Hexagon AB

Teckningsoptioner till ledningen

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 16:48 CEST

Styrelsen i Hexagon AB har idag beslutat att föreslå extra bolagsstämma att genomföra en riktad emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 500.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Hexagon AB. Varje optionsrätt skall ge rätt att teckna en ny aktie av serie B i Hexagon AB om nominellt tio kronor per aktie. Teckning av aktier i Hexagon AB med stöd av teckningsoptionerna skall kunna äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2003 till och med den 30 september 2006. Kursen vid nyteckning skall fastställas till 250 kronor.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att Hexagon AB önskar införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i huvudsak inom affärsområdet Hexagon Metrology, varvid de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Styrelsen har vidare beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 19 september 2003, för vilken förslaget om incitamentprogrammet skall läggas fram, i enlighet med bifogad kallelse.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ola Rollén, VD & Koncernchef Hexagon AB Tele: 08 – 601 26 20
Håkan Halén, CFO Hexagon AB Tele: 08 – 601 26 20

Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.