Moderaterna

Tal vid moderaternas kandidatutbildning inför Europavalet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:18 CEST


2008-09-04, Hotel Ariadne, Stockholm
Per Schlingmann.

Det talade ordet gäller.

En stark svensk röst i EU!

Detta är den tredje och sista delen av vår kandidatutbildning inför Europavalet. Syftet med att lägga denna utbildning före det att vi utsett våra kandidater istället för tvärtom - är att vi vill uppmuntra så många som möjligt att kandidera och att vi tidigare än någonsin inför tidigare Europaval ska lyfta Europafrågorna. Jag är otroligt glad för det intresse som finns i partiet. Jag är stolt över att det är vi som leder och tar ansvar i Europapolitiken.

Idag återstår drygt 280 dagar till Europavalet och 300 dagar till dess att Sverige blir ordförande i Europeiska Unionen. Trots detta pratar vi alltför sällan om EU i den politiska diskussionen.

Europasamarbetets betydelse har aktualiserats i och med utvecklingen i Georgien, men det är fortfarande långt till dess att vi naturligt förhåller oss till EU. I grunden är EU en politisk nivå liksom riksdag och kommuner, men EU betraktas fortfarande som något annat; inte som något som vi är naturlig del av. Och då firar det svenska EU-medlemskapet ändå snart 14 år...

För oss moderater måste detta nu bli en viktig utgångspunkt - att väljarna känner distans till EU och att det fortfarande betraktas med misstänksamhet. Vi har för mycket klätt oss i EU:s kostym och tagit det för givet att alla väljare också gjort det. I denna fråga - liksom så ofta sker - är det väljarna som haft rätt och vi som har haft fel. Det är inte väljarnas distans till EU som är problemet utan att vi har haft för lång distans till väljarna. Vi har kramat EU för mycket och inte visat väljarna tillräckligt tydligt vad vi vill att EU ska användas till och vad vi inte vill att EU ska göra.

Vi känner igen bilden; när europafrågor väl tas upp i den svenska debatten handlar det väldigt sällan om politikens innehåll. Fortfarande handlar det alltför ofta om för eller emot EU eller om formerna för Europasamarbetet. Det tar mycket tid och kraft från de viktiga diskussionerna kring vad EU ska göra och hur EU ska göra det. Och för Sveriges del: hur vi kan påverka EU så att både Sverige och Europa utvecklas. Risken för en ny våg av diskussion kring EU:s former är stor om vi inte förmår gemensamt anta Lissabonfördraget så att vi kan fokusera på samarbetets innehåll.

När diskussionerna i stor utsträckning handlar om formerna för samarbetet; EU:s storlek, Lissabonfördraget, politiker som möts och så vidare är det lätt att de konkreta och viktiga frågorna glöms bort. Då glömmer vi vad EU faktiskt betyder för Sverige.

Då är det kanske heller inte så konstigt att valdeltagandet i Europaval är lågt.

I Europavalet nästa vår är det vår uppgift att peka på hur rätt politik i EU gör Sverige bättre. Hur det ligger i Sveriges intresse att vi har företrädare i EU som förstår att verka för att utveckla EU och vårt lands bästa.

Det blir vår uppgift att peka på hur viktigt EU är som verktyg för samarbete över gränserna. Därför ska vi också använda det på områden där det behövs ett samarbete, som miljö, brottsbekämpning, flyktingpolitik och internationellt samarbete för fred och säkerhet. Det finns en rad olika frågor där en stark svensk röst behövs i EU. Därför behövs också ett nytt fokus i den svenska EU-debatten.

***
Vi moderater var först med att förespråka medlemskap i det som då hette EG och allt sedan dess har vi varit Europapartiet i Sverige. Därför har vi också ett särskilt ansvar att förankra den europeiska dimensionen i svensk politik. Och vägen till att förankra EU-dimensionen är att verka för Svenska intressen i EU. Detta är inte minst viktigt när vi nu går mot Europaåret 2009.

***

Politik, oavsett om den sker i kommuner, landsting, riksdag eller i EU måste alltid börja i samhällsproblem; vilka uppgifter politiken ska lösa. Hur politiken ska göra tillvaron för människor bättre. Varje gång vi fattar ett beslut och varje gång vi tar skattemedel i anspråk måste vi ställa oss frågan: vad är syftet?

I det perspektivet tar också vår europapolitik sin utgångspunkt. Sverige - och Europa - har samhällsproblem som bäst löses gemensamt. Det finns frågor som vi i Sverige inte kan komma till rätta med på egen hand. Samhällsproblem som till sin natur är gränsöverskridande och som därför också kräver ett samarbete över nationsgränserna. Att vi aktivt verkar i det europeiska samarbetet är ett starkt svenskt intresse eftersom det blir ett sätt att göra Sverige bättre. Genom ett tydligt svenskt agerande ser vi till att använda Europasamarbetet så att vardagen för alla som bor i Sverige blir bättre.

Faktum är att vi har ett mycket tydligt nationellt intresse av samarbetet inom EU.

Det handlar om att se till att andra också tar sitt ansvar för miljön eftersom andras utsläpp påverkar luften vi svenskar andas och maten vi äter. Det handlar om att fler länder ska ta ansvar i flyktingpolitiken vilket minskar trycket på länder som Sverige som tar stort ansvar och därigenom skapar bättre förutsättningar för de som flyr till Europa. Och det handlar om att vi gemensamt ska bekämpa den internationella brottsligheten. Det handlar om arbetsmarknaden; att vi genom ökad konkurrenskraft och handel får fler jobb i Sverige och att vi säkerställer den svenska modellen; att EU inte lägger sig vår arbetsmarknad. Det handlar också om att vi ska slåss för att viktiga svenska värderingar ska prägla EU:s arbete, exempelvis vår syn på öppenhet, jämställdhet, djurskydd och att byråkrati alltid ska bekämpas.

Inom vissa av dessa områden finns en samsyn mellan svenska partier och det är bra. Många kan instämma i att frihandel, miljö och minskad byråkrati är viktiga frågor. Men för att med trovärdighet och med kraft driva det måste man veta vad man vill. Och här är skillnaden mellan oss och socialdemokraterna avgrundslik. Att Maria Ulvskog inte kunde ge ett rakt svar på om de anser att euron bör införas i Sverige säger det mesta. Att de sedan ingår i ett regeringsalternativ med EU-motståndare gör inte saken bättre.

Moderaterna är partiet som bäst och starkast driver svenska intressen i EU. Det handlar om att EU i vissa fall ska göra mer. Men det handlar också om att Bryssel i vissa fall ska göra mindre.


I våras presenterade vi rapporten "Mer Sverige i Europa" och efter den följde en diskussion där vissa menade att det här med nationellt perspektiv inte hör hemma i Europapolitiken - att europapolitiken bara handlar om Europa. Det får stå för dem. Vi ska ge väljarna ett glasklart besked - med moderater i parlamentet och ministerrådet så har väljarna företrädare som ser till deras och Sveriges intressen.

I själva verket hänger det ihop eftersom det ligger i vårt nationella intresse att Europa utvecklas på ett positivt sätt. Detta är särskilt viktigt nu med de ryska aggressioner vi ser i Georgien samtidigt som USA kommer att få en ny administration vilket kommer att betyda ett nytt amerikanskt förhållningssätt till sin egen roll i världen. Det är också tydligt om vi ser till den ekonomiska utvecklingen i världen där länder som Kina och Indien visar framfötterna, vilket ställer höga krav på att öka EU:s konkurrenskraft.

I europavalet kommer detta bli en av de tydligaste konflikterna. Mot oss moderater som vet vad vi vill; som ser till att Sverige tillhör EU:s inre kärna och som verkar för Sveriges bästa står socialdemokraterna helt handfallna. De präglas av splittring och saknar ett ledarskap som vågar ta tydliga positioner. En stark svensk röst mot en splittrad socialdemokrati.

***

Europasamarbetet är enormt viktigt och utan det skulle Sverige vara mycket mer utsatt. Under senare tid har vi fått flera illustrationer på vikten av europeiskt samarbete.

Mest påtagligt är givetvis utvecklingen i Georgien där vi fått uppleva ryska våldshandlingar i Europas utkant. Plötsligt blir vi medvetna om osäkerheten på vår kontinent och vikten av att vi samlar oss för att visa folket i Georgien vårt stöd.

Av konflikter följer lidande och flyktingströmmar och här har vi under senare år påmints om behovet av att vi tar gemensamt ansvar. Vi kan vara stolta över att Sverige varit generöst och tagit stort ansvar för de flyktingströmmar som följt av kriget i Irak. Samtidigt kan vi notera att andra inte tar ett lika stort ansvar. Om alla länder tog sitt ansvar skulle trycket minska på de länder som gör det och då skapar vi bättre förutsättningar att ta emot dem som tvingas fly. Därför behövs en gemensam asylpolitik inom EU.

Ett tredje område där vikten av EU och internationellt samarbete blivit viktigare är givetvis miljö- och klimatfrågan. Det är bara om vi agerar gemensamt som vi på allvar kan minska utsläppen av koldioxid och motverka klimatförändringarna.
***

Det handlar med andra ord inte om för eller emot. Sverige är en del av Europa. EU-nivån spelar en lika viktig roll i politiken som den kommunala eller landstingsnivån. Vissa problem måste lösas gemensamt inom EU. Men vi moderater värnar också subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, så nära medborgarna som möjligt och i så hög utsträckning som möjligt av människor själva. Det ökar insynen och människors egenmakt och minskar byråkratin.

Inom många områden krävs ett internationellt samarbete om vi ska komma till rätta med de problem som finns. Inom andra områden däremot tas frågorna bättre omhand på den nationella nivån. Det handlar om beslut som rör livsstilsfrågor, arbetsmarknad, skatter och välfärdssystem. Dels för att det tillåter länder att använda sig av modeller som passar dem bäst. Och dels för att en sund konkurrens mellan länder därigenom skapas. Och framförallt för att det inte är frågor som är genuint gemensamma. Polen ska inte ha med vår abortlagstiftning att göra och Frankrike ska hålla sig borta från vår arbetsmarknad.

Här finns en annan tydlig konflikt med socialdemokraterna. Medan vi värnar nationellt bestämmande i frågor som inte behöver lösas gemensamt vill socialdemokraterna detaljreglera på EU-nivå. Det gäller exempelvis arbetsmarknadspolitiken där socialdemokraterna vill detaljreglera i parlamentet och arbetsrätten där Mona Sahlin uttryckt att den vill hon ska vara gemensam.

Vi moderater ska nu lyfta fram ett nytt förhållningssätt till EU - där vi värnar svenska och europeiska intressen. Därför ska vi söka mandat av väljarna för en stark svensk linje i EU. Det handlar om viktiga nationella intressen.

För det första ska vi se till att miljön i Sverige blir bättre genom att agera i EU och internationellt.
Växthusgaser och luftföroreningar känner inga nationsgränser. Utsläpp och utfiskning i Östersjön påverkar alla oss som bor kring den, oavsett på vilket lands vatten de sker. Utan gemensamma ansträngningar kan vi inte komma till rätta med det. Ett internationellt samarbete är nödvändigt för att hitta lösningar på klimat- och miljöproblemen.

Världen står inför ett vägval. Vi kan nu ta ansvar och gemensamt möta klimathotet och här spelar Sverige roll. Nästa höst är vi ordförande i EU och då infaller också FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn där ambitionen är att nå fram till ett post-Kyotoavtal där världens länder förbinder sig att minska sina utsläpp. Vi moderater driver här på för att EU samlade mål ska vara mer aggressivt än det EU redan framgångsrikt har kommit fram till.
För det andra - vi ska bekämpa den internationella brottsligheten!

Ett kraftfullt arbete mot brottslighet har alltid varit ett viktigt inslag i den moderata politiken. Genom EU-medlemskapet har vi också fått ökade möjligheter att motarbeta den organiserade brottslighet som i allt större utsträckning verkar över nationsgränserna. En av våra viktigaste uppgifter är att bekämpa människohandel och narkotikasmuggling. Ett gränsöverskridande samarbete är enda sättet att komma till rätta med en gränsöverskridande brottslighet.

För det tredje ska vi se till att säkerställa den svenska modellen och att jobben blir fler i Sverige.

Vi gick till val på en politik för arbete och hittills har utanförskapet minskat med 175~000 personer. Samtidigt vet vi att utanförskapet inte är ett specifikt svenskt problem. Många av våra europeiska grannar dras med arbetslöshet. Därför behövs arbetslinjen också i EU. En ökad rörlighet över gränserna skapar fler jobbmöjligheter. Mindre byråkrati och regelkrångel minskar de hinder som finns. Men vi värnar också att arbetsmarknads- och skattepolitiken ska utformas nationellt på det sätt som passar varje land bäst. EU kan bidra till ökad konkurrenskraft. Den svenska modellen har tjänat oss väl och den ska EU inte hota.

För det fjärde ska vi tillsammans med EU ta globalt ansvar. På så vis blir Sveriges röst starkare.
EU är genom sin storlek - 500 miljoner människor - en viktig global aktör. Med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ökar EU:s möjligheter att arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati. Med ett gemensamt agerande blir Sveriges röst starkare.

Genom utvidgningsprocessen och genom goda relationer till unionens grannländer ökar stabiliteten, säkerheten och välståndet i vår del av världen.

Att främja internationell handel är ett annat sätt att ta det globala ansvaret; genom att öka välståndet och minska risken för konflikter. Därför vill vi verka för att EU ska ta bort sina handelshinder och tullar, som ett led i en avveckling av dessa på internationell nivå och för att föregå med gott exempel.

Med rätt politik kan EU spela en viktig roll för att bidra till fred, frihet och välstånd, både i Europa och i andra delar av världen. Det ligger i allra högsta grad även i Sveriges nationella intresse.

För det femte ska vi som alltid motverka byråkrati och slöseri med skattemedel.

Att ta bort onödig byråkrati och se till att varje skattekrona används effektivt är moderat politik i Sverige - och i EU. Vi vill till exempel minska omfattningen av EU:s jordbrukspolitik som är både dyr och byråkratisk.

Europaparlamentets dubbla möteslokaler, i Strasbourg och Bryssel, är ett annat exempel på en felaktig användning av skattepengar som vi vill avskaffa. Parlamentets första sammanträde efter sommaruppehållet hålls nu i Bryssel istället för Strasbourg efter att taket i parlamentsbyggnaden där rasade in. Det var olyckligt som skedde och vi kan vara glada att parlamentet var tomt så att ingen skadades. Men en parlamentsbyggnad borde räcka även i fortsättningen.

För det sjätte ska vi se till att fler tar ansvar i flyktingpolitiken.

Att ge människor som flyr från krig och förtryck en fristad är en fråga om solidaritet - och här tar Sverige ett viktigt ansvar. Men EU är stort - därför måste vi också hjälpas åt och dela på den utmaning som ett stort antal flyktingar och asylsökande innebär. Genom en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU kan unionen göra mer som helhet.
***
EU skapades för att minska risken för konflikter mellan europeiska länder. I dag är ett krig mellan två medlemsländer i det närmaste otänkbart inom en överskådlig framtid. Men det betyder inte att unionen har spelat ut sin roll. Det är situationen i Georgien ett bevis för. Då får EU en möjlighet att på allvar visa svenskarna vad som är dess syfte.

Vi vill att EU också tar chansen att visa på resultat i frågor som betyder något för svenskarna i deras vardag.
Det är ett tryggare EU, där vi gemensamt arbetar mot säkerhetspolitiska hot och mot internationell brottslighet.
Det är ett friare EU, där vi tar minskar byråkratin, ökar möjligheterna för handel och rörlighet över gränserna och där vi tar ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet.
Det är ett rikare EU, där vi arbetar för en bättre miljö och minskar utanförskapet.
Det är ett bättre EU för ett bättre Sverige.


Presskontakt: Evin Khaffaf, 0736 828111