Telelogic AB

Telelogic stärker sin position på marknaden för inbyggda system genom förvärvet av I-Logix

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:56 CET

Förvärv värt 80 MUSD förstärker Telelogics erbjudande inom modellering och säkrar en ledande position inom området för inbyggda system


Inbjudan till press/analytikermöte
En presentation av förvärvet för analytiker och media kommer att hållas idag, 6 mars, kl 14.00 som ett webinarie/telefonkonferens. Se nedan för ytterligare detaljer.


MALMÖ —6 mars, 2006 — Telelogic AB förvärvar det privatägda I-Logix, en ledande leveran-tör av modelleringsverktyg för inbyggda system. Köpeskillingen på 80 MUSD kommer att betalas kontant. I-Logix omsättning för 2005 var 26,8 MUSD med en rörelsemarginal på 11%. I-Logix har vid förvärvstillfället 133 anställda.

Bakgrund och motiv till förvärvet
Telelogic har som ambition att växa kraftigt under den kommande femårsperioden. Detta ska ske både organiskt och genom att utöka och komplettera den omfattande produktportföljen genom selektiva förvärv. Telelogic har idag ett marknadsledande erbjudande av verktyg som stödjer hela utvecklingsprocessen (ALM – Application Lifecycle management) och är en global marknadsle-dare inom modellering av system och programvara. Telelogic har identifierat I-Logix som ett mycket framgångsrikt, snabbväxande företag med en marknadsledande produkt som på ett idealt sätt kompletterar Telelogics erbjudande inom modellering samt övriga produkter, speciellt de med fokus på inbyggda system.

I-Logix utvecklar och säljer lösningar för modelldriven utveckling (’Model-Driven Development’, MDD). Dessa lösningar låter ingenjörer i både stora och små team att grafiskt modellera krav, beteenden och funktioner i inbyggda system. Designen är analyserad, validerad och testad flera gånger under processens gång och programkod kan automatiskt genereras i alla stadier på en rad olika språk. Medan Telelogic TAU G2 är stark inom området för generell modellering har I-Logix fokuserat på inbyggda system där de har skapat en mycket starkt marknadsposition.

”Vi förvärvar den snabbast växande leverantören av modelleringsverktyg på marknaden för in-byggda system”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. ”I-Logix har blivit en tuff konkurrent under de senaste åren med ett starkt erbjudande inom modellering av inbyggda system och programvara. Deras produkter har ett övertag inom detta område och har lyckats säkra en topposition på den marknaden. Genom att kombinera våra två företag kan Telelogic tillfreds-ställa sina kunders behov på ett bättre sätt när det gäller utveckling av avancerade system och pro-gramvara, för både företag och enskilda projekt. Vi kommer utan tvivel bli nummer ett inom detta område.”

“Telelogic och I-Logix har båda en lång tradition av att noga fokusera på användarens behov. Vi delar även en gemensam syn på teknologi och standarder, från UML till SysML och DoDAF”, säger Gene Robinson, VD för I-Logix. ”I-Logixs produkter kompletterar Telelogics väl och till-sammans kommer våra lösningar och resurser att ge mervärde till alla våra kunder. Vi väljer att bli del av Telelogic eftersom vi tror på deras vision att samla ihop en bred grupp av ’dream-team’ produkter och lösningar för vår kombinerade marknad. Vi har uppvisat utmärkt tillväxt med ökad lönsamhet och vi är nu vid en tidpunkt där vår affärsvision bäst kan förverkligas och kundernas behov bäst adresseras genom en sammanslagning med en större, kompletterande organisation med större finansiella resurser och omfattande global räckvidd. Genom att vara en del av Telelogic kommer vi att skapa väsentligt bättre framtidsmöjligheter för våra kunder och anställda.”

Stärkt marknadsposition
I-Logix är den snabbast växande leverantören av modelleringsverktyg för utveckling av inbyggda system. Telelogic är mycket stark på telekommarknaden med sitt TAU G1 erbjudande och under de senaste åren har Telelogics modelleringslösning, TAU G2 haft sitt starkaste mottagande utan-för marknaden för inbyggda system. Med förvärvet kan Telelogic erbjuda en omfattande modelle-ringslösning för alla typer av utveckling av avancerade system och programvara.

Med I-Logix kommer Telelogic även att stärka sin position inom flyg/försvar, statliga myndighe-ter, bilindustrin, telekom, konsumentelektronik och medicinteknik.

Kompletterande produktfokus
Telelogic utvecklar och marknadsför produkter för kravhantering, modellering, test, konfigura-tionshantering och förändringshantering. I-Logixs verktyg konkurrerar med Telelogics modelle-ringslösning, men har starkare fokus på utveckling av inbyggda system. De båda företagens mo-delleringsprodukter kommer att leva sida vid sida med fokus på sina respektive marknader vilket skapar det starkaste modelleringserbjudandet på marknaden.

Finansiella effekter
I-Logixs omsättning för 2005 var 26,8 MUSD, vilket är en tillväxt på 29,5% jämfört med 2004. Vinst före skatt uppgick till 2,9 MUSD. Vid förvärvstillfället hade I-Logix 133 anställda, varav 67 i USA, 38 i Israel, 25 i Europa & Mellanöstern och 3 i Asien. Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på kassaflödet och en positiv effekt på rörelsemarginalen för 2006. Förvärvet kommer att ha en negativ effekt på vinst per aktie för 2006. För 2007 förväntas effekten på vinst per aktie att vara positiv. Avskrivningar relaterade till IFRS uppskattas uppgå till 35 MSEK för 2006 och till 15 MSEK för 2007.

Telelogic gör bedömningen att förvärvet av I-Logix kommer att vara avslutat i slutet av mars 2006.

Finansiella villkor
Köpeskillingen på 80 MUSD kommer att betalas kontant. 140 MSEK av köpeskillingen finansie-ras med nuvarande likvida medel och 500 MSEK genom banklån.

Press/analytikermöte
En presentation av förvärvet för analytiker och media kommer att hållas idag, 6 mars kl 14.00 som ett webinarie/telefonkonferens.

Vid tidpunkten för mötet, använd länken nedan för att se OH-bilderna: https://www.livemeeting.com/cc/telelogic/join?id=KKS4TJ&role=attend Uppge ditt namn, inget lösenord krävs.

För att lyssna på presentationen, ring +44 207 769 6404. Du kommer att få uppge ditt namn och företag. Presentationen hålls på engelska.

Mer information
Telelogic kommer att publicera mer detaljer kring förvärvet på sin hemsida www.telelogic.com/investors. Ett dokument med frågor och svar kommer att finnas tillgängligt i samband med offentliggörandet. En inspelning samt OH-bilder kommer att publiceras efter press/analytikermötet.

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktpersoner:
Anders Lidbeck
VD & Koncernchef
Tfn: 040-650 00 00

Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730