Justitiedepartementet

Tidigare insatser för unga som begår brott

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 14:26 CET

För att bättre kunna möta unga som gjort sig skyldiga till brott har regeringen i dag beslutat om en proposition med förslag till ändringar i reglerna om påföljder för unga lagöverträdare. Förslagen syftar till att förbättra möjligheterna att ingripa tidigt för att motverka att barn utvecklar en kriminell livsstil. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.

· Barn och ungdomar som begått brott ska även fortsättningsvis i första hand få vård inom socialtjänsten. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten byter namn till ungdomsvård och får en tydligare inriktning på unga med behov av vård.

· Ungdomstjänst införs som en ny, fristående påföljd för unga lagöverträdare. Den verkställs av socialtjänsten och ska finnas tillgänglig i hela landet. Ungdomstjänst består av oavlönat arbete samt annan särskilt anordnad verksamhet, i lägst 20 och högst 150 timmar. Ungdomstjänsten är framför allt avsedd för ungdomar under 18 år, med en åldersgräns på 21 år.

· För att stärka stödet till unga personer föreslås att en särskilt kvalificerad kontaktperson ska kunna utses av socialnämnden för unga i riskzonen. Det gäller även ungdomar under 15 år.

· Medling med anledning av brott, vilket innebär att brottsoffer och förövare träffas för samtal, bör finnas tillgängligt i hela landet. Kommunerna ska erbjuda detta om gärningsmannen är under 21 år.

· Handläggningstiden för mål mot unga ska bli kortare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Det gäller dock inte förslaget om medling som obligatorium för kommunerna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Hedvig Trost
Kansliråd
08-405 47 77

Marie-Louise Ollén
Rättssakkunnig
08-405 39 00

Rolf Olsson
Riksdagsledamot (v)
08-786 46 50
070-343 96 82

Marielle Nakunzi
Politiskt sakkunnig (v)
08-405 25 79
070-894 92 91

Leif Björnlod
Riksdagsledamot (mp)
08-786 47 38
070-332 33 23

Alf Karlsson
Politiskt sakkunnig (mp)
08-405 15 93
070-665 69 96