TU, Tidningsutgivarna

Tidningsutgivarna uppmanar regeringen: - Respektera källskyddet!

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:18 CET

- Regeringen måste återkalla sitt förslag till lag om signalspaning. Väljer den att gå vidare med förslaget väljer den också att medvetet strunta i grundlagen.

- Meddelarfriheten hotas i förslaget. Människor som vill vara anonyma måste även i fortsättningen våga prata med en journalist utan rädsla för att deras identitet röjs.

Det skriver Tidningsutgivarnas styrelse i ett uttalande riktat till regeringen. Det är ett förslag som den förra regeringen lade fram och som den nuvarande regeringen valt att gå vidare med. Det handlar om att Försvarets Radioanstalt ska få möjlighet att bedriva signalspaning oavsett om signalerna befinner sig i etern eller är trådburna. Det finns en tydlig risk att samtal mellan en journalist och en meddelare därigenom kan komma att spelas in, vilket sätter anonymitetsskyddet ur spel. Detta i sin tur kan göra att information som borde komma till allmän kännedom inte kommer ut.

- Inte nog med att det är oroande att den nya regeringen nu går vidare med det kritiserade utredningsförslaget. Den visar en nonchalant inställning till anonymitetsrätten som är en av hörnstenarna i det svenska tryck- och yttrandefrihetssystemet, säger Pär Fagerström, ordförande i Tidningsutgivarna.

- Vår entydiga uppmaning till regeringen är alltså: Återkalla förslaget om signalspaning!

Hela uttalandet bifogas.

___________________________________________________________________

För information:
Pär Fagerström, ordförande Tidningsutgivarna, tel. 073-925 32 59
Per Hultengård, jurist och sekreterare i Tidningsutgivarnas styrelse, 08-692 46 46
Elisabeth Lundberg, informationschef, 08/692 46 43, 0708-655 804

Uttalande antaget av Tidningsutgivarnas styrelse vid sammanträde den 6 februari 2007.

RESPEKTERA KÄLLSKYDDET!

Regeringen måste återkalla sitt förslag till lag om signalspaning. Väljer den att gå vidare med förslaget väljer den också att medvetet strunta i grundlagen.

Tidningsutgivarna kritiserade redan det utredningsförslag som den gamla regeringen lade fram i en departementspromemoria eftersom det i praktiken innebär att anonymitetsskyddet för meddelare genombryts. Föga trodde vi att den nya regeringen skulle gå vidare med förslaget.

I den lagrådsremiss som nu lämnats bemöter regeringen kritiken med en rad undanflykter. Så anförs att myndigheter inte har tystnadsplikt om meddelares identitet som man råkar få reda på genom avlyssningen av tele- och datatrafik och att även om avlyssningen i sig är en efterforskning, så har den avlyssnande myndigheten inte uppsåt och därmed är det inget brott.

Det visar på en nonchalant inställning till den anonymitetsrätt som är en hörnsten i det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet. Faktum kvarstår att identiteten på en meddelare kommer att röjas om denne i ett telefonsamtal till en journalist råkar använda något ord som ingår bland de sökbegrepp som används vid avlyssningen -och därmed är också anonymitetsrätten satt ur spel. Att påstå något annat är att försöka blanda bort korten.

Att uppgiften omedelbart skall förstöras så snart det står klart att det rör sig om ett tystnadspliktigt meddelande reparerar inte den skada som då redan skett. Och även om uppgiften fysiskt förstörs kvarstår kunskapen hos den eller de som tagit del av den.

Människors benägenhet att begagna sig av meddelarfriheten under skydd av anonymitet vilar på tryggheten i att veta att deras identitet inte kommer att avslöjas. Den benägenheten riskerar att minska om anonymitetsrätten förvandlas till en illusion.

Tidningsutgivarna uppmanar därför regeringen att återkalla förslaget.