Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

The Empire: Delårsrapport juni-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:59 CET

The Empire AB (publ)
FAKTA
- Försäljningen till butik i kvartalet uppgick till 59,5 MSEK (18,5 MSEK), ackumulerat 128,1 MSEK (43 MSEK)
- Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 42,3 MSEK (5,6 MSEK), ackumulerat 90,1 MSEK (16,9 MSEK)
- Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 2,7 MSEK (0,8 MSEK), ackumulerat 6,7 MSEK (1,5 MSEK)
- Resultatet efter finansiella poster i kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK), ackumulerat 5,6 MSEK (1,6 MSEK)
- Periodens resultat i kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK), ackumulerat 5,6 MSEK (1,6 MSEK).
- Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 0,24 kr (0,14 kr), för niomånadersperioden 0,61 kr (0,25kr).

VD har ordet

"Tredje kvartalet har utvecklats enligt plan och orderböckerna är fyllda inför julen"

Bäste aktieägare i The Empire AB!

Det är i en känsla av stolthet jag överlämnar rapporten för 3:e kvartalet 2006. Jag har haft en stor tilltro till förvärvet av Gerby produkter AB som tillverkar/marknadsför Hushållsprodukter. Det är en tillit som visat sig väl grundad. Just nu har vi ett enormt tryck i försäljningen. The Empire´s omsättning för helåret 2006 ser ut att hamna över 200 miljoner SEK med en godkänd vinstmarginal.

Att Gerby och Empire-gruppen nu utvecklas enligt plan, och på vissa områden över förväntan, är verkligen glädjande. The Empire AB har hittills varit ett relativt okänt bolag, men med en stark vision. När vi nu tar nästa steg i utvecklingen av vår affär är jag övertygad om att företagets varumärke, med bakomliggande reala värden, kommer att utvecklas mycket positivt.

Sodastream

Företagets försäljning har visat en positiv utveckling under kvartalet. Vi slutförhandlar för närvarande med flera nya kunder. På grund av efterfrågetrycket ligger vi tyvärr något efter med våra leveranser. Med undantag för ett fåtal produkter hoppas vi emellertid vara i fas med efterfrågan under november.

Gerby

Hösten - alltid en viktig period - har börjat mycket bra. Marknaden har svarat positivt på våra kampanjer och nya produkter. Vi distribuerar samtliga varumärken från Gerby på bred front och räknar med att de får en framskjuten placering i julhandeln. Under hösten har vi satsat på att öka igenkänningen av vårt eget varumärke C3 genom att annonsera i TV4, en satsning som ser ut att bli en succé. Att resultatet låtit vänta på sig beror till stor del på periodiseringar av vinsten. 4:e kvartalet står dessutom för en mycket stor del av vinsten.

Johan Kalling

Stockholm den 10 november 2006

Lönsamhet
Avkastningen på sysselsatt kapital för halvårsperioden uppgick till 12 % (9 %).

Finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september till 36,5 MSEK (per 31 dec 2005, 14,3 MSEK). Den stora ökningen av det egna kapitalet beror på den nyemission som gjordes i samband med förvärvet av Gerby Produkter AB. Nyemissionen ökade eget kapital med 16,7 MSEK.

Soliditeten uppgick till 31 % (44 %). Kassaflödet för niomånadersperioden uppgick till -8,2 MSEK (-2,1 MSEK).
Likvida medel uppgick per den 30 september till 1 MSEK (6,9 MSEK). Outnyttjade checkkrediter uppgick till 3,3 MSEK (2,3 MSEK). Balansomslutningen ökade till 117 MSEK (32 MSEK). Koncernens räntetäckningsgrad var för niomånadersperioden 6 gånger (9 gånger).

Investeringar och avskrivningar
Koncernens investeringar avseende materiella anläggningstillgångar under första niomånadersperioden uppgick till 259 Tkr (54 Tkr). Avskrivningar under niomånadersperioden belastar resultatet med 717 Tkr (125 Tkr).

Förvärv
Utvecklingen av synergierna med Gerby är i full gång och samarbetet har utvecklats bättre än förväntat.

Personal
Antalet anställda i koncernen var under niomånadersperioden 38 (13).

Redovisningsprinciper
The Empire AB tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EU-kommissionen antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) med de undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendationer 30 och 32. Delårsrapporten för The Empire AB (publ) och dess koncernföretag har upprättats i enlighet med dessa principer, vilka närmare beskrivs i årsredovisningen 2005.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kort om bolaget
Moderbolaget The Empire AB (publ) har en koncernövergripande funktion.
I Empire koncernen ingår idag 4 dotterbolag; Soda Club Scandinavia AB Sweden (med filialen Soda-Club Scandinavia Norway), Gerby Produkter AB, Nybroslätten AB samt Etacap OY, de två sista dotterbolagen är vilande.
Soda Club-bolagen arbetar i dag under ett franchiseavtal för Sodastream vilket endast genererar en nettoomsättning.
Gerby produkter AB arbetar med agenturer och egna produkter, vilket sker via egen distribution och varulager.
Nettoomsättningen för koncernen den första niomånadersperioden uppgick till 90,1 MSEK (16,9 MSEK) och består i huvudsak av Gerbys försäljning till butik samt Soda Clubs kommission av försäljning till butik.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 MSEK (1,6 MSEK) för niomånadersperioden. Likvida medel uppgick till 1 MSEK (6,9 MSEK).

Noter
1.Nettoomsättningen består av Gerbys försäljning till butik samt Soda Clubs kommission av försäljning till butik. Verklig försäljning till butik inkl Soda Club är under Q3, 59,5 MSEK (18,5) och under Q1-Q3 128,1 MSEK (43).
2.Immateriella tillgångar består av agenturavtal, varumärken samt goodwill.
3.Gerbys varulager.
4.I likvida medel ingår spärrade bankmedel om 6,5 MSEK som garanti för pensionsskulder hos FPG.
5.Övriga avsättningar består bland annat av en latentskatteskuld om 7,5 MSEK som uppstod i samband med förvärvet av Gerby.Ytterligare information lämnas av Johan Kalling, VD, tel 08-410 27 510

alternativt johan.kalling@empire.se

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida www.empire.se