Abbott

Tidig behandling av reumatoid artrit-patienter med HUMIRA® - OPTIMA-studien visar att ett fokuserat behandlingssätt ger positiva resultat

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 10:30 CEST

Abbotts globala OPTIMA-studie stödjer behandlingsprincipen “Treat to Target”

10 juni 2011 – Abbott tillkännager idag resultaten från den andra delen av OPTIMA, den första globala studien som utvärderar behandlingsstrategier hos patienter med tidig reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Principen kallas ”Treat to Target” det vill säga att uppnå ett tydligt definierat behandlingsmål under en förutbestämd tid och att snabbt justera behandlingen om målet inte möts. OPTIMA presenterades under EULAR  (the Annual European Congress of Rheumatology) i London.

OPTIMA-studien inriktar sig på ett viktigt problem reumatologer ställs inför i den kliniska verksamheten: att veta när patientens behandling bör justeras. OPTIMA:s resultat visar värdet av ett fokuserat behandlingssätt: det leder till bättre sjukdomskontroll och bromsad sjukdomsförsämring vilket visade sig hos signifikant fler patienter som fick Humira (adalimumab) och metotrexat jämfört med endast metotrexat.

Tjugoen svenska patienter har varit med i studien, och svensk huvudprövare är professor Ronald van Vollenhoven på Karolinska Universitetssjukhuset:

”Våra resultat i OPTIMA-studien visar att tidig kombinationsbehandling med methotrexat plus Humira hos en ansenlig del av patienterna kan stoppa upp sjukdomsförloppet vid reumatoid artrit. Detta är mycket viktigt eftersom obehandlad ledinflammation ger skador som kan innebära permanent funktionsnedsättning. Därmed bekräftar studien både Svensk Reumatologisk Förenings och Socialstyrelsens nya preliminära behandlingsriktlinjer som just rekommenderar tidig behandling.”

Översikt OPTIMA-studien:

  • 1032 vuxna reumatoid artritpatienter i olika center världen över studerades under 78 veckor.
  • Patienterna hade mycket tidig sjukdom (högst ett års sjukdom), måttligt till hög sjukdomsaktivitet och hade tidigare inte behandlats med metotrexat.
  • Patienterna behandlades antigen bara med standardbehandlingen metotrexat (kontrollgrupp) eller med kombinationsbehandling av metotrexat och Humira.
  • 44 procent av patienterna gick ner i lågaktiv sjukdom efter 26 veckor, nästan dubbelt så många som i kontrollgruppen (24 procent).
  • Vid vecka 78 nådde 70 procent i behandlingsgruppen det primära effektmålet jämfört med 55 procent i kontrollgruppen.
  • De flesta patienter som uppnådde lågaktiv sjukdom i vecka 26 och som bytte till kontrollbehandlingen hade i vecka 78 lika god effekt som de som fortsatte med Humira-behandlingen. Dock är det inte utrett om detta är en effekt som håller på längre sikt.

Resultat från OPTIMA-studien i detalj

OPTIMA (Optimal Protocol for Treatment Initiation With Methotrexate and Adalimumab Combination Therapy in Patients With Early Rheumatoid Arthritis) är en randomiserad, dubbelblind, tvådelad studie under 78 veckor med 1 032 vuxna (minst 18 år) metotrexat-naiva patienter som haft måttlig till svår aktiv reumatoid artrit i mindre än ett år. I del ett randomiserades patienter till att få kombinationsbehandling med Humira 40 mg varannan vecka och metotrexat, eller placebo och metotrexat i 26 veckor. Patienter i kombinationsbehandlingsarmen som nådde det primära effektmåttet (definierat som LDAS dvs. DAS28<3.2[i]) i vecka 22 och 26 var blindat rerandomiserade att få antingen endast metotrexat (behandlingsarm 1) eller att fortsätta kombinationsbehandling (behandlingsarm 2) under del två. Patienter som initialt fick placebo plus metotrexat och som nådde målet under vecka 22 och 26 fortsatte att blindat få endast metotrexat (behandlingsarm 4) i del två. Patienter som inte nådde målet i vecka 22 och 26 fick öppen kombinationsbehandling oavsett vilken behandling de ursprungligen fått (behandlingsarmar 3 och 5). Primärt effektmått

för studien var kombinationen av LDAS (DAS28<3.2 ) och total hämning av utvecklingen av ledskador (ingen radiografisk progression; mTSS≤0.5[ii]) i vecka 78 hos patienter som fortsatte med kombinationsbehandling av Humira och metotrexat jämfört med de som fortsatte med endast metotrexat (behandlingsarmar 2 och 4).

Viktiga resultat:

Del ett: Nästan dubbelt så många patienter (207 av 466) som fick kombinationen Humira och metotrexat nådde målet med DAS <3.2 (LDAS under både vecka 22 och 26) jämfört med patienter som behandlades med endast metotrexat (112 av 460) efter 26 veckor. Av de 207 Humira- och metotrexatbehandlade, LDAS-svarande patienterna så var 105 randomiserade i en blindad studie för att fortsätta kombinationsbehandling i del två, medan 112 av de placebo plus metotrexatbehandlade, LDAS-svarande patienterna fortsatte på blindat metotrexat.

Del två: Signifikant fler patienter som nådde det primära effektmåttet i del ett och som fortsatte med Humira och metotrexat (73 av 105, 70 %) nådde LDAS och ingen radiografisk progression i vecka 78 jämfört med de som fick placebo kombinerat med metotrexat i del ett och som fortsatte på den behandlingen (61 av 112, 55 %) (p=0.02). För metotrexatbehandlade patienter som inte nådde LDAS i vecka 22 och 26 och som då fick Humira tillagt (n = 348), var hämningen av radiografisk progression och klinisk och funktionell förbättring i vecka 52, efter 26 veckors kombinationsbehandling, generellt jämförbar med metotrexat-naiva patienter som behandlades med kombinationen Humira och metotrexat i 26 veckor i del ett. Trots att den genomsnittliga förändringen i mTSS var 1,2, hade 18 procent av patienterna höga nivåer av radiografisk progression under del ett, då de fick endast metotrexat, innan de fick kombinationsbehandlingen.

I studien jämfördes även effekten av fortsatt kombinationsbehandling med utfasning av Humira efter att behandlingsmålet uppnåddes vid vecka 22 och 26. De genomsnittliga kliniska, radiografiska och funktionella resultaten var likartade för patienter som nådde behandlingsmålet och som re-randomiserades till antingen kombinationsbehandlingen eller endast metotrexat. Dock nådde fler patienter med kombinationsbehandlingen DAS28 <2.6, viket kan betyda att patienter gynnas av fortsatt kombinationsbehandling med Humira och metotrexat. Fler studier behövs för att kontrollera långtidseffekter och för att identifiera rätt kandidater för sjukdomskontroll utan biologiska läkemedel.

Biverkningar

Under del ett rapporterades biverkningar bland de 515 patienterna som fick Humira plus metotrexat jämfört med de 517 patienter som fick placebo plus metotrexat.  Allvarliga biverkningar (7,2 procent jfr 6,2 procent), allvarliga infektioner (2,5 procent jfr 1,2 procent), opportunistiska infektioner (förutom tuberkulos) (0,2 procent jfr 0 procent), tuberkulos (0,2 procent jfr 0 procent), malignitet förutom icke-melanom hudcancer (0,2 procent jfr 0 procent), hjärtsvikt (0,2 procent jfr 0,2 procent) samt dödsfall (1,2 procent jfr 0,2 procent).

Under del två rapporterades följande biverkningar i 102 patienter i behandlingsarm 1, 105 patienter i arm 2, 259 patienter i arm 3, 112 patienter i arm 4 och 348 patienter i arm 5: Allvarliga biverkningar (10,8 procent, 11,4 procent, 6,9 procent, 8,0 procent, 9,2 procent), allvarliga infektioner (3,9 procent, 5,7 procent, 1,5 procent, 1,8 procent, 2,3 procent opportunistiska infektioner (förutom tuberkulos) (1,0 procent, 0 procent, 0,8 procent, 0,9 procent, 1,1 procent), tuberkulos (1,0 procent, 0 procent, 0 procent, 0 procent, 0,6 procent), malignitet förutom icke-melanom hudcancer (1,0 procent, 0 procent, 1,2 procent, 1,8 procent, 0,6 procent), icke-melanom hudcancer (0 procent, 0 procent, 0 procent, 0 procent, 0,9 procent), hjärtsvikt (0 procent, 0 procent, 0,4 procent, 0 procent, 0,9 procent), samt dödsfall (0 procent, 0 procent, 0,4 procent, 0 procent, 0,6 procent). Biverkningar hos Humira-patienter i denna studie överensstämmer med de som finns i den globala databasen över Humiras kliniska prövningar1.

Indikationer för Humira

Humira är ett receptbelagt läkemedel som används ensamt, med metotrexat eller med vissa andra läkemedel för att lindra tecken och symtom på medelsvår till svår reumatoid artrit hos vuxna. Humira kan förhindra ytterligare skada på skelett och leder och göra det lättare för patienterna att utföra dagliga aktiviteter. Humira används ensamt, med metotrexat eller med vissa andra läkemedel för att lindra tecken och symtom på medelsvår till svår polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn från 4 år och uppåt. Humira används ensamt eller med vissa andra läkemedel för att lindra tecken och symtom på psoriasisartrit hos vuxna, och kan förhindra ytterligare skada på skelett och leder och göra det lättare för patienterna att utföra dagliga aktiviteter. Humira används att lindra tecken och symtom på Bechterews sjukdom hos vuxna.

Humira används för att lindra tecken och symtom, och för att uppnå och upprätthålla klinisk remission hos vuxna med Crohns sjukdom som inte har svarat tillräckligt bra på konventionella behandlingar eller som inte längre svarar på eller inte tolererar infliximab. Humira är indicerat för behandling av medelsvår till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarar på, eller som har en kontraindikation för eller är intoleranta mot annan systemisk behandling, däribland cyklosporin, metotrexat eller PUVA.

__________________________________________________________________________________

[i] DAS28 (Disease Activity Score of 28 joints) är ett mått på hur många leder som är inflammerade.  DAS28<3.2  är lågaktiv sjukdom och DAS28<2.6 räknas som remission.

[ii] mTSS (modified total Sharp score) är ett mått på radiografisk försämring, dvs. Utveckling av kroniska skador på brosk och ben i lederna. En förändring av mTSS≤0.5 tyder på att skadeprocessen upphört.

Om Abbott

Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har cirka 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna och har 300 anställda.

Information om Abbott finns på företagets hemsida på www.abbott.com och www.abbott.se