Älvräddarna

Telge Energis "rena el" strider mot regler för reklam

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 22:15 CEST

Älvräddarnas Samorganisation anmälde för en tid sedan Telge Energi för att de använder begrepp som ”ren” och "grön" el i marknadsföring för vattenkraft. RON (Reklamombudsmannen) beslutade att följa anmälarens linje och menar att Telge Energis reklam strider mot Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation.

Älvräddarna anser att det inte finns några belägg för att kalla vattenkraft för ”ren el”. Enligt Älvräddarna är påståendet från Telge Energi att vattenkraften ”är snäll mot naturen” direkt felaktigt när man ser på den totala miljöpåverkan som vattenkraft ger på bland annat biologisk mångfald.

Älvräddarna hänvisar till nationell och internationell forskning som visar att vattenkraft påverkar ekosystem och biologisk mångfald på ett genomgripande negativt sätt. Inte bara i de åar och älvar där kraftverken finns, utan också ända ut haven. Östersjön har stora problem med kiselbrist, en hörnsten i Östersjöns ekosystem. Underskott av kisel gynnar bland annat utvecklingen av blågrönalger, ett problem som förvärras varje år i stora delar av Östersjön. Forskare på Stockholms universitet menar att ända upp till 50 procent av denna mycket allvarliga brist på kisel beror på svensk och finsk storskalig vattenkraft. Vandringshinder för fiskar som lax och den utrotningshotade ålen är andra mycket stora problem som är förknippade med vattenkraft.

Älvräddarna menar också att det inte finns något vetenskapligt stöd för att klimatförbättrande åtgärder ska prioriteras och genomföras om dessa i sin tur förstör eller utarmar biologisk mångfald.

–  Att producera ”klimatbra” energi via vattenkraft och samtidigt förstöra ekosystem är direkt motstridigt påståendet att vattenkraft är ”el som är snäll mot naturen”, menar John Schütte, styrelseledamot i Älvräddarna. Vi har länge fört en kamp för att få bort denna typ av vilseledande reklam och det är mycket bra att Reklamombudsmannens opinionsnämnd nu sätter ner foten.

RON menar i sitt uttalande att reklamen är ”vilseledande och innehåller vaga och opreciserade miljöpåståenden och strider därmed mot artiklarna 5 och E1 fjärde stycket i ICC:s regler.”

Tidigare har Älvräddarna lyckats få Jämtkraft AB, Billinge Energi och Best El fällda för vilseledande marknadsföring kring vattenkraft.

Kontakt och mer information: John Schütte, 0766-354 108, john@johnschuette.de


Älvräddarna är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av lokala älvräddarorganisationer från älvdalar i hela landet. Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet.

De orörda älvmiljöerna utgör alla utomordentligt rika ekosystem med större biologisk mångfald och produktion än någon annan naturtyp i Sverige.
Älvräddarnas Samorganisations samlade styrka och mer än 30-åriga arbete har stor del i att de flesta av dessa älvar idag har skydd i Miljöbalken, några med nationalälvsstatus.

Bifogade filer

PDF-dokument