Peab AB

Tidplan för Peab Industri och översyn av Peabs finansiella mål

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:04 CET

• Tidplan för utdelning av Peab Industri
• Förslag till justering av konvertibelvillkor
• Översyn av Peabs finansiella mål

Peabs styrelse har tidigare föreslagit att årsstämman 2007 beslutar att dela ut företagets industriverksamheter till aktieägarna. Utdelningen kommer att ske i form av aktier i ett dotterföretag, vid namn Peab Industri AB.

Tidplanen för utdelningen har nu fastställts enligt följande:

• Årsstämma med beslut om utdelning 16 maj
• Offentliggörande av prospekt 17 september
• Sista dag för handel inkl rätt till utdelning 24 september
• Avstämningsdag 27 september
• Notering 1 oktober

Peab Industri föreslås få A- och B aktier. Avsikten är att notera B-aktien vid den Nordiska Börsen, vilket beräknas ske den 1 oktober 2007. Utdelningen kommer att ske i enlighet med Lex Asea.

Styrelsen avser vidare föreslå årsstämman att villkoren i Peabs konvertibla skuldebrev 2005/2008 justeras. Detta för att ge Peabs konvertibelägare, vilka huvudsakligen är Peabs personal, möjlighet att delta i utdelningen. Följande villkorsjusteringar föreslås:

• Ett nytt konverteringsfönster öppnas mellan den 18/6-2/7 2007

• Vid konvertering i det nya konverteringsfönstret erhålls även rätt till utdelning av aktier i Peab Industri

• Ordinarie konverteringsfönster mellan den 1/10 -15/10 2007 flyttas fram till 26/11-8/12 2007.

De föreslagna ändringarna är förenliga med god sed på aktiemarknaden, enligt uttalande från Aktiemarknadsnämnden.

Som en effekt av utdelningsförslaget avseende aktierna i Peab Industri kommer Peabs verksamhet framöver att bestå av bygg- och anläggningsverksamhet. Detta innebär att det kommer att ske en översyn av de finansiella målen samt av den externa rapporteringsstrukturen.

Ytterligare information kommer att lämnas senast i samband med offentliggörandet av Peabs delårsrapport för första kvartalet, vilket sker den 16 maj 2007.


”Genom utdelningen av Peab Industri vill vi skapa förbättrade möjligheter till specialisering och utveckling av båda verksamheterna. Samtidigt ger vi möjlighet för de i vår personal som under 2005 tecknade konvertibler att delta i utdelningen av Peab Industri. För mig är delägarskap en viktig faktor för att skapa engagemang och trivsel på arbetsplatsen - säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.seFör ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 28 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.