TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCOs expertgrupp i sjukförsäkringsfrågor: Nu krävs en storsatsning på forskning om hälsa och ohälsa!

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 16:30 CET

Uttalande av TCOs expertgrupp i sjukförsäkringsfrågor 14 december 2009

Dagens sjukförsäkring brister, framför allt när det gäller att hantera rehabiliteringen av de långtidssjuka. Allt för många med nedsatt arbetsförmåga riskerar att permanent slås ut från arbetslivet.

Forskningen visar långa sjukskrivningsperioder generellt sett ofta är av ondo. Den situation som rådde från 1990-talskrisen och framåt fungerade lika lite som dagens hårdare reglerverk ser ut att göra för att motverka att långtidssjuka för gott sorteras ut från arbetsmarkanden.

Vi får aldrig acceptera att människor med ohälsa och nedsatt arbetsförmåga, som både kan och vill arbeta, hänvisas till försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) för att klara av sitt uppehälle.

Politikerna, på bägge sidor om blockgränsen, har därför ett stort ansvar att se bortom den kortsiktiga partipolitiska taktiken och istället försöka enas om en långsiktigt hållbar rehabiliterings- och omställningsstrategi. I detta arbete krävs en kvalitetssäkring så att de åtgärder som genomförs så lång det är möjligt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Effekterna och tillämpningen av de nya regelverken bör, betydligt mer ingående än vad som sker idag, analyseras och utvärderas så att nödvändiga justeringar kan göras. Detta har också efterfrågats av dem som är ansvariga för att analysera utvecklingen inom sjukförsäkringen vid Försäkringskassans huvudkontor (se Dagens Socialförsäkring, nr 8/2009). Det är visserligen bra att Riksrevisionen nyligen meddelade att man nu skall granska den s.k. rehabiliteringskedjan närmare. Men det räcker inte.

För att veta vilka insatser som gör störst effekt krävs fördjupad kunskap, också om vad som sker med människor som vistats i sjukförsäkringen på lång sikt. Vi anser att den kunskapsgrund, på vilken såväl den nuvarande som tidigare politiken på området vilar, är allt för bristfällig. Detta riskerar att leda till att kortsiktiga och kontraproduktiva åtgärder vidtas, såväl på samhälls- som individnivå. Inte minst visar utvecklingen inom sjukförsäkringen under den senaste tiden hur bristfälligt underbyggda förslag riskerar att leda till ryckighet i lagstiftningen, vilket naturligtvis inte är bra för sjukförsäkringens långsiktiga legitimitet.

Skräckscenariot är att vi riskerar få en situation där skiftande politiska majoriteter vart fjärde år leder till att stora och bristfälligt underbyggda systemförändringar rullas fram och tillbaks, beroende på vilken sida som har riksdagsmajoriteten. Detta skulle vara förödande för hela välfärdsstatens legitimitet och trovärdighet. Vi skulle då få en osäkerhet som i sig genererade otrygghet.

Det måste därför till en nationell kraftsamling av forskare, som samarbetar kring en vetenskaplig kartläggning av vad som i verkligheten händer med personer som har en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga och som riskerar att gå in i långtidssjukskrivning och långtidsarbetslöshet.

En sådan kartläggning borde omfatta ingående studier av ekonomisk situation och psykisk hälsa hos de försäkrade som kommer in i dessa processer. De måste också följas med avseende på dödlighet och sjuklighet i våra offentliga register. Långsiktiga folkhälsoeffekter bör analyseras mer ingående, liksom i vilken utsträckning den långtidssjuke görs beroende/oberoende av andra hushållsmedlemmars inkomster eller av kommunalt försörjningsstöd. Särskilt viktigt är att analysera vilken effekt den så kallade rehabiliteringskedjan haft i dessa avseenden. Dessutom måste Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens bemötande av de försäkrade samt arbetsmiljön för de anställda vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen studeras inom ramen för denna forskningssatsning.

Efter att Arbetslivsinstitutet lades ned saknas en samlad kunskapsbild när det gäller arbetsmiljöfrågorna, rehabiliteringen och de insatser som syftar till att tillvarata arbetsförmågan hos dem som har någon form av funktionsnedsättning. Detta gör att det idag är mycket svårt att avgöra vilka insatser/åtgärder som långsiktigt är effektiva i arbetet för att skapa ”rymligare” arbetsplatser, som bättre tillvaratar den mångfald och variation av funktionsförmågor som vi faktiskt har.

Det är nu hög tid att politiker, såväl till höger som till vänster, lägger undan den kortsiktiga partipolitiska taktiken och på allvar ställer sig frågan hur dagens sjukförsäkring långsiktigt skall kunna förändras så att den bättre lever upp till de uttalade målsättningarna om att tillvarata arbetsförmågan hos dem som kan och vill arbeta.

I det läge som nu råder i sjukförsäkringen krävs att regeringen snarast tillsätter en bred översynsdelegation, som utifrån ett helhetsperspektiv kan analysera situationen inte minst ur rättsäkerhetssynpunkt. Denna delegation bör dessutom ha möjlighet att på ett smidigt sätt justera uppenbara orimligheter i lagstiftningen när/om sådana skulle upptäckas. Ska vi få en långsiktigt hållbar sjukförsäkring är det angeläget att båda politiska blocken samt arbetsmarkandsparterna och handikapprörelsen deltar i detta viktiga arbete.

Töres Theorell
Inger Efraimsson
Kjell Rautio
Bengt Starrin
Ingrid Burman
Ingemar Färm
Anette Olofsson
Maria WermeBakgrund
Referat från TCOs hearing om de nya sjukförsäkringsreglerna 28 april 2009

Debattartikel på Newsmill 3 september 2009: Sjukförsäkringen behöver rehabiliteras.