Länsstyrelsen Västerbotten

Ta hänsyn till fornlämningar i stormfälld skog

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 08:11 CET

I de områden där Stormen Hilde har dragit fram finns ett stort antal registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Dessa kan ha skadats av stormen, och risk finns att de skadas ytterligare i samband med att den fällda skogen tas om hand.

– Vi vill uppmana skogsägare och skogsbolag att ta hänsyn till fornlämningarna när den fällda skogen tas om hand, säger Nina Karlsson, Länsstyrelsen.

Stormen Hilde har orsakat omfattande skador på skog i Västerbottens län. Stormskadad skog finns främst i länets sydvästra delar, men även andra delar av länet har drabbats. Inom de stormskadade områdena finns ett stort antal registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Rotvältor i samband med stormfällning av träd kan orsaka stora skador på dessa typer av lämningar. Det finns även en risk att nya skador uppstår eller förvärras i samband med att timret inom stormskadade ytor tas ut. 

Råd till hur hänsyn bör tas

– För att undvika att dessa lämningar skadas ytterligare har vi tagit fram några generella råd kring hur hänsyn bör tas till lämningar som ligger inom stormfälld skog, säger Nina Karlsson.

  • Går lämningen fortfarande att se eller är den helt dold av träd och ris? Om den inte går att se så får man försöka lita till de koordinater som finns och lägga på några meters marginal runtom där man inte kör med maskiner.
  • Om det är möjligt, kör endast på dagtid där det finns lämningar – och håll ögonen öppna!
  • Kör inte över ytor där fornlämningar är markerade på kartan, utan kör runt istället.
  • Ta försiktigt bort träd som växer på eller inom 5 m från fornlämningen.
  • Vänd försiktigt tillbaka rotvältor som uppstått på eller inom 5 m från fornlämningen.
  • Lämna inte kvar riset och annat skogsavfall, utan ta bort det från lämningen.
– Det är också viktigt att skador på fornlämningar rapporteras in till Länsstyrelsen, avslutar Nina Karlsson.

Mer information

Information om fornlämningsförekomster på din fastighet kan fås från Länsstyrelsen, lokala museer och Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html


Kontaktperson Länsstyrelsen

Nina Karlsson
Nina.Karlsson@lansstyrelsen.se
010-2254516

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.