Kulturdepartementet

Tid för kultur - kulturbudgeten förstärks

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:12 CEST

I regeringens kulturpolitiska budget för 2009 förstärks kulturområdet med 80 miljoner kronor. Tre övergripande prioriteringar vägleder regeringens kulturpolitik: Barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande tidigt i livet är ofta en förutsättning för att barn och ungdomar ska efterfråga kultur som vuxna.

Genom att vårda och visa kulturarvet stärks också möjligheterna för nya kulturyttringar och tolkningar av vår samtid. Goda villkor för den nyskapande kulturen är av stor betydelse för kulturutövarnas möjligheter till arbete och inkomst.

- Regeringen satsar i årets budget på de tre kulturpolitiskt prioriterade områden; barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och kulturskaparnas villkor. I budgeten för 2009 har vi satsat ytterligare 40 miljoner på de statliga museerna som nu får större anslag än någonsin tidigare, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

Barn och unga
Kultur är viktigt för barns och ungas utveckling. Kunskap och insikt om den egna kulturen är också en förutsättning för att kunna förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. I budgetpropositionen för 2009 sker satsningar för barn och unga inom följande områden:


Skapande skola
Skapande skola-satsningen fortsätter. Från och med 2008 har regeringen avsatt 55 miljoner kronor för att stärka barns och ungas rätt till kultur i hela landet och öka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet. Satsningen riktas idag till elever i årskurserna 7-9 men regeringens ambition är att satsningen successivt ska omfatta alla elever i grundskolan.

Skapande skola syftar till att barn och unga får ökade möjligheter till kulturell delaktighet och eget skapande vilket även kan bidra till att nå skolans kunskapsmål. I en första ansökningsomgång våren 2008 har 171 kommuner och friskolor ansökt om bidrag, vilket visar på ett stort intresse för satsningen. Under hösten 2008 genomförs en ansökningsomgång. Med utgångspunkt i en kommande utvärdering av satsningen kommer regeringen att ta ställning till hur Skapande skola ska utvecklas.


Barn och unga i mediesamhället
Regeringen planerar att genomföra särskilda insatser för att stärka barn och unga som framtidens mediekonsumenter. Insatserna ska öka kunskapen om den roll som Internet och andra interaktiva medier spelar i barns och ungas vardag. Medierådet får i uppdrag att genomföra detta och får 2 miljoner kronor under 2008-2010.


Läsfrämjande insatser
Regeringen avser att göra en översyn av de litteraturpolitiska insatserna och den utvärdering av bibliotekslagen som tidigare aviserats.
För att stärka elevernas basfärdigheter läsa, skriva och räkna i årskurs 1-3, så att fler kan nå skolans kunskapsmål, har regeringen infört ett statsbidrag som ska stimulera huvudmän och skolor i det arbetet. Satsningen pågår under 2008-2010 och omfattar sammanlagt 900 miljoner kronor.


Kulturarv för framtiden
Kulturarvet är en av samhällets viktigaste byggstenar. Såväl det historiska som det moderna kulturarvet måste värnas för dagens och kommande generationer. Regeringen har genom tidigare insatser prioriterat vården av kulturarvet och successivt tillfört nya resurser. Nu tas ytterligare ett steg genom en satsning som syftar till att långsiktigt stärka våra centrala museers möjligheter att vårda och visa kulturarvet. Med den satsning på totalt 40 miljoner kronor, som nu föreslås, är det regeringens ambition att öka möjligheterna för varje institution att göra egna prioriteringar för att vårda och visa kulturarvet. Fördelningen av tillskottet beskrivs i faktabladet Kulturarv för framtiden, Ku 08.004. Sammantaget har mer än 100 miljoner kronor tillförts under mandatperioden. Museerna har därmed större resurser än någonsin tidigare för att vårda och visa kulturarvet.


Den nyskapande kulturen
Kulturskapare ska ha goda möjligheter att utveckla konsten i alla dess former och göra den tillgänglig för fler. Generella förändringar inom närings- och skattepolitiken ger nya möjligheter även för kulturentreprenörer att utvecklas. I årets budgetproposition prioriteras ett närmare samarbete mellan kulturpolitik, regional tillväxtpolitik och näringspolitik. En särskild satsning kommer att genomföras för att stimulera entreprenörskap inom kultursektorn. Ytterligare medel föreslås för ersättningar för konstnärlig verksamhet och betydande satsningar görs på scenkonstområdet. De nationella institutionerna får tillsammans ca 40 miljoner kronor och de regionala institutionerna - samt den fria scenkonsten - får tillsammans 20 miljoner kronor i ökade anslag fr.o.m. 2009. Satsningarna på den nyskapande kulturen beskrivs i faktabladet Goda villkor för den nyskapande kulturen.Kontakt:
Marcus Hartmann
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Tid för kultur - ytterligare satsningar (http://www.regeringen.se/sb/d/10013/a/111755)