Tieto Sweden AB

TietoEnator uppnår tvåsiffrig tillväxt, fortsatt förbättrad lönsamhet

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 08:43 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 21.7.2004 kl 8.00 EET


Delårsrapport 2 2004 för TietoEnator (1 januari - 30 juni 2004)

Nettoomsättningen ökade med 12 % till 383,8 MEUR (341,6) under andra kvartalet 2004 jämfört med andra kvartalet 2003. Första halvårets nettoomsättning ökade med 10 % till 764,3 MEUR (693,6).
Rörelseresultatet (EBITA) förbättrades med 31 % till 38,4 MEUR (29,2) under andra kvartalet och med 29 % till 80,4 MEUR (62,5) för första halvåret 2004. Vinsten efter skatt för första halvåret uppgick till 156,1 MEUR (25,3).
Rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 10,0 % (8,5) under andra kvartalet och till 10,5 % (9,0) för första halvåret 2004.
Vinsten per aktie, före goodwillavskrivningar och engångseffekten från en uppskjuten skatteintäkt, uppgick till 0,36 EUR (0,25) för andra kvartalet och till 0,72 EUR (0,54) för första halvåret.
Vinsten per aktie, efter goodwillavskrivningar och engångseffekten från en uppskjuten skatteintäkt, uppgick till 1,65 EUR (0,13) för andra kvartalet och till 1,88 EUR (0,30) för första halvåret.


"TietoEnators hårdare affärsprioritering, förbättrade koncernsynergier och ökade interna effektivitet, tillsammans med gradvis förbättrade marknadsvillkor, börjar nu märkas på koncernens resultat och innebär att vi har en mycket bra position vid ytterligare återhämtning på marknaden", säger TietoEnators verkställande direktör och koncernchef Matti Lehti.

Allmän marknadsöversikt
Behovet av digitalisering skapar en konstant efterfrågan på IT-tjänster, även om kundernas återhållsamhet i investeringar har fortsatt på kort sikt. Mot slutet av perioden syntes dock allt fler tecken på att den uppdämda efterfrågan som blivit följden börjar frigöras. Det råder inte längre en lika hård kostnadskontroll, även om kunderna fortfarande tvekar inför att starta stora projekt.

Konkurrensen är fortfarande hård och skapar en fortsatt prispress. Offshore-alternativet förhindrar prisökningar men förbättrar också vinstmarginalerna inom många områden.

Arbetsmarknaden ser fortsatt gynnsam ut men det finns redan nu tecken på att rörligheten håller på att öka. Löneinflationen är måttlig och det råder god tillgång på kompetent arbetskraft.

TietoEnators utveckling
För TietoEnators del avspeglades de förbättrade marknadsförutsättningarna på olika sätt beroende på bransch och kund. Inom vissa områden syns nu en organisk tillväxt, medan tecknen på återhämtning, såsom fler offertförfrågningar och ökad försäljningsaktivitet, fortfarande är svaga inom andra områden. Totalt sett är försäljningscyklerna fortfarande långa.

Den allmänna marknadssituationen inom bank- och försäkringssektorn är oförändrad. Kunderna följer sina sparprogram, vilket påverkade TietoEnators organiska tillväxt under det första halvåret. Den finska pensionsförsäkringssektorn erbjuder flera möjligheter på grund av förändrade regler. TietoEnator håller på att förhandla fram partneravtal med Ilmarinen. Utöver detta förvärvade koncernen Octel, ett IT-bolag som ägs gemensamt av flera finska pensionsförsäkringsbolag. Samtidigt tecknades också ett avtal om tjänster med Octels tidigare ägare. I Estland startade TietoEnator ett samägt bolag för supporttjänster tillsammans med Hansapank, som är den största finanskoncernen i Baltikum. Inom området banklösningar ser marknadsutsikterna lovande ut. TietoEnator utökade samarbetet med The Royal Bank of Scotland inom betalningsområdet och tecknade även ett nytt avtal rörande betalningssystem med den norska banken DNB Nor. På grund av att DNB Nor nu fokuserar på integration efter en sammanslagning, har projektet rörande bankens kärnbankslösningar som inleddes i början av 2003 lagts på is. I syfte att stärka den lokala leveransförmågan i Tyskland avseende lösningar förvärvade TietoEnator det tyska företaget Inveos i början av året.

Telekommarknaden håller på att återhämta sig. FoU-verksamheten fortsatte att växa och utvecklades starkt. Operatörerna verkar vara mer positivt inställda till investeringar. Förvärvet av Ki Consulting slutfördes i början av året och företaget är nu helt integrerat i koncernen. Finansiellt sett genererar det förvärvade företaget planerad nettoomsättning och lönsamheten ligger i linje med koncerngenomsnittet.

Den offentliga sektorn återhämtar sig också långsamt. Kundernas budgetunderskott samt konkurrenssituationen medför dock att det råder en fortsatt prispress. Samarbetet mellan kunderna och samverkan inom inköpsprocessen inom myndighets- och vårdsektorn, har lett till mer omfattande anbudsprocesser. TietoEnator fortsatte att göra mindre förvärv inom vårdområdet genom att köpa bildverksamheten i Jons-Medical i Finland, göra ett minoritetsförvärv i det norska företaget Helsekomponenter, samt köpa det norska företaget Respons AS.

Utvecklingen inom TietoEnators skogsverksamhet var stabil med liten inverkan från förvärv. De europeiska skogsbolagens investeringar ligger på en lägre nivå. Den amerikanska marknaden visar en långsam tillväxt. Asien är den mest aktiva marknaden. TietoEnator levererar för närvarande ett så kallat MES-system till UPM:s pappersbruk i Changshu i Kina.

Även inom energisektorn var utvecklingen stabil. Vissa kunder fokuserar på besparingar medan andra gör investeringar i nya lösningar. Förvärvet av OMHEX energiverksamhet har förbättrat TietoEnators möjligheter att erbjuda tjänster till energisektorn i hela Norden.

Beträffande de mer regionala branschvertikalerna i Norden, var TietoEnators verksamhet inom tillverkningsindustrin på en lägre nivå än under första halvåret 2003, detta på grund av kundernas besparingar och de kapacitetsanpassningar som blev följden. Även inom detaljhandeln var tillväxten negativ på grund av att flera stora kundprojekt avslutades under 2003.

Efterfrågan på drifts- och nätverkstjänster har ökat något men det råder fortfarande hård konkurrens. TietoEnator har för avsikt att ytterligare förbättra sin ställning på marknaden genom kombinerade erbjudanden tillsammans med de vertikala affärsområdena. Det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar har också fortsatt i form av ytterligare centralisering, automatisering och konsolidering av produktionsanläggningarna.

Efterfrågan på personalsystem och framför allt ekonomisystem återhämtar sig sakta. Bland kunderna märks också ett ökat intresse för gemensamma tjänster inom HR- och löneområde. Konsolideringen bland nordiska leverantörer fortsatte.

Nettoomsättning
Andra kvartalets nettoomsättning ökade med 12 % till 383,8 MEUR (341,6). I lokala valutor var tillväxten 12 %. Den organiska tillväxten förbättrades till +2 %. Första halvårets nettoomsättning ökade med 10 % till 764,3 MEUR (693,6). Tillväxten i lokala valutor var 11 % och den organiska tillväxten var +1 %.

Det första halvårets tillväxt var +0 % i Finland och -6 % i Norge (+2 % i lokala valutor). Sverige uppvisade återigen den starkaste tillväxten (34 %) och påverkades positivt av förvärvet av Ki Consulting i början av året.

Bland industrisegmenten svarade bank- och försäkringssektorn för 17 % (20) av första halvårets nettoomsättning. Telekom och medias andel ökade ytterligare till 30 % (21) och den offentliga sektorn stod för 20 % (21) av omsättningen. Skogsindustrisegmentet stod för 6 % (6) och energisektorn för 4 % (5).

Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 809 MEUR (951) i slutet av juni. Cirka 55 % (40) väntas bli fakturerat under 2004.

Resultat
Andra kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 31 % till 38,4 MEUR (29,2), vilket motsvarar en marginal om 10,0 % (8,5). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar (EBIT) förbättrades med 36 % till 26,2 MEUR (19,3) och EBIT-marginalen till 6,8 % (5,6).

Första halvårets rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 80,4 MEUR (62,5) , vilket motsvarar en marginal om 10,5 % (9,0). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 56,9 MEUR (42,6) och EBIT-marginalen uppgick till 7,4 % (6,1).

Under det säsongsmässigt sett svagare andra kvartalet har TietoEnators affärsområden gynnats av en gradvis återhämtning på marknaden och förbättrad effektivitet. Affärsområdet Banking & Insurances resultat tyngdes av att projektet rörande kärnbankslösningar på DNB Nor lagts på is. Den negativa effekten på affärsområdets nettoomsättning och rörelseresultat under andra kvartalet uppgick till cirka 3 MEUR. Dock erhöll TietoEnator en återbetalning av moms i Finland vilken hade en positiv inverkan på koncernens rörelseresultat: 2,4 MEUR för Banking & Insurance och 1,1 MEUR för Processing & Network.

Telecom & Medias nettoomsättning gynnades av en extra, resultatbaserad bonus på 8 MEUR, vilket motsvarar avtalsmässigt maximum för halvåret vad gäller partneravtalen. Som en följd av detta förbättrades rörelseresultatet med cirka 4 MEUR.

I juli erhöll TietoEnator ett skattebesked rörande den förlust som uppstod i moderbolaget vid de koncerninterna transaktioner som genomfördes under april månad. Baserat på detta beslut erhöll koncernen en engångseffekt från en uppskjuten skatteintäkt och skattefordran om 119 MEUR (1,44 EUR per aktie), vilket hade en starkt positiv inverkan på periodens resultat och vinst per aktie.

Vinsten per aktie före goodwillavskrivningar och engångseffekten från den uppskjutna skatteintäkten, steg till 0,36 EUR (0,25) för andra kvartalet och till 0,72 EUR (0,54) för första halvåret. Vinsten per aktie efter goodwillavskrivningar och engångseffekten från den uppskjutna skatteintäkten, uppgick till 1,65 EUR (0,13) för andra kvartalet och till 1,88 EUR (0,30) för första halvåret.

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 22,6 % och avkastning på eget kapital (ROE) till 38,3 %.

Finansierings- och investeringsverksamhet
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 91,1 MEUR (106,4) under första halvåret. Rörelseresultatet bidrog med 102,5 MEUR och ökningen i rörelsekapital förbrukade 11,4 MEUR. Skattebetalningarna på 21,9 MEUR låg på en högre nivå än under första halvåret 2003.

Nettoinvesteringarna utnyttjade 85,3 MEUR av likvida medel, där den största enskilda investeringen var de 72 MEUR som betalades för Ki Consulting i januari.
Utdelningen uppgick till totalt 41,5 MEUR och betalades ut i april. Nettoökningen i räntebärande lån uppgick till 55,3 MEUR under perioden.

Koncernens balansomslutning uppgick i slutet av juni till 1 008,5 MEUR, vilket är en ökning med 28 % jämfört med juni 2003. Större delen av ökningen berodde på engångseffekten från den uppskjutna skattefordran. Soliditeten var 60,3 % (57,6) och gearingen var positiv, 13,9 % (17,5). Nettoskulden uppgick till 54,1 MEUR (44,7) inklusive 85,9 MEUR (73,6) i räntebärande lån och 30,6 MEUR (23,6) i likvida medel.

Den tidigare outnyttjade kortfristiga krediten på 150 MEUR förföll och ersattes i juni av en ny treårig kreditmöjlighet på 150 MEUR. Sammanlagt hade koncernen cirka 352 MEUR i outnyttjade krediter vid periodens slut.

De totala investeringarna uppgick till 110,3 MEUR (35,8) under perioden. Kapitalinvesteringarna inklusive finansiella leasingavtal uppgick till 22,8 MEUR (30,1), goodwill från affärsverksamheten till 2,6 MEUR (1,3) och investeringar i aktier i dotterbolag och intresseföretag till 84,9 MEUR (4,4).

Personal
Koncernen hade 12 531 (11 829) heltidsanställda i slutet av juni och 12 436 (11 938) under första halvåret i genomsnitt. Nettoförändringen i antalet anställda uppgick till +868 (-109).

Ökningen beror i första hand på flera förvärv som sammanlagt medfört att antalet anställda har ökat med 1 100 personer under det första halvåret. Rekryteringen låg kvar på en låg nivå och sammanlagt 394 (340) medarbetare anställdes.

Neddragningarna på personalsidan har fortsatt och sammanlagt påverkades 90 anställda under andra kvartalet.

Personalomsättningen ligger kvar på en mycket låg nivå om 5 % (5), på rullande tolvmånadersbasis.

Händelser efter perioden
Den 2 juli meddelade TietoEnator att företaget slutit ett avtal med private equity-bolaget Nordic Capital om en partiell avyttring av affärsområdet Resource Management. Transaktionen slutfördes den 20 juli. TietoEnator säljer Resource Management till ett holdingbolag som ägs av TietoEnator (51 %) och Nordic Capital (49 %) för ett skuldfritt värde om 149 MEUR och en realisationsvinst på 60-65 MEUR. Holdingbolaget finansierar förvärvet av Resource Management till största delen genom lån. TietoEnator har för avsikt att inneha röstmajoriteten i det nya bolaget och konsolidera verksamheten i sina räkenskaper fram till slutet av 2006. På grund av att företaget konsolideras i sin helhet kommer TietoEnators skulder och likvida medel att öka med cirka 105 MEUR. Resultaträkningen påverkas av ökad goodwill, ökade minoritetsintressen och räntekostnader. Affären innebär att TietoEnator får tillgång till kapital för internationell expansion inom kärnområdena, samtidigt som bolaget fortsätter att delta i den framtida utvecklingen av affärsområdet, som står inför en konsolidering på den nordiska marknaden.

Det slutliga avtalet rörande försäljningen av TietoEnators två kontorsbyggnader i Finland undertecknades den 8 juli. Byggnaderna såldes för 72,5 MEUR, med en realisationsvinst på 12 MEUR.

Utsikter för 2004
Den pågående digitaliseringen och marknadens återhämtning är de två huvudsakliga faktorer som påverkar efterfrågan på IT-tjänster under 2004. Den växande digitala produktionen och distributionen inom alla sektorer innebär att kundernas investeringar i allt högre grad kommer att ligga inom IT-området. Återhämtningen innebär gradvis ökande investeringar och frigör en uppdämd efterfrågan. En övergång från kortsiktiga kostnadsbesparande investeringar i produktivitet till mer långsiktiga satsningar i utveckling kommer successivt äga rum på marknaden.

Under det tredje kvartalet väntas omsättningen öka med cirka 9-12 procent jämfört med tredje kvartalet 2003. Helårets tillväxt i nettoomsättning väntas ligga mellan 8-11 % utan beaktande av effekten av potentiella nyförvärv eller nya, större partneravtal.

EBITA-marginalen för det tredje kvartalet väntas ligga mellan 10-12 % och EBITA-marginalen för helåret väntas överstiga 10 % före engångseffekter från realisationsvinster.

Årets planerade goodwillavskrivningar för alla affärer som genomförts eller aviserats beräknas uppgå till 51 MEUR.

Helårets kassaflöde från rörelsen väntas vara fortsatt starkt och utnyttjade likvida medel i investeringsverksamheten kommer att överstiga siffran för 2003. Skatteinbetalningarna kommer att ligga på en låg nivå tack vare det erhållna skattebeskedet i Finland.

Styrelsen
I maj valde TietoEnators anställda Elisabeth Ericsson och Pirjo Salo till representanter för de anställdas intresseorganisationer i TietoEnators styrelse.

Styrelsen beslöt i juni att inrätta två kommittéer. Kompensations- och nomineringskommittén består av Kalevi Kontinen (ordförande) och Bengt Halse. Revisions- och riskkommittén består av Anders Ullberg (ordförande), Thomas Falk och Olli Riikkala.

Aktier och optioner
Antalet aktier uppgick till 82 886 444 vid periodens slut liksom i genomsnitt för perioden. Styrelsen har inte utnyttjat det mandat att återköpa akter eller emittera aktier eller optioner eller ta upp konvertibla obligationslån som den tilldelades på den ordinarie bolagsstämman i mars 2004.

Teckningsperioden för 1998 års teckningsoptioner gick ut den 31 maj 2004. Sammanlagt 175 874 teckningsoptioner med teckningsrätter motsvarande 1 055 244 aktier förföll utan att ha utnyttjats.

Delårsrapport 3/2004
Delårsrapporten för perioden januari-september 2004 kommer att offentliggöras den 20 oktober 2004.

En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Helsingfors klockan 10.00 (lokal tid), 9.00 CET. Plats: Radisson SAS Hotel, Runebergsgatan 2.

Konferensen hålls på engelska och leds av koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, CFO Timo Salmela, samt SVP Investor Relations and Financial Communication Päivi Lindqvist. För anmälan, vänligen kontakta Marja Kortesalo, marja.kortesalo@tietoenator.com, tel. +358 (0)9 8626 3122.

Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com. Under konferensen kommer det också att vara möjligt att ställa frågor direkt via webben. En 'on-demand' video kommer att finnas tillgänglig efter konferensen.

En telefonkonferens anordnas klockan 15.00 (CET). Medverkande från TietoEnator är Matti Lehti, Åke Plyhm, Timo Salmela, samt Päivi Lindqvist. För att deltaga i konferensen, vänligen ring +44 207 162 0184, kod: 'TietoEnator', cirka tio minuter före start. En inspelning av konferensen finns tillgänglig på telefonnummer +44 20 8288 4459, kod 633 752, fram till 28 juli 2004. Från och med torsdagen den 22 juli finns även en ljudfil med en inspelning av konferensen tillgänglig på www.tietoenator.com.

För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, Deputy CEO, tel. 08-632 14 10, 0705-65 86 31
Timo Salmela, CFO, tel. +358 9 862 62213, +358 400 434 974
Päivi Lindqvist, SVP, IR and financial communication, tel. +358 9 862 63276, +358 40 708 5351


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


TIETOENATOR ABP

TietoEnator Abp
Business ID: 0101138-5

Kutojantie 10 PO Box 33
FI-02631 ESPOO
Phone: +358 9 862 6000
Fax: +358 9 862 63091
Registered office: Espoo

Kronborgsgränd 1
SE-164 87 KISTA, SWEDEN
Phone: +46 8 632 1400
Fax: +46 8 632 14 20