Svenska kyrkan

Teologisk konferens om ”verktyg” för kristet liv

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:51 CEST

Den andra teologiska konferensen inom Borgågemenskapen samlades nyligen i Skálholt på Island. Borgågemenskapen omfattar de fyra anglikanska kyrkorna i Wales, Skottland, Irland och England, samt de åtta nordiska och baltiska kyrkorna (Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen) tillsammans med den Spanska episkopala reformerade kyrkan samt kyrkan i Lusitanien (Portugal). Syftet med Borgågemenskapen är att föra dessa kyrkor in i en ny och närmare gemenskap med varandra för att finna en större enhet och en effektivare mission.

De teologiska konferenserna anordnas vart fjärde år inom Borgågemenskapen, denna gång med temat ”Verktyg för kristet liv”. De cirka 40 delegaterna fick också tillfälle att se församlingsliv i praktiken i den lokala kyrkan på Island genom besök i Selfoss, där de reflekterade över frågan ”Vilka verktyg behöver kyrkan tillhandahålla moderna människor?”.

Populärkultur och kristen tro

Svenska kyrkan representerades av teol dr Jayne Svenungsson, Teologiska högskolan i Stockholm, samt Teologiska kommitténs ordförande, Carl Reinhold Bråkenhielm, Uppsala universitet – som också medverkade med föredraget ”Kyrkans värden och populärkultur”.

”Kultur, inklusive populärkultur, är och bör vara en verktygslåda för lärjungaskap. De suggestiva bilder som visas genom film, television och litteratur kan och skall användas för att göra det kristna evangeliet mer genomskinligt för en vidare publik. Det skulle löna sig att konfrontera den högtstående akademiska kulturen med modern, populär masskultur, eftersom modern film och litteratur lyckas artikulera viktiga insikter hos tittare och läsare. Som sådana borde de vara en angelägenhet både för kyrkorna och för teologer eftersom de erbjuder en oundgänglig verktygslåda för kristet liv”, sade professor Bråkenhielm bland annat.

Postmodernt samhälle

Professor Heikki Kotila, professor i pastoral teologi i Helsingfors, talade om hur kyrkan kan nå det postmoderna samhället:

”Svårigheten i att nå människor i det postmoderna samhället ligger i det faktum att det i dag finns så många olika erfarenhetsvärldar. Därför finns det inget verktyg som ensamt kan lösa den samtida kyrkans problem.” Trots detta kom han fram till att ”en viktig aspekt av vårt ansvar ligger i att både försvara enheten av de grundläggande idéer som bär vår tro och att acceptera mångfalden av livsstilar och former av spiritualitet”.

Tro utan medlemskap

Det inledande föredraget, ”Från tvång till konsumtion”, vid konferensen hölls av professor Grace Davie, Universitetet i Exeter, England, som skisserade mönstret för religion i norra Europa vid början av det tjugoförsta århundradet. Hon visade på situationen i vilken både tro utan medlemskap och medlemskap utan tro är tydliga i olika geografiska områden i norra Europa just nu, där vi också kan bevittna en övergång från tvång till konsumtion.

”Det är alldeles för tidigt att förutsäga upplösningen av de europeiska kyrkorna, och långt innan det sker kommer nya former av religion att växa fram, både inom och utanför de traditionella kyrkorna. Sådana grupper kommer kanske vara numerärt små men, tror jag, kapabla att stödja de religionsformer som kan bli en avgörande variabel bland andra anspråk på européerna i deras samhällsliv liksom i deras privata liv.”

Mission och ämbete

I ett utmanande föredrag undersökte Dr Paul Avis relationen mellan mission och ämbete. Han sade att ”ämbetet är genomsyrat av ett missionerande imperativ” och att ”mission innebär att hela kyrkan bär hela Kristus till hela världen”.

”Om mission är knivseggen i kyrkans liv som en totalitet, så har mission en både Guds-inriktad och en ’människo-inriktad’ orientering. Bön, lovsång, nattvardsfirande och trosbekännelse är alla primärt orienterade mot Gud. Kyrkans ändamål är i sanning att ’älska Gud och att åtnjuta honom för evigt’. Ämbete är inte vad som helst som den enskilde känner sig manad att göra för Herren, utan något offentligt och representativt snarare än privat och individuellt. Alla döpta troende är potentiella ämbetsbärare. Alla är kallade att tjäna på ett eller annat sätt. Men den kallelsen behöver ges och tagas emot och ämbetet är genomsyrat av ett missionerande imperativ. Det är lärjungaskap, inte ämbete, som är den inklusiva kategorin.”

Fakta

Borgågemenskapen etablerades genom undertecknandet av Borgådeklarationen år 1996 och dess därpå följande bekräftelse av medlemskyrkorna.

Ytterligare information om Borgågemenskapen finns att hämta på Borgågemenskapens hemsida: http://www.porvoochurches.org Där finns också pressmeddelanden och nedladdningsbara fotografier från konferensen.

For ytterligare information, kontakta Siôn Brynach (The Church in Wales), internationell pressekreterare för konferensen, tfn: +44-7715-421137

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se
Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75
Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se