Statistiska centralbyrån, SCB

Tätorter 2010, arealer, befolkning: Fortsatt stor ökning av befolkning i tätorter

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 09:44 CEST

Befolkningen i Sveriges tätorter ökade med 383 000 personer under perioden 2005 till 2010. Ökningen enbart i Stockholms tätort uppgick till 120 000 personer. Under perioden har befolkningen utanför tätort minskat med 15 200 personer. Med 59 nya tätorter är antalet tätorter i Sverige nu 1 956 stycken.

År 2010 bodde 8 016 000 personer i tätorter, vilket motsvarar 85 procent av hela befolkningen. Tätortsbefolkningen ökade med 383 000 personer mellan 2005 och 2010. Under den aktuella perioden ökade hela landets befolkning med 368 000 personer. Befolkningen i tätort ökade alltså mer än landets totala befolkningsökning genom att befolkningen utanför tätort samtidigt minskade med drygt 15 000 personer. Störst har ökningen varit i Stockholms län, följt av Skåne och Västra Götaland län.

Detta framgår av SCB:s senaste avgränsning av tätorter för år 2010. Tätortsavgränsningar har regelbundet genomförts vart femte år

59 nya tätorter
Under perioden 2005 till 2010 har 59 nya tätorter tillkommit. Det finns nu 1 956 tätorter i Sverige. År 2010 upphörde 29 områden som tätorter på grund av minskad befolkning. 12 tätorter slogs samman med annan tätort och i en tätort är andelen fritidshus för hög för att den skall klassificeras som tätort. Flest nya tätorter har tillkommit i Stockholms län (16 st) och Skåne län (10 st).

85 procent av befolkningen på 1,3 procent av Sveriges yta
Tätorterna upptar 1,3 procent av Sveriges landareal. Befolkningstätheten mätt som invånare per km2 har ökat från 1 446 till 1 491 under perioden. Befolkningstätheten i tätorter är högst i Stockholms län. Där har också den största ökningen av befolkningstäthet i tätort skett, från 2 566 till 2 716 invånare per km2. Lägst befolkningstäthet i tätort har Dalarnas län, med i genomsnitt 719 invånare per km2.

120 000 nya invånare i Stockholms tätort
Den största tätorten är Stockholm, med en befolkning på 1,4 miljoner invånare. Där ökade befolkningen med 120 000 invånare, eller 9 procent, under perioden.
Sju tätorter har fler än 100 000 invånare – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping. Där bor sammanlagt 28 procent av Sveriges befolkning. Av samtliga tätorter har 118 stycken fler än 10 000 invånare och 795 stycken färre än 500 invånare.

Folkmängd i de 20 största tätorterna
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317009.aspx

Befolkningsförändringar sammanslagna per län visar att tätorterna i Stockholms län har ökat mest, följt av Skåne och Västra Götalands län. Tillsammans står de för 76 procent av alla förändringar i tätortsbefolkningen. Endast i Norrbottens län har tätortsbefolkningen minskat.

Förändring 2005-2010 av befolkning i tätorter per län


15 procent av befolkningen bor utanför tätort
År 2010 uppgick befolkningen utanför tätort till 15 procent av landets totala folkmängd. Antalet boende utanför tätort minskade med 15 200 personer eller 1 procent, jämfört med 2005. Den lägsta andelen boende utanför tätort hade Stockholms län, med drygt 4 procent utanför tätort. Högst andel hade Gotlands län, med 42 procent.

I alla län utom fem har befolkningen utanför tätort minskat. Ökningen har skett i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jönköpings och Hallands län. Störst har ökningen varit i Hallands län, med 2,6 procent.

Folkmängd utanför tätort per län 

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317009.aspx

Definitioner och förklaringar
Definitionen av en tätort är i korthet att den skall bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och ha minst 200 invånare. Ingen hänsyn tas till kommun- eller länsgränser.

Publikation
Statistiskt meddelande: Tätorter, arealer och befolkning

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Karin Hedeklint
Tfn 08-506 945 14
E-post karin.hedeklint@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.