Västra Götalandsregionen

Temperaturmätare efter åtta månader

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:51 CEST

Rapport från Folktandvårdens styrelse den 30 september, 2010 Temperaturmätare efter åtta månader

Folktandvårdens delårsbokslut

I vårt delårsbokslut framgår det att vi tar tydliga steg mot visionen; Frisk i munnen hela livet. En vision med målet att våra kunder och patienter - unga som gamla - ska få och behålla en god munhälsa hela livet.

Patient/kundperspektivet

Resultatet från årets genomförda kundundersökning visar överlag en mycket positivt utveckling. Vi har ökat vår attraktivitet hos regionens ungdomar som idag i högre grad planerar att fortsätta som kunder hos oss efter den fria tandvården då de fyllt 21 år. Hela 89 procent av våra befintliga kunder säger sig vara mycket nöjda med oss som vårdgivare och många rekommenderar oss dessutom gärna till andra. Vi har också en positiv utveckling när det gäller våra kunders uppfattning om hur tillgängliga vi är och slutligen får vi höga betyg när det gäller förebyggande information, delaktighet i behandlingen och möjlighet att ställa frågor och få bra svar.

- Att kunderna ger oss spontana omdömen som ”Fantastiska!” är enligt företaget som genomfört kundundersökningen mycket ovanligt, berättar Lena Hult, Folktandvårdens styrelseordförande. Det gör oss givetvis mycket glada och stolta!

Verksamhetsperspektivet

Några konkreta exempel på steg på vägen mot visionen:

  • 97 procent (7 334 st) av regionens skolklasser har under våren 2010 fått besök av Folktandvården. Vid besöken fluorlackas alla barn och i de äldre klasserna pratar vi om munhälsa och riskerna med tobak.
  • 72 200 personer i Västra Götaland har tecknat Frisktandvårdsavtal. Vårt erbjudande om tandvård till fast pris är ett mycket uppskattat och förmånligt erbjudande som många kunder valt.
  • 2011 etablerar vi ett Äldrecentrum. Som första tandvårdsorganisation i Sverige fokuserar vi på behandlingar, forskning och bemötande för målgruppen äldre.

- Att vår vision; Frisk i munnen hela livet omfattar kunder och patienter i alla åldergrupper är en självklarhet, säger Lars-Inge Stomberg, vice ordförande i Folktandvårdens styrelse. Att vi inom Folktandvården både har höga ambitioner och kan visa fina resultat av våra satsningar på såväl barn och vuxna, som äldre är mycket glädjande.

Medarbetarperspektivet

I årets medarbetarundersökning berättar våra medarbetare att de upplever att både visionen och att vägen dit är positiva och tydliga. Den kommande bristen på tandläkare är dock en utmaning och därför vidtas åtgärder på kort sikt och aktiviteter som ska ge effekter på längre sikt planeras. Sjukfrånvaron har i jämförelse med motsvarande period 2009 minskat från 5,0 procent till 4,6 procent. En fortsatt satsning på hälsa och livsstilsfrågor sker, utifrån resultatet från genomförda hälsoprofiler som nu genomförts i hela förvaltningen.

- Att vi har mycket engagerade medarbetare är inget nytt, konstatera Lena. I årets medarbetarundersökning visar det sig i en mycket hög svarsfrekvens. Att många svara ger oss en bra bild av vilka områden vi har förbättringspotential inom.

Ekonomiperspektivet

Delårsbokslutet per augusti visar fortsatt en ekonomi i balans. Det är en bra utveckling på kliniknivå och en stor majoritet av klinikerna förväntas klara årets ekonomiska mål. Folktandvården lämnar en helårsprognos för 2010 om + 4 mkr.

- Utvecklingen på kliniknivån bekräftar det vi sett under flera år, avslutar Lars-Inge. Den stora ekonomiska medvetenheten bland våra medarbetare resulterar i att ekonomin är positiv under 2010. En stabil ekonomi är viktigt och gör det möjligt att kunna fortsätta utveckla verksamheten.

Klinikförändring i Ale kommun

De ekonomiska förutsättningarna har successivt förändrats under perioden 2007- 2010, vilket lett till att antalet kliniker måste minskas. Under 2010 och 2011 sker därför förändringar i Kungälv, Stenungsund och Ale. I december 2009 fattade Tandvårdsstyrelsen beslut om att avveckla klinikerna i Marstrand och Nösnäs, samt att utreda antal utbudspunkter i Skepplanda och Älvängen i Ale kommun under 2010.

Utredningen har lett fram till slutsatsen att det finns fördelar med att inrymma två klinikers (Älvängen och Skepplanda) verksamheter i en, och därmed avveckla den mindre kliniken i Skepplanda.


Kontaktperson: Lena Hult, ordförande, tfn: 0705-56 17 84,
Lars-Inge Stomberg, vice ordförande, tfn: 0709-93 11 90, Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tfn: 0706-45 00 28.