Tele2 AB

TELE2 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:01 CET

Tele2 AB ("Tele2") (OMX
Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa
telekomoperatör, redovisade i dag sitt konsoliderade resultat för
fjärde kvartalet 2006.

- Nettoomsättningen uppgick till 12 952 (12 635) Mkr under fjärde
kvartalet. För helåret 2006 ökade omsättningen med över 13% till 50
306 Mkr (44 457)

- EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 1 466* (1 415) Mkr. EBITDA
för helåret 2006 uppgick till 5 652 (5 772) Mkr

- Årets resultat uppgick till -2 405 (1 836) Mkr, inklusive
goodwillnedskrivning avseende förvärvet av SEC år 2000 (sammanlagd
engångseffekt motsvarande 3,3 miljarder kronor)
- Årets resultat inklusive avvecklad verksamhet i Frankrike uppgick
till -3 740 (2 341) Mkr, inklusive goodwillnedskrivning motsvarande
4,8** miljarder kronor

- Resultat per aktie efter utspädning för helåret 2006 uppgick till
-5,13 (4,15) kronor

- Styrelsen föreslår en utdelning på 1,83 (1,75) kronor per aktie,
vilket är en höjning med 5 %

*Inklusive en positive nettoeffekt från jämförelsestörande poster om
3 (137) Mkr (se Noter 2-3)
** Kvartal 3, 2006 inkluderar en nedskrivning av goodwill på 1 500
Mkr hänförlig till avyttrade verksamheter (se Not 6). Den positiva
valutakurseffekten på 500 Mkr som rapporterats tidigare, har ändrats
retroaktivt och en förväntad positiv valutakurseffekt kommer i
stället att rapporteras i kvartal 1, 2007 när försäljningen av den
franska fasttelefoni- och bredbandsverksamheten är slutförd.

Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för
Tele2:

"Tele2 har under de senaste två åren gått från att vara en
traditionell återförsäljare till att i större utsträckning äga egen
infrastruktur. Vi fokuserar på vår framgång inom mobiltelefoni och
använder vår fasttelefonikundbas till att korsförsälja
bredbandstjänster. Tele2 kommer framöver vara ett än mer
produktfokuserat företag med en mindre geografisk spridning än idag.
Vår målsättning är oförändrad; att skapa aktieägarvärde.

För att kunna uppnå tillräckliga skalfördelar är vi bland annat
beroende av en gynnsam regulatorisk miljö. Vi fortskrider med den
tidigare aviserade strategiska översynen, och vi kommer att vidta
nödvändiga åtgärder. Att driva ett bolag som Tele2, med ett brett
utbud av telekomtjänster, är som att köra bil. Hur snabbt vi kör och
i vilken riktning är beroende av hur väglaget förändras (det vill
säga kundens behov, reglering samt den rådande
konkurrenssituationen).

Under 2006 har Tele2 satsat på marknadsföring och försäljning av
bredband för att öka kundintaget och stärka Tele2s varumärke. Vi kan
se att satsningen har gett avkastning och under 2007 kommer vi att
kunna visa upp resultaten av den.

Vi kunde återigen generera ett starkt operationellt resultat för
fjärde kvartalet.

Vår mobilverksamhet visade på fortsatt framgång och hade ett starkt
kundintag i fjärde kvartalet. Framför allt Ryssland kunde visa upp
starka siffror med en omsättningsökning på 161% från föregående år,
samtidigt som både kundintag och EBITDA utvecklades mycket väl.
Framöver kommer vi att utvärdera vår MVNO verksamhet för att
säkerställa vi maximerar aktieägarvärdet av tillgångarna.

Inom fasttelefoni har kundomsättningen fortsatt att stabiliseras,
även om det inte finns någon garanti för att denna trend är hållbar.
Fasttelefoniverksamheten kommer emellertid att fortsätta bidra med
betydande kassaflöden framöver.

Kundintaget inom bredband var mycket starkt, med 253 000 nya kunder i
fjärde kvartalet, vilket innebär att vi har totalt 1,8 miljoner
bredbandskunder. Jag är speciellt nöjd med vår utveckling i Italien
som har tredubblat sitt kundintag inom direkt access. Att n
skalfördelar är nödvändigt för att bli framgångsrik inom detta
området

För år 2007 upprepar vi vår tidigare prognos om betydligt högre
EBITDA och stigande organisk tillväxt jämfört med 2006."


KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer
Telefon: 08 - 5626 4000
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB

Lars Torstensson

Telefon: 08 - 5620 0042
Investerarfrågor

Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com

PRESENTATION
En presentation av den finansiella rapporten kommer att hållas kl.
09:15 på City Presentation Centre, 4 Chiswell Street, London (EC1Y
4UF). Presentationen kommer att sändas på Tele2s hemsida,
www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas
tillgängligt.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas kl. 16.00 torsdagen den 15
februari 2007. För att delta, ring 08 - 5352 6407. Var vänlig ring in
tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera Er.
En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under tio
dagar efter konferensens slut på telefon 08 - 5876 9441, kod
3598594#. Telefonkonferensen kommer att sändas på Tele2s hemsida,
www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas
tillgängligt.

Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är
att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid
erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil
telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck
grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla
statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996.
Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst
(EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.