordning (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra Bolagets bolagsordning enligt det följande:
" § 1 ändras varvid det nuvarande firmanamnet "SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)" ersätts med "Clean Tech East Holding AB (publ)" samt att verksamhetsbeskrivningen i § 3 kompletteras med "direkt eller indirekt tillverkning av träpellets". Ändringen av firmanamnet är villkorad av att det föreslagna firmanamnet godkänns för registrering hos Bolagsverket.

Fastsällande av principer för utseende av valberedning för årsstämman 2010 (punkt 16)
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att fastställa principer för utseende av valberedning för årsstämman 2010 enligt det följande:

Styrelsens ordförande får i uppdrag att sammankalla fyra av Bolagets röstmässigt största ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2010 (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter och (v) förslag till ersättning till bolagets revisorer.

Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om godkännande av Bolagets principer för ersättning till företagsledningen. Principerna har blivit utformade för att säkerställa att Bolaget ur ett globalt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår attrahera och behålla högt kvalificerade befattningshavare som är kapabla att uppnå koncernens målsättningar, samt att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna högklassiga prestationer på ett sätt som ökar aktievärdet. Det totala ersättningspaketet omfattar fast lön, årlig variabel lön, pension samt övriga förmåner som bil, sjukvårdsförsäkring samt avgångsvederlag. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.


Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt ovan kommer från och med måndagen den 11 maj 2009 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Sjöängsvägen 15, Stockholm, samt sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.


Sollentuna i april 2009
SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Magnus Unger
Styrelseordförande
0708 868 480