Stora Enso AB

Teckning och konvertering av Stora Enso-aktier

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 10:13 CET

1997 års optionsprogram
Sammanlagt 75 000 nya R-aktier i Stora Enso Oyj har tecknats inom ramen för den emission av obligationer med tillhörande teckningsrätter, riktade till ledande befattningshavare, som ägde rum den 10 april 1997. Optionsprogrammet godkändes vid ordinarie bolagsstämma i Enso Oy den 7 april 1997. Enligt villkoren för optionsprogrammet löper inlösenperioden från den 1 december 1998 till den 31 mars 2004, under vilken tid högst 3 000 000 nya R-aktier kan tecknas till kursen 45,57 FIM (cirka 7,66 EUR). Efter aktiekapitalökningen enligt ovan kan ytterligare 789 000
R-aktier tecknas inom ramen för optionsprogrammet för ledande befattningshavare (1997).

Konvertering av A- till R-aktier
Under konverteringsperioden 1 - 28 november 2003 gjordes 30 konverteringar och sammanlagt 314 157 serie A-aktier konverterades till R-aktier.

Effekt på aktiekapital samt fördelning av aktier
Genom emissionen av nya aktier ökar aktiekapitalet i Stora Enso Oyj med 127 500 EUR till 1 469 246 248,30 EUR. Aktiekapitalökningen och de konverterade aktierna registrerades i det finska handelsregistret den 12 december 2003. Handeln med de nya R-aktierna kan inledas på Helsingfors Börs den 15 december 2003.

Fördelning av aktier efter konvertering:
A-aktier 181 211 080
R-akter 683 051 419
Totalt 864 262 499
Nytt aktiekapital 1 469 246 248,30 EUR

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8