Göteborgs universitet

Textkritisk utgivning granskas kritiskt

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:40 CET

Doktorsavhandling i biblioteks- och informationsvetenskap av Mats Dahlström
Hur överförs klassiska texter mellan medier och vilka intressen står egentligen på spel? I avhandlingen Under utgivning: den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion studeras konflikter inom textkritisk utgivning av litterära verk. Genom analysen av hur texter överförs mellan medier bidrar avhandlingen till en ökad förståelse av varför det litterära arvet ser ut som det gör i såväl vetenskapliga utgåvor, bibliotekens samlingar som i aktuella digitaliseringsprojekt.

Mats Dahlström ställer frågor som: Hur återskapar vetenskapliga utgivare litterära dokument och texter, och vilka anspråk görs på tryckta respektive digitala medier för detta ändamål? Varför kan ett och samma verk se så olika ut från en utgåva till en annan? Och eftersom det finns så påfallande likheter mellan vetenskaplig utgivning och bibliografi, är då egentligen en vetenskaplig utgåva ett slags bibliografi?

Textkritiker reproducerar äldre dokument och fastställer relationer mellan dem på ett sätt som påminner om hur bibliografer och katalogisatörer arbetar. I den mån en vetenskaplig, textkritisk utgåva är ett bibliografiskt redskap, är dess familjemedlemmar katalogen, bibliografin och arkivet.

Utgåvor förväntas överföra litterära texter mellan generationer av publiker och medier på ett kvalitetssäkrande sätt. Utgivaren skall återge en historiskt "korrekt" text, och samtidigt tillhandahålla så mycket information att läsaren själv kan återskapa verkets texthistoria men också göra andra vägval än utgivaren gjort.

Detta har skapat en bild av utgivningen som en vetenskapligt objektiv verksamhet vars resultat är prövbara och i sin tur kan tjäna som råmaterial för nya utgivningar. Å andra sidan kan en utgivare knappast undvika att subjektivt prägla och avgränsa texten, vilket villkorar vad den texten sedan kan användas till.

Avhandlingen noterar en arbetsdelning mellan olika "traditioner" i utgivning samt dessas utgåvetyper. Den pekar också på deras samband med skilda bibliografiska brännpunkter, liksom med underliggande föreställningar om mediers natur, där utgivning betraktas som antingen en värdeneutral och innehållslevererande kanal eller ett subjektivt, argumenterande och innehållsstyrande filter, eller ett innehållscirkulerande ekosystem mellan olika medietyper.

Utgåvan slits mellan att å ena sidan vara ett dynamiskt, ackumulerande och ifrågasättande forskningsverktyg och å andra sidan utgöra en statisk, konserverande och bekräftande instans. Mats Dahlströms avhandling argumenterar också för att digitala medier och verktyg i första hand accentuerar redan existerande konflikter mellan olika utgivningsideal och bara i andra hand erbjuder helt nya problem. Även om vetenskapliga utgåvor och bibliografier uppvisar påfallande likheter finns, slutligen, en avgörande skillnad: en utgåva refererar inte bara till ett verk, den utgör själv en version av det.

Avhandlingens titel: Under utgivning: den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion.
Avhandlingsförfattare: Mats Dahlström, tel. 033-4354421(arb.), e-post: Mats.Dahlstrom@hb.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Per S. Ridderstad, Lunds universitet.
Tid och plats för disputation: Lördagen den 9 december 2006, kl. 13.15, Stora Hörsalen, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås.
Avhandlingen kan beställas via boel.bismarck@hb.se, 200 kr exkl. moms och porto.