Teligent

Teligent genomför företrädesemission om 34 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 10:25 CEST

Styrelsen för Teligent har den 27 oktober 2004 beslutat, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande den 23 november 2004, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

- Företrädesemissionen genomförs för att möta den ökade kapitalbindning som har skett som ett resultat av bolagets kraftiga försäljningstillväxt.

- Företrädesemissionen uppgår till ca 34 miljoner kronor.

- Bolagets aktieägare skall äga rätt att för varje femtal befintliga aktier teckna en ny aktie till en teckningskurs om 11 kronor per aktie.

- Aktieägare som representerar 42,2 procent av aktierna har ställt sig bakom nyemissionen.

Bakgrund och motiv
Efter flera år av svag efterfrågan inom telekommunikationsmarknaden inleddes under andra halvåret 2003 en återhämtning. Sedan tredje kvartalet 2003 har Teligent redovisat en successivt ökad försäljning. Under de första nio månaderna 2004 ökade försäljningen med 63 procent. De omstrukturerings- och effektivitetsprogram som har genomförts under de senaste två åren har i kombination med den ökade försäljningen inneburit kraftiga resultatförbättringar. Under de första nio månaderna 2004 uppnåddes ett positivt resultat trots fortsatta satsningar inom produktutveckling och uppbyggnad av globala marknadskanaler. De ökande försäljningsframgångarna har dock inneburit en ökad kapitalbindning för Teligent vilket har belastat bolagets likviditet.

Teligent ser en fortsatt god marknad med fortsatta möjligheter till ökad tillväxt och orderingång den närmsta perioden. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat om nyemission. Den genom nyemissionen utökade kapitalbasen bedöms skapa tillräckliga finansiella förutsättningar för en fortsatt ökad försäljning och innebär också att Teligents tillväxtstrategi kan ligga fast.

Företrädesemission
Vid styrelsemöte den 27 oktober 2004 beslutade styrelsen i Teligent AB (publ), under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 23 november 2004, att öka bolagets aktiekapital med högst 313.712 kronor genom nyemission av högst 3.137.123 aktier till en teckningskurs om 11 kronor per aktie. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas beräknas Teligent komma att tillföras 34,5 miljoner kronor. Teligents befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de aktier de tidigare äger, varvid fem befintliga aktier ger rätt till teckning av en nyemitterad aktie.

Samtliga aktieägare i styrelsen och ledningen för Teligent har åtagit sig att teckna sina andelar av nyemissionen vilka motsvarar 21,7 procent av aktierna. Därutöver har större ägare i Teligent, vilka tillsammans representerar 20,5 procent av aktierna, förklarat att de ställer sig bakom nyemissionen. Sammanlagt har därmed ägare som totalt representerar 42,2 procent av aktierna i Teligent ställt sig bakom emissionen.

Villkor i sammandrag
- Nyemission med företräde för befintliga aktieägare omfattande högst 3.137.123 aktier, envar om nominellt 0,10 kronor.

- Varje femtal (5) befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.

- Teckningskursen är 11 kronor per ny aktie.

Beräknad tidplan för nyemissionen
-Extra bolagsstämma
23 november 2004

-Första dag för handel i Teligent-aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen
24 november 2004

-Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
26 november 2004

-Offentliggörande av prospekt
26 november 2004

-Teckningstid
1 – 21 december 2004

-Handel med teckningsrätter
1 – 17 december 2004


Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna är fattat under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, att hållas den 23 november 2004. För ytterligare information om denna bolagsstämma hänvisas till kallelse, vilken beräknas offentliggöras den 29 oktober 2004 och som därefter finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.teligent.se.För ytterligare information, kontakta:

Per Wejke, styrelseordförande
Teligent AB
Tel. 0708 42 33 73

Ulf Lindstén, vd och koncernchef
Teligent AB
Tel. 08 520 660 50
ulf.lindsten@teligent.se

Om Teligent

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland BT, Cingular, MCI, T-mobile USA, Telefónica, Telia, Tele2 och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Teligent har ca 290 anställda och nettoomsättningen 2003 var ca 255 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.