Teligent

Teligents styrelse föreslår ny företrädes-emission om 231 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:52 CEST

Styrelsen för Teligent AB (publ) har den 7 augusti 2007 beslutat att, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionsbeslutet är fattat med anledning av att den nyemission som styrelsen fattade beslut om den
1 juli 2007 inte kan genomföras på grund av att för nyemissionen erforderliga beslut om ändring av bolagsordningen blockerades av en grupp aktieägare, se separat pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag.

- Teligent genomför nyemission för att säkerställa en förestående turn-around av bolaget
- Bolaget tillförs cirka 231 miljoner kronor före emissionskostnader
- Bolagets aktieägare skall äga rätt att för varje (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie
- För tio nytecknade aktier i nyemissionen erhålls en teckningsoption med rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 4,50 kronor i januari 2009
- Nyemissionen är villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande

Bakgrund till nytt beslut om nyemission
Styrelsen i Teligent konstaterar att erforderliga beslut om ändring av bolagsordningen för genomförande av den tidigare beslutade nyemissionen blockerades av en grupp aktieägare vid den extra bolagsstämman den 6 augusti 2007. Det är styrelsens uppfattning att Teligent har fortsatt goda förutsättningar för att genomföra en framgångsrik turn-around av bolaget, men att det fortfarande föreligger ett kapitalbehov som kräver en nyemission av den storlek som styrelsen föreslagit och att detta förslag har stöd av en majoritet av aktieägarna. Denna dag har styrelsen därför fattat beslut om nyemission med samma villkor för aktieägarna som vid nyemissionsbeslutet den 1 juli 2007. Styrelsen är optimistisk om att erhålla tillräckligt med röster för att kunna fatta för nyemissionen erforderliga beslut vid kommande extra bolagsstämma.

Teligents styrelse skapar förutsättningar för att säkerställa turn-around
I samband med den ordinarie bolagsstämma som hölls den 28 mars 2007 valdes en till stora delar ny styrelse. Den nya styrelsen inledde omedelbart ett omfattande arbete med att analysera Teligents verksamhet med den övergripande målsättningen att identifiera områden med förbättringspotential samt att nå lönsamhet. Detta har resulterat i ett förändringsprojekt som omfattar kunderbjudande, affärslogik, leveransorganisation, interna processer, kostnadsstruktur samt aktiveringar. Styrelsen har under arbetets gång också konstaterat att marknadsförutsättningarna för närvarande är goda samt att efterfrågan på bolagets produkter från nya och gamla kunder är stark. Givet att det påbörjade förändringsprojektet genomdrivs bedöms förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet därför vara goda. För att säkerställa genomförandet av en turn-around i verksamheten krävs en förstärkning av Teligents finansiella ställning genom en säkerställd nyemission. Styrelsens ambition är att pågående förändringsarbete i bolaget med stöd av nyemissionen och en stark orderingång ska kunna leda till tillväxt och lönsamhet under 2008.

Motiv för nyemissionen
Teligent genomförde en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i inledningen av 2007. Den nya styrelsen kan nu konstatera att kapitalbehovet var större än vad som bedömdes vid det tillfället. Huvudorsaken till det större kapitalbehovet är åtaganden i tre större leveransprojekt som medfört väsentligt högre kostnader än beräknat och som fortfarande genererar negativt kassaflöde. Dessa projekt sysselsätter personal som normalt sett skulle finnas tillgängliga för att medverka i intäktsgenererande leveranser. Utfallet i projekten har varit väsentligt sämre än förväntat. Som en del i styrelsens förändringsprojekt pågår ett omfattande arbete med att skapa förutsättningar och styrmedel för att säkerställa lönsamma leveransprojekt framöver.

Bolagets starka orderingång under första halvåret 2007 kommer framöver att generera omsättningstillväxt men också ökad kapitalbindning. Teligent får en stor andel av inkomsterna från projekt vid slutleverans medan utgifterna uppstår löpande. Detta medför ett ökat behov av rörelsekapital framöver. Styrelsens bedömning är att fokus bör ligga på ökad försäljning, lönsamma projekt och successivt minskad relativ kapitalbindning.

Motivet till nyemissionen är att säkerställa en hög kvalitet i leveranserna i de pågående kundprojekten, att kunna genomföra åtgärder för framtida tillväxt och lönsamhet samt att kunna finansiera den ökande kapitalbindningen hänförlig till den förestående tillväxten. En mindre andel av nyemissionsbeloppet avses användas till att reducera bolagets räntebärande skulder.

Företrädesemission
Den 7 augusti 2007 beslutade styrelsen i Teligent att, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 6 september 2007, öka bolagets aktiekapital med högst 11 567 173 kronor genom nyemission av högst 115 671 732 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer Teligent att tillföras cirka 231 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen kräver en förändring av bolagsordningen då aktiekapitalgränserna måste höjas.

I anslutning till företrädesemissionen av aktier har styrelsen fattat beslut, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om emission av högst 11 567 173 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Teligent till en teckningskurs om 4,50 kronor. Teckningsoptionerna emitteras till Kaupthing Bank, som kommer att fördela dem till de som tecknar och erhåller aktier i nyemissionen. Tio nytecknade aktier medför rätt att erhålla en teckningsoption. Eventuella kvarvarande teckningsoptioner kommer att återlämnas till bolaget och makuleras.

Villkor i sammandrag
- Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattande högst 115 671 732 aktier, envar om kvotvärde 0,10 kronor
- Varje (1) befintlig aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier
- Teckningskursen är 2,00 kronor per ny aktie
- För tio nytecknade aktier erhålls en teckningsoption vilken medför rätten att teckna en ny aktie till kursen 4,50 kronor under perioden 15-31 januari 2009

Beräknad tidplan för nyemissionen
- Extra bolagsstämma: 6 september 2007
- Första dag för handel i Teligentaktien utan rätt till deltagande i nyemissionen: 10 september 2007
- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter: 12 september 2007
- Offentliggörande av prospekt: 13 september 2007
- Handel med teckningsrätter: 17-27 september 2007
- Teckningsperiod: 17 september - 2 oktober 2007

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna är fattat under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, vilken kommer att hållas den 6 september 2007. Vidare kommer styrelsen att söka ett bemyndigande av den extra bolagsstämman avseende nyemittering av aktier riktad till en eller flera investerare.

En grupp aktieägare bestående av bl a Pekka Peltola, Kent Olsson, KA Kött AB och LT Kött AB, vilka representerar mer än tio procent av aktierna i bolaget har föreslagit en företrädesemission om ca 115 MSEK samt val av ny styrelse och begärt att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma för prövning av dessa frågor. Även dessa frågor kommer att tas upp till prövning vid den extra bolagsstämman.

För ytterligare information om denna bolagsstämma hänvisas till kallelse, vilken beräknas offentliggöras den 9 augusti 2007 och som därefter finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.teligent.se.

"Styrelsens uppfattning är att det erfordras en emission av den storlek som styrelsen föreslagit och att det trots allt finns ett stort stöd bland aktieägarna för att genomföra en sådan nyemission" säger styrelsens ordförande Jan Rynning. "Skulle det emellertid vid den extra bolagsstämman visa sig att styrelsens förslag inte har erforderligt stöd bland aktieägarna kommer styrelsen att ställa sina platser till förfogande" avslutar Jan Rynning.

- - - - - - - -
Kaupthing Bank agerar finansiell rådgivare till Teligent i samband med nyemissionen.


För ytterligare information, kontakta:
Jan Rynning
styrelseordförande
Teligent AB
Tel. 08 520 660 50

Tomas Duffy,
VD och koncernchef
Teligent AB
Tel. 08 410 172 76
tomas.duffy@teligent.se