Statistiska centralbyrån, SCB

Tätorter 2010 – Bebyggelsestruktur: Sveriges tätortsbebyggelse ryms på mindre än halva Öland

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 09:59 CET

År 2010 fanns det i Sverige 7 145 000 byggnader. Av dessa var 3 530 000 belägna inom tätort vilket utgör 49 procent av det totala byggnadsbeståndet i landet. Tillsammans tar tätortsbebyggelsen 53 000 hektar markyta i anspråk, vilket är mindre än halva Ölands yta. Inte ens om man skulle ställa upp Sveriges samtliga byggnader på Öland skulle hela ön fyllas.

För första gången har SCB kunnat ta fram statistik baserat på byggnadskropparnas ytor. Genom geodatasamverkan har nya datakällor kunnat användas vid beräkningarna.

Stora regionala skillnader

Bebyggelsen i Sverige är ojämnt regionalt fördelad, både när det gäller byggnadsbeståndet som helhet och när det gäller andelar i och utanför tätort. Stockholms län har den största andelen av bebyggelsen i tätort med drygt 68 procent medan Jämtlands län ligger lägst med 22 procent.

Av landets totala tätortsbebyggelse fanns den största andelen, 15 procent, i Västra Götalands län och i Skåne län. De tre storstadslänen står tillsammans för närmare 45 procent av all bebyggelse i tätort. Detta gäller även sett till byggnadernas samlade markyta. Den kommun som har flest byggnader i tätort i landet är Göteborg med ca 145 000 byggnader, eller 2 procent av landets tätortsbebyggelse.
 

Den sammanlagda ytan av bebyggelsen i Sverige

Storfors – störst andel bostadshus i tätort

Av landets tätortsbebyggelse utgjorde 47 procent bostäder och 48 procent ekonomi- och komplementbyggnader. Störst andel bostäder på länsnivå hade tätorterna i Stockholms län med 54 procent. Lägst andel bostadshus i tätorter hade Dalarnas län med 40 procent. När det gäller industribebyggelse i tätort är det Jönköping som toppar med närmare 3 procent.

Variationen mellan kommuner är stor. I Storfors kommun var 3 av 4 byggnader i tätort bostadshus medan bostadshusen i Fagersta kommuns tätorter endast stod för omkring 31 procent av tätortsbebyggelsen.

 

Fördelningen mellan olika typer av bostadshus i tätort 2010

Stockholm – radhuslänet framför andra

Friliggande småhus utgjorde den i särklass största andelen av bostadsbebyggelsen i tätorter. Närmare 70 procent av bostadsbebyggelsen i tätorter på riksnivå var friliggande småhus. Stockholms län är radhuslänet framför andra. År 2010 var här 17 procent av bostadshusen i tätort radhus. Sett till kommunnivå är 8 av de 10 kommunerna med störst andel radhus belägna i Stockholms län.

Äldre byggnader utanför tätort

Skillnaderna är stora mellan bostadsbebyggelsen i tätort och utanför. Utanför tätort är bostadsbeståndet generellt äldre. Andelen bostadsbebyggelse med byggår före 1921 var utanför tätort 19 procent, medan den i tätort låg på knappt 7 procent. Mer än en tredjedel av bostadsbebyggelsen i tätort tillkom under perioden 1961-80. Andelen bostadsbebyggelse med byggår 2001 eller senare utgjorde 3 procent utanför tätort medan den i tätort låg på 5 procent.

 

Bostadsbebyggelsens ålder, i och utanför tätort Procent

Knapp övervikt för boende i flerbostadshus

Lite drygt hälften av alla personer i tätorter bodde i flerbostadshus, 1 procent fler än 2005. Även här märks de regionala skillnaderna tydligt. Stockolm är det län med störst andel boende i flerbostadshus, 64 procent, medan bara en tredjedel av Hallands läns tätortsbefolkning bodde i flerbostadshus. Sett till tätorternas storlek är skillnaderna påtagliga. I tätorter större än 100 000 invånare bodde 73 procent i flerbostadshus, medan motsvarande siffra i de minsta tätorterna var 8 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Definitionen av en tätort är i korthet att det är en koncentration av bebyggelse där antalet invånare är som minst 200 och avståndet mellan byggnaderna som mest 200 meter. Ingen hänsyn tas till kommun- eller länsgränser.

En byggnad definieras av plan- och bygglagen som "en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den".
 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jerker Moström
Tfn 08-506 940 31
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Karin Hedeklint
Tfn 08-506 945 14
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.