Tieto Sweden AB

TietoEnator's vinst per aktie (EPS) och utdelning förbättras genom realisationsvinster

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 08:48 CET

TietoEnator Abp Meddelande 6 Februari 2007 Kl 7.00


Detta är ett pressmeddelande utan tabeller. Om du önskar den kompletta versionen, använd länken här: Delårsrapport för fjärde kvartalet 2006

TietoEnators utveckling under 2006 varierade mellan olika branscher som följd av olika tillväxtmöjligheter och varierad outsourcingaktivitet, liksom en splittrad prisbild. Nettoomsättningen uppgick till 1 646,5 miljoner euro och rörelseresultatet till 127,7 miljoner euro. Både vinst per aktie och utdelning förbättrades genom realisationsvinster från genomförda avyttringar. Utdelningsförslaget är 1,20 euro per aktie.

Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen i den löpande verksamheten med 5 procent till 455,5 miljoner euro. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster uppgick till 36,6 (48,3) miljoner euro motsvarande en rörelsemarginal på 8,0 procent (11,2). Vinsten före skatt blev 42,2 (51,6) miljoner euro. Vinsten per aktie (EPS) inklusive realisationsvinster från avvecklade verskamheter blev 2,52 (0,64) euro.

Sett på helåret ökade nettoomsättningen med 5 procent till 1 646,5 (1 570, 4) miljoner euro. Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent. Rörelseresultatet var lägre än 2005 och blev 127,7 (169,1) miljoner euro och inkluderade realisationsvinster på 15,7 (19,0) miljoner euro. Rörelsemarginalen, exklusive realisationsvinster, minskade till 6,8 procent från 9,6 procent året innan. Det lägre rörelseresultatet beror främst på lägre priser, kostnader för överskridna projekt och omstruktureringskostnader som togs under året. Vinsten före skatt uppgick till 124,5 (171,2) miljoner euro.

Den totala vinsten per aktie om 3,25 (1,75) euro innefattar realisationsvinsten på 156 miljoner euro från försäljningen av Personec Group och är därmed klart högre än 2005. Den höga vinsten per aktie (EPS) gör det möjligt för TietoEnators styrelse att föreslå en utdelning på 1,20 euro per aktie jämfört med 0,85 euro per aktie som betalades ut för 2005.

- Vi vidtar nu åtgärder för att komma till rätta med de utmaningar vi mötte under 2006. Det är dock viktigt att komma ihåg att majoriteten av verksamheten går bra. Vi kommer främst att koncentrera oss på de enheter som uppvisar svaga resultat och lanserar ett program, Profit 2007, för att förbättra affärsresultaten. De enheter som inte klarar målen kommer vi antingen att försöka få tillbaka på rätt spår eller sälja, säger TietoEnators vd och koncernchef, Pentti Heikkinen.

TietoEnator förväntar sig att den organiska tillväxten för helåret 2007 kommer att ligga i linje med 2006 års nivå om 2 procent. Rörelseresultatet för de underliggande verksamheterna väntas bli högre än 2006 (124 miljoner euro).

TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2006 finns som bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, vice koncernchef, TietoEnator, tel. +46 705 658 631, ake.plyhm@tietoenator.com,

Timo Salmela, CFO, TietoEnator, tel. +358 9 8626 2213, +358 400 434 974, timo.salmela@tietoenator.com,

Päivi Lindqvist, EVP, Communications and Investor Relations, TietoEnator, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351, paivi.lindqvist@tietoenator.com or

Paula Liimatta, IR-chef, TietoEnator, tel. +358 9 8626 3113, +358 40 580 3521, paula.liimatta@tietoenator.com


TIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION
Centrala media


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder.www.tietoenator.com