RISE Research Institutes of Sweden AB

Testbädd för miljöövervakning med UAV

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 14:17 CET

Vinnova har beviljat 8 miljoner kronor till ett projekt för att etablera en testbädd i Västervik för obemannade luftfarkoster (UAV) inom miljöteknikområdet. Projektet leds av SICS East i Linköping med medverkan av bland annat Wabema AB och Västerviks Kommun. Målet är etablera ett område där företag, myndigheter och andra organisationer på ett säkert sätt kan bedriva utveckling, testning, utbildning och demonstrationer av hur obemannade luftfarkoster kan användas för att effektivisera jordbruk och miljöarbete.

Obemannade luftfarkoster kan exempelvis övervaka jord- och skogsarealer och på så sätt minska behovet av insatser i form av näringsämnen och bekämpningskemikalier genom att tidig upptäcka skador och angrepp. Man kan också mäta näringsinnehåll och gifter i marken, följa grödans utveckling samt beräkna bärighet vid markbearbetning, sådd och skörd. Tidigare forskning har visat på stora miljömässiga vinster med precisionsodling understödd av informationsteknologi såsom UAV:er.

Denna möjlighet att studera samtliga aspekter av UAV-teknologin i samverkan mellan intressenter öppnar en möjlighet för ett starkt profilområde inom teknik och tjänster för Sverige. Det behövs en arena där de olika intressenterna kan mötas och få förståelse för möjligheter och problem med teknologin.

Bara i Linköping finns det sex företag som utvecklar och tillverkar obemannade luftfarkoster. Ett flertal institutioner vid universitetet är antingen användare eller utvecklare av UAV/UAS. Vidare pågår forskning och utveckling av sensorer för miljöövervakning vid såväl företag som Linköpings tekniska högskola och TEMA. Testbäddens läge med tillgång till alla terrängtyper utom fjällterräng kommer sannolikt att locka företag från hela Europa då luftrumssituationen i Europa inte tillåter liknande testområden.

Projektet leds av SICS East AB, en del av RISE (Research Institutes of Sweden). Andra projektintressenter är:

UMS Skeldar Statens Lantbruksuniversitet (SLU)
CybAero AB
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)
Nilsson Drones Naturvårdsverket
Sparv Embedded AB Vreta Kluster
DSG/North Star Tech Lovanggruppen AB
Wabema AB Calluna AB
Linköpings Universitet Nordkalk AB
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)         Lantbrukarnas Riksförbund
Mjärdevi Science Park Grönovation
Bombardier Landstinget Östergötland
IBM Västerviks Kommun
Combitech Transportstyrelsen
Termisk Systemteknik AB Aerospace Cluster Sweden

För mer information kontakta:

Martin Rantzer
VD SICS East AB
0723-41 01 73
martin.rantzer@sics.se

Åke Sivertun
Projektledare SICS East AB
070-845 95 19

Urban Wahlberg
VD Wabema AB
070-994 14 54

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 195 högt kvalificerade forskare (76 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, learning machines, internet of things, människa-maskininteraktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och system av system. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS Swedish ICT:s mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden. SICS Swedish ICT har även tre dotterbolag: SICS East Swedish ICT, SICS Swedish ICT Västerås och SICS North Swedish ICT.