Zenergy AB (Publ.)

Teckningsoptioner i ett incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 23:51 CET

Teckningsoptioner i ett incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare

Årsstämman i Zenergy AB (publ) beslutade den 25 maj 2016 att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Zenergy-koncernen genom emission av högst 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Zenergy AB (publ), och godkännande av överlåtelse av sådana optioner. Teckningsoptionerna kunde endast tecknas av bolagets helägda dotterbolag Båramo Modulboende AB, org. nr 559005-3681, som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom Zenergy-koncernen. Respektive ledande befattningshavare har rätt att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner vardera. Styrelsen innefattas inte av incitamentsprogrammet med undantag av VDn.

Samtliga teckningsoptioner har tecknats av Båramo Modulboende AB och teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i bolaget att öka med 500 000 aktier.

Syftet med införandet av Incitamentsprogram 2016/2017 är att möjliggöra för Zenergy att rekrytera, bibehålla och motivera ledande befattningshavare. Styrelsen har bedömt det angeläget att ledande befattningshavare har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att ett incitamentsprogram väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Båramo Modulboende AB har överlåtit totalt 461 000 teckningsoptioner vilka har fördelats till elva ledande befattningshavare inom Zenergy koncernen. Båramo Modulboende AB innehar resterande 39 000 teckningsoptioner vilka kan komma att erbjudas framtida anställda.

Överlåtelsepriset har fastställts till 6 öre per teckningsoption beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption för tecknande av ny aktie har fastställts till 18,30 kronor per aktie, vilket motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på AktieTorget under perioden 15 juli 2016 – 14 augusti 2016. Utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under november 2017.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se