Tieto Sweden AB

TietoEnator levererar personalsystem till Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 10:40 CEST

TietoEnator har tecknat avtal om införande av en personaladministrativ lösning i det nya förbund som håller på att skapas mellan Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

Det nya PA-systemet tas i bruk i början av 2004. Avtalet innebär leverans och underhåll av i första skedet funktioner för lönehantering, resehantering, de anställdas egenrapportering, samt utdata. Senare tillförs även moduler för personalbudgetering och förhandling. Avtalet innehåller också optioner på moduler för HR (Human Resources), det vill säga hantering av kompetens, rekrytering samt utbildningsadministration.

- PA-systemet är ett av verktygen för att skapa det nya förbundet. Vi siktar på att nå en effektiv källrapportering från medarbetarna, att lätt och snabbt kunna ta ut och sammanställa aktuella och korrekta data och att kunna samutnyttja den grundläggande information om personalen som finns i lönesystemet i till exempel diariet, telefonväxeln och intranätet. Vi hyser stora förhoppningar om att uppnå det, säger Hans Göran Sundkler, projektledare vid PU-enheten i Landstingsförbundet/Svenska Kommunförbundet.

- Vi betraktar förbunden som mycket viktiga kunder och ser det som väldigt glädjande att man nu visar oss fortsatt förtroende att få vara leverantör av tjänster inom personalområdet, säger Lasse Wastesson, General Manager för HRM Sales & Services på TietoEnator Resource Management.

TietoEnator är den ledande leverantören i Norden av affärslösningar för hantering av personal och ekonomi. Cirka 25 procent av alla arbetstagare i Sverige får sin lön via TietoEnators system. Ser man på Norden som helhet, är motsvarande siffra över 30 procent. Lösningarna baseras på mångårig erfarenhet, kvalificerade tjänster och standardsystem. De skapar förutsättningar för såväl löpande inrapportering som uppföljning och analys, oavsett var i organisationen användaren finns. Genom utbytbara komponenter kan varje kund växa in i sin lösning och anpassa systemet efter sina affärsprocesser

För ytterligare information, kontakta:
Lasse Wastesson, General Manager HRM Sales & Services, TietoEnator Resource Management AB, 08-749 81 45, lasse.wastesson@tietoenator.com

Tomas Bergman, marknadsdirektör, TietoEnator Resource Management AB
018-18 44 38, tomas.bergman@tietoenator.com

Hans Göran Sundkler, projektledare, PU-enheten, Landstingsförbundet/Svenska Kommunförbundet 08 - 452 76 44.

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com