Justitiedepartementet

Tid för demokrati

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 16:57 CEST

I dag överlämnar Mitthögskolan utvärderingen ”Demokrati tar tid” till demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin. Utvärderingen är en utförlig analys av regeringens utvecklingsarbete för den svenska demokratin, Tid för demokrati, som pågick under perioden 2000- 2002. Syftet med projektet var att öka medborgarnas medvetenhet om och deltagande i den demokratiska processen och då särskilt i valen. För detta arbete avsattes 35 miljoner kronor varav 19 miljoner kronor har lämnats i bidrag till 142 demokratiprojekt. En särskild satsning på 80-årsjubileet av den allmänna rösträtten har även genomförts.

Utvärderingen visar på mycket positiva och glädjande resultat. I rapporten konstateras att demokratiutvecklingsprojekten lämnat väsentliga bidrag till det lokala demokratiarbetet i Sverige. Särskilt viktigt i sammanhanget är att projekten både har initierats och genomförts på lokal nivå och på så sätt nått ut till medborgarna på ett lyckat sätt.

Utvärderingen visar bl.a. på att:

·Deltagarnas kunskap och intresse för demokratifrågor har ökat markant och genom deltagandet i projektet har även engagemanget för politiska frågor väckts.
·Mer än hälften av de projekt som riktade sig till ungdomar och personer med invandrarbakgrund uppvisar särskilt lyckade resultat.
·De flesta ansökningar har inkommit från traditionella
organisationer men successivt har flera ansökningar från mer ”icke-traditionella” organisationer som särskilt vänder sig till grupper som inte är lika delaktiga i samhällsutvecklingen
inkommit.
·Över 60 procent av de genomförda projekten har bedrivits i
samverkan mellan flera aktörer och två tredjedelar av projekten har fortsatt i någon form efter projekttidens slut.

Mot bakgrund av bl.a. utvärderingens resultat överväger regeringen för närvarande hur ett framtida stöd för demokratiutveckling skulle kunna utformas.

Tag del av hela utvärderingen på www.demokratitorget.gov.se.

Camila Buzaglo, Pressekreterare
08-405 36 02, 070-545 32 69

För mer info om ”Tid för demokrati”
Martina Holmgren, Dep. sek.
08-405 40 46