Accelerator Nordic AB

Thomas Gür ny VD i Accelerator

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 08:19 CEST

Thomas Gür, styrelseledamot i Accelerator Nordic AB (”Accelerator”), tar i höst över som VD efter Maria Wrethag, som lämnar sin tjänst för att i samband med avknoppningen av dotterbolaget SyntheticMR AB (”SyntheticMR”) tillträda en befattning som ansvarig för marknadsfrågor och investerarrelationer i SyntheticMR.

”Maria Wrethag har framgångsrikt lett Accelerators avknoppning och marknadsnotering av det tidigare dotterbolaget SPAGO Imaging AB, som ytterligare bidragit till synliggörandet av värdena i koncernens innehav. Hon är nu fullt engagerad i den kommande utdelningen och noteringen av SyntheticMR, vars verksamhet hon är starkt förtrogen med. Det blir ett naturligt steg för henne att ta en operativ roll i SyntheticMR, i samband med noteringen. Thomas Gür har sedan åtta år arbetat i olika funktioner inom Accelerator och är rätt person att ta ansvar för den framtida utvecklingen av Accelerators återstående innehav, där ett viktigt uppdrag även blir att hålla moderbolagets kostnader så låga som möjligt”, säger Accelerators styrelseordförande Staffan Persson.

Thomas Gür tillträder som VD i Accelerator den 1 oktober 2013. I samband med den extra bolagsstämma som planeras att hållas i Accelerator under hösten 2013 kommer Thomas Gür därför att avgå som styrelseledamot, och Maria Wrethag föreslås på samma stämma väljas till ny styrelseledamot i Accelerator. Thomas Gür har varit adjungerad ledamot av Accelerators styrelse sedan 2005 och ordinarie styrelseledamot sedan 2008. Han har en bakgrund som självanställd konsult, styrelseledamot i ett flertal andra bolag, ledarskribent på Svenska Dagbladet, pressekreterare på Näringsdepartementet och presschef hos Överbefälhavaren.

Efter den planerade avknoppningen av SyntheticMR fokuseras Accelerators verksamhet kring dotterbolaget AddBIO AB (”AddBIO”), där Maria Wrethag kommer att sitta kvar i styrelsen. I AddBIO pågår nu partnering-diskussioner för produkten Zolidd® på den globala dentalmarknaden efter att bolaget under 2012 presenterade positiva kliniska resultat för Zolidd på dentala implantat. Under 2013 har AddBIO även presenterat positiva kliniska resultat som visar att Zolidd förbättrar funktionen av ortopediska implantat.

Styrelsen i Accelerator har tidigare meddelat att den beslutat att förbereda för en avknoppning av dotterbolaget SyntheticMR genom utdelning till aktieägarna. Beslut om utdelning avses fattas vid extra bolagsstämma i Accelerator under hösten 2013. Utdelningen föreslås genomföras enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för Accelerators aktieägare. Efter utdelningen planeras SyntheticMR att listas på Aktietorget.

SyntheticMR har utvecklat SyMRI®, en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-diagnostik. Detta görs genom att både förkorta tiden per patient för en MR-undersökning, vilket gör att fler patienter kan undersökas på en dag, och samtidigt producera kvantifierbara MR-bilder som ger ett bättre beslutsunderlag. Programvaran säljs idag för kliniskt bruk i Europa. Målet är att SyMRI ska säljas som ett tillägg till internationellt marknadsledande MR-tillverkares kameror och system. SyntheticMR ingick under 2012 ett utvärderingsavtal med en av de globalt ledande MR-tillverkarna.

AddBIO har tagit fram Zolidd, en nanometertunn ytbeläggning som frisätter bisfosfonat, ett godkänt och brett använt benstärkande läkemedel, från dentala eller ortopediska implantat. Genom att bisfosfonat frisätts lokalt runt implantatet blir den omkringliggande benvävnaden starkare, stabiliteten ökar och risken för komplikationer minskar. Ökad stabilitet bidrar till att minska lidandet för patienten, korta tiden till normal tuggfunktion i samband med insättning av dentala implantat, minskar risken för om-operationer i samband med t.ex. höftfrakturer och kan därmed påtagligt reducera vårdkostnaderna.

För ytterligare information kontakta: Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83, Staffan Persson, styrelseordförande Accelerator Nordic AB, +46 70 321 00 98, Thomas Gür, styrelseledamot och tillträdande VD i Accelerator Nordic AB, +46 70 797 64 51.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras. SyntheticMR har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .