TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO anmäler Sverige till EU för brott mot EU-rätten

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:00 CET

- Regeringen visste att deras förslag skulle diskriminera kvinnor. 100 000 deltidsarbetande kvinnor kan beröras. 100 000 kvinnor riskerar diskrimineras av de nya reglerna som gäller för A-kassan

Sture Nordh, ordförande i TCO, upprörs över regeringens nya regler som gäller för a-kassan.

Det säger TCOs ordförande Sture Nordh när TCO idag anmäler Sverige till EU för brott mot EU-rätten.

- När reglerna för den nya A-kassan börjar tillämpas kommer det särskilt att drabba kvinnor, fortsätter Sture Nordh. Det är diskriminering och det är inte förenligt med vare sig svenskt rättsmedvetande eller europeiska regler.

- Regeringen hade alla möjligheter att undvika detta, då både TCO och lagrådet i god tid i höstas pekade på det diskriminerande i förslaget. Regeringen har inte heller inte argumenterat emot det.

- Jag är upprörd över att TCO ska behöva vända sig till EU för att få den svenska regeringen att överge ett klart kvinnodiskriminerande förslag.

- Regeringens enda argument, att ett skärpt arbetsvillkor stärker incitamenten för deltidsarbetande att arbeta mer, bygger på att EG-domstolen plötsligt ska kasta sin rättspraxis från de senaste 30 åren i papperskorgen, säger Samuel Engblom, jurist vid TCO. Så lättvindigt bör man inte lagstifta.

Bakgrund till anmälan
Sedan den 1 januari 2007 krävs för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen att den som blir arbetslös arbetat minst 80 timmar per månad under sex av de föregående 12 månaderna, det så kallade arbetsvillkoret. Regeln innebär att en stor grupp deltidsarbetande inte har rätt till ersättning om de blir arbetslösa. Detta drabbar en betydligt större andel kvinnor än män och utgör därmed indirekt diskriminering.

Redan under beredningsprocessen av de nya A-kassereglerna hösten 2006 påpekade TCO för regeringen att det skärpta arbetsvillkoret strider mot EG-rätten Rådets direktiv 79/7/EEG om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet. Även lagrådet lyfte fram detta som ett potentiellt brott mot EG-rätten och uppmanade regeringen att föra en juridisk argumentation om den ville vidhålla att så inte var fallet. Det har regeringen ignorerat och har inte presenterat någon rättsutredning som motsäger TCO:s analys.

Uppskattningsvis 20 procent av dem som jobbar lång deltid jobbar mindre än 62,5 procent, dvs mindre än 25 timmar i veckan och befinner sig i riskzonen för att förlora a-kassan om arbetsvillkoret skärps. 25 timmar i veckan motsvarar ca 108-110 timmar i månaden och kan med någon sjukfrånvaro/vård av sjukt barn hamna under 80 timmar.

Bakgrund och fakta.pdf
http://web.tco.se/c44f3944-5d65-4856-9a53-ddca4d548e8b.fodoc

För mer information, kontakta Sture Nordh, TCO, 070-346 23 28 Samuel Engblom, TCO, 070-250 37 70 Lena Orpana, TCO, 070 – 481 91 07 (statistiken)