Teleca AB

Teleca gör ytterligare omstruktureringar under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 08:55 CET

Telecas prognos för 2003 i niomånadersrapporten var väsentligt högre
omsättning men lägre resultat jämfört med 2002.

Omstruktureringar
Som en följd av fortsatt låg debiteringsgrad i några operativa enheter i
Sverige och Frankrike har Teleca beslutat om ytterligare
omstruktureringar under fjärde kvartalet. Omstruktureringskostnaden
uppskattas till 25 Mkr. Kostnaden är huvudsakligen hänförbar till ca 80
anställda som har friställts.

Större delen av omstruktureringen har genomförts i fem utav totalt 32
operativa enheter vilka har påverkats av en svår lokal marknad med
överutbud och prispress. Dessa enheter väntas påverka Telecas
rörelseresultat för avskrivningar (EBITA) med ca -40 Mkr under fjärde
kvartalet. Enheterna förväntas vara vinstgivande efter
omstruktureringen.

Fastprisprojekt
De i niomånadersrapporten nämnda fastprisprojekten kommer att ha en
fortsatt påverkan på intäkterna under fjärde kvartalet. Den uppskattade
verkan på rörelseresultatet är - 11 Mkr. Dessa projekt väntas inte
påverka resultatet ytterligare efter det fjärde kvartalet.

Resultat
Sammantaget förväntas rörelseresultatet för goodwillavskrivningar
(EBITA) under fjärde kvartalet bli svagt negativt.

För ytterligare information, kontakta:
· Nick Stammers, VD Teleca AB, mobil: +44 7768 323 535
· Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager Teleca AB, mobil:
070 582 56 56

Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar
avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas
marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och
integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över
hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete.
Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien,
Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40.
www.teleca.se