Tieto Sweden AB

TietoEnators Delårsrapport 4/2006 (januari-december 2006)

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 08:49 CET

TietoEnator Abp Börsmeddelande 6.2.2007, kl 8.00 EET


Detta är ett pressmeddelande utan tabeller. Om du önskar den kompletta versionen, använd länken här (pdf): Delårsrapport för fjärde kvartalet 2006

Nyckeltal för den löpande verksamheten
Fjärde kvartalets nettoomsättning steg med 5 procent till 455,5 (432,1) MEUR. Nettoomsättningen för helåret ökade med 5 procent till 1 646,5 (1 570,4) MEUR
Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent för det fjärde kvartalet och 2 procent för hela året.
Det fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 43,9 (50,1) MEUR inklusive realisationsvinster på 7,3 (1,7) MEUR. Rörelsemarginalen exklusive realisationsvinster var 8,0 procent (11,2). Årets rörelseresultat uppgick till 127,7 (169,1) MEUR.
Resultatet före skatt uppgick till 42,2 (51,6) MEUR för det fjärde kvartalet och 124,5 (171,2) MEUR för helåret.
Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 87,3 (136,4) MEUR.
Resultatet per aktie (EPS) uppgick till 0,39 (0,62) EUR för det fjärde kvartalet och 1,15 (1,73) EUR för helåret.

Avvecklade verksamheter och total
Nettoresultatet för avvecklade verksamheter uppgick till 157,9 MEUR för det fjärde kvartalet och inkluderar en realisationsvinst på 156,0 MEUR
Resultatet per aktie (EPS) för det fjärde kvartalet uppgick till 2,52 (0,64) EUR, och resultatet per aktie för hela året till 3,25 (1,75) EUR
Föreslagen utdelning 1,20 EUR (0,85).

Allmän marknadsöversikt
Under hela 2006 rådde hög aktivitet inom området IT-tjänster och lösningar. Drivkrafterna bakom efterfrågan var förbättringar av kundernas kundservice samt nya produkter. Kostnadsbesparingar, flexibilitet och effektivare affärsprocesser minskade dock inte i betydelse. Konkurrensen inom IT-sektorn är hård och blir allt mer varierad. Standardiserade tjänster och områden där global sourcing är mer utbrett, var utsatta för prispress.

Under 2006 ökade också aktiviteten på arbetsmarknaden. Den allmänna löneinflationen låg kvar på en måttlig nivå, men det har blivit svårare att rekrytera specialister inom vissa områden och nyrekryteringen sker till högre löner än tidigare.

Utvecklingen i kundbranscherna
Tillväxten för TietoEnators affärsområden varierade betydligt på grund av olika förutsättningar i deras respektive kundbranscher, varierande förvärvs- och outsourcingaktivitet och en splittrad prismiljö.

Inom bankområdet rådde hög aktivitet. En hög efterfrågan hos kunderna ökade konkurrensen och prispressen på tjänster på vissa marknader. TietoEnators verksamhet inom området banklösningar visade hög tillväxt. Även inom partnertjänster var tillväxten god, framför allt i den finska försäkringssektorn. Verksamheten inom banksektorn i Storbritannien avslutade året med ökad nettoomsättning och vinst trots problemen i början av året. Den tyska verksamheten inom bankområdet uppvisade ett svagt resultat.

Det senaste samriskföretaget inom försäkringssektorn i Finland, TietoEnator Esy, inledde verksamheten i början av 2006. Företaget sysselsätter cirka 180 personer. I januari 2007 tecknade TietoEnator avtal om att förvärva det svenska företaget Abaris AB som är systemleverantör av värdepapperslösningar. Företaget har 86 anställda i Sverige, Finland och Norge och 2007 väntas nettoomsättningen uppgå till 10 MEUR. Förvärvet trädde i kraft den 1 januari 2007.

Kostnadsminskningar och ökad flexibilitet fortsatte vara de största drivkrafterna för investeringar av europeiska telekomoperatörer, leverantörer av telekomutrustning och medieföretag. Detta ger upphov till prispress men även outsourcingmöjligheter. Nya potentiella affärsmodeller har vuxit fram baserade på den gemensamma värdekedjan i telekom- och mediesektorerna. TietoEnators affärsområde Telecom & Media kommer att fokusera ytterligare både på att skapa sådana affärsmodeller samt på arbetet kring kapaciteten inom global sourcing.

I slutet av det andra kvartalet tecknade TietoEnator och Siemens Communications ett avtal om att fördjupa samarbetet och överföra delar Siemens FoU-verksamhet inom traditionell telefoni och migration till nästa generations nätverk till TietoEnator. Överföringen innebar att cirka 250 anställda från Siemens gick över till TietoEnator Telecom & Media i början av juli. Det totala ordervärdet för hela avtalsperioden uppgår till cirka 100 MEUR.

I juni tecknade TietoEnator ett avtal om att förvärva 51 procent av aktierna i det polska företaget RTS Networks Ltd, en leverantör av FoU-tjänster inom telekomområdet. RTS Networks viktigaste kund är Siemens Communications. Förvärvet stärkte TietoEnators FoU-kompetens och innebar 110 nya medarbetare. TietoEnator tog in RTS Networks i koncernredovisningen från början av juli 2006. I januari 2007 anställde TietoEnator 140 personer som tidigare arbetat på BenQ:s FoU-center i Wroclaw i södra Polen. Personalen har tidigare arbetat med programutveckling och systemtestning åt BenQ i Tyskland och kommer nu gradvis att ta uppdrag åt TietoEnators kunder inom forskning och utveckling för telekomområdet.

I början av februari 2007 tog TietoEnator över Ericssons designcenter i Århus i Danmark. Enheten har 86 anställda och levererar mjukvarukomponenter för IP som används i Ericssons produkter. Nettoomsättningen för den nya enheten väntas uppgå till 10 MEUR under 2007.

Efterfrågan inom offentlig förvaltning i Finland var god och TietoEnator har en stark ställning på marknaden. Inköpsprocesserna håller på att centraliseras, vilket dock lett till en prispress. I maj reviderade Tietokarhu Oy, som är samägt av TietoEnator och den finska staten, sitt tjänsteavtal med det finska skatteverket. Avtalet, som löper med fasta villkor, går ut 2016 och innefattar utveckling och underhåll av de komplexa IT-system som ligger bakom det finska skattesystemet. Den årliga effekten på TietoEnators nettoomsättning förblir oförändrad och det sammanlagda ordervärdet för den återstående avtalsperioden beräknas uppgå till 300 MEUR.

I oktober sålde TietoEnator Government Services sina verksamheter i Sverige, Danmark och Norge till det isländska telekomföretaget Síminn och den danska ledningen i TietoEnator Government Services. Totalt berördes cirka 420 medarbetare. Verksamheterna tillhörde inte TietoEnators kärnverksamhet och investeringar i dem hade inte varit i enlighet med företagets övergripande strategi som innebär en fokuserad internationalisering inom bank-, skogs-, vård- och telekomsektorn. Under de första tio månaderna 2006 genererade de avyttrade verksamheterna 50 MEUR i nettoomsättning och ett litet positivt rörelseresultat för koncernen.

Inom tillverkningssektorn var marknaden positiv. Den största tillväxtpotentialen fanns i kundernas implementeringar och förbättringar av ERP-system (Enterprise Resource Planning). Inom detaljhandelssektorn fortsatte kundernas besparingsåtgärder med särskilt fokus på IT-styrd standardisering och automatisering.

Inom vårdsektorn rådde mycket hög efterfrågan på nya, samordnade system. Sjukhusens migration till nya digitala processer är ett komplicerat förlopp och ställer höga krav på programvarufunktioner. Detta har lett till att vissa stora projekt har skjutits upp. TietoEnator gjorde under 2006 ett antal mindre förvärv inom vårdsektorn i Tyskland, Sverige och Finland. I januari 2007 slutförde TietoEnator köpet av Provisio AB i Sverige. Företaget är specialiserat på informationssystem för operationsverksamhet och har sju anställda i Lund.

Inom skogssektorn var efterfrågan god i Centraleuropa och förbättrad i Nordamerika. I Norden var kunderna fortsatt inriktade på att nå effekterna av sina besparingsprogram. Inom elsektorn styrs investeringarna i huvudsak av behovet av konsolidering eller förnyelse av faktureringssystem och självbetjäningslösningar. Olje- och gasbranschen går bra och kunderna fokuserar främst på standardisering och revisionsbarhet i systemen.

I augusti köpte TietoEnator TOPAS Consulting GmbH i Tyskland vilket stärkte bolagets möjligheter till samarbete med elbolag i Nordeuropa. Förvärvet utökar TietoEnators europeiska kundbas inom området och omfattade 74 SAP-specialister i Dortmund och Mannheim.

Aktiviteten på marknaden för drifts- och nätverkstjänster var mycket hög under 2006. Dagens marknad utgörs till skillnad från hur det såg ut för några år sedan, av ett stort antal mindre outsourcingmöjligheter snarare än enstaka större affärer.

I augusti tecknade TietoEnator och Stora Enso ett globalt driftsavtal inom området ICT-infrastruktur som omfattar samtliga av Stora Ensos verksamhetsländer. Avtalet är en utvidgning av samarbetet i Finland. Tjänsteavtalet löper på fem år och är värt 20 MEUR. I januari 2007 tecknade TietoEnator och ÅF-koncernen avtal om att TietoEnator tar över ÅF-koncernens interna IT-verksamhet. TietoEnator kommer att tillhandahålla driftstjänster inom IT-området samt teknisk infrastruktur. Cirka 20 anställda kommer att gå över till TietoEnator. Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2007 och löper på tre år. Ordervärdet uppgår till cirka 12 MEUR.

I december sålde TietoEnator innehavet i Personec Group till Nordic Capital. Personec är Nordens största leverantör av affärsstöd och erbjuder framför allt tjänster och lösningar inom områdena lön, HR och ekonomistyrning. Affären var ett naturligt steg som avslutade den process som inleddes i juli 2004 när Nordic Capital gick in som aktieägare för att utveckla verksamheten i Personec. Personec sysselsätter närmare 1 300 specialister och hade en nettoomsättning på 129 MEUR 2005. Som följd av försäljningen behandlas Personec som en avvecklad verksamhet i TietoEnators finansiella rapporter för 2006.

Efterfrågan på digitaliseringstjänster och självbetjäningskoncept ökade under året, vilket visar värdet i erbjudanden där TietoEnators branschkompetens kombineras med kunskapen om de möjligheter avancerad teknik innebär.

Under 2006 gav TietoEnator högre prioritet åt definition och finslipning av företagets erbjudanden, utveckling av tjänster som kombinerar företagets styrkor tvärsöver affärsenhetsgränserna, samt marknadsföring och försäljning på de europeiska marknaderna.

Nettoomsättning
Fjärde kvartalets nettoomsättning steg med 5 procent i den löpande verksamheten till 455,5 (432,1) MEUR. Den organiska tillväxten var 6 procent. Valutakursförändringar påverkade inte tillväxten.

Helårets nettoomsättning i den löpande verksamheten steg med 5 procent till 1 646,5 (1 570,4) MEUR. Den organiska tillväxten var 2 procent. Valutakursförändringar påverkade inte tillväxten.


Nettoomsättning kv. 4
tillväxt i % EBIT kv. 4 i % exkl. realisations-vinster Organisk
tillväxt kv.
4 i % Organisk tillväxt helår i %
Banking & Insurance 17 7,7 18 13
Telecom & Media 1 8,8 -2 -5
Government, Manufacturing & Retail -10 9,9 6 4
Healthcare & Welfare 6 18,2 3 6
Forest & Energy 6 4,9 3 -1
Processing & Network 12 9,2 12 8Banking & Insurance återgick till stark tillväxt under fjärde kvartalet och helårets tillväxt låg på en mycket hög nivå. Telecom & Medias låga tillväxt beror huvudsakligen på lägre priser och lägre bidrag från de resultatbaserade ersättningarna från partnerkunder, som endast bidrog med 0,9 (4) MEUR under det fjärde kvartalet och 2,0 (10) MEUR under helåret. Government, Manufacturing & Retails tillväxt påverkades av de försäljningar som genomfördes.

Helårets tillväxt uppgick till 21 procent i Tyskland, 4 procent i Norge, 3 procent i Finland och -3 procent i Sverige. I Sverige berodde nedgången till största delen på Telecom & Media.

Bank- och försäkringssektorn ökade sin andel av koncernens nettoomsättning till 23 procent (19) under året, tack vare förvärv, en god organisk tillväxt inom affärsområdet Banking & Insurance och förlängda avtal inom Processing & Network. Telekom- och mediesektorns andel sjönk till 31 procent (35). Den offentliga sektorn bidrog till nettoomsättningen med 18 procent (18), skogssektorn stod för 5 procent (6) och energisektorn för 5 procent (5).

Från och med 2006 började TietoEnator tillämpa IFRIC 4 (Financial Reporting Interpretations Committees tolkning rörande redovisning av leasingavtal). Som följd redovisades 5,4 MEUR av kundfaktureringen som leasingavtal och inte som nettoomsättning under året, till större delen inom Processing & Network. Tolkningen tillämpas retroaktivt för 2005 och påverkade helåret 2005 med 5,1 MEUR. IFRIC 4 minskade också avskrivningarna med 5,1 (4,6) MEUR och ökade koncernens ränteintäkter med 0,3 (0,5) MEUR.

Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 1 244,7 (1 073,0) MEUR i slutet av perioden, vilket är 16 procent högre än året innan. Processing & Networks andel av orderstocken är cirka 34 procent. Cirka 51 procent (58) av orderstocken väntas bli fakturerad under 2007.

Resultat
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet för den löpande verksamheten uppgick till 43,9 (50,1) MEUR motsvarande en rörelsemarginal på 9,6 procent (11,6). Exklusive realisationsvinster uppgick rörelseresultatet till 36,6 (48,3) MEUR motsvarande en marginal på 8,0 procent (11,2). Realisationsvinsterna på 7,3 MEUR härrörde i huvudsak från försäljningen av Government Services verksamheter i Danmark, Norge och Sverige.

Ett antal överskridna projekt drog ner lönsamheten för Forest & Energy med 2,3 MEUR, för Telecom & Media med 2,5 MEUR och för Government, Manufacturing & Retail med 1,3 MEUR. Under 2005 var dessa kostnader obetydliga. Bolaget håller nu på att förstärka riskbedömning och legal kontroll av projekt och projektuppföljningar.

Omstruktureringskostnaderna uppgick till 0,6 MEUR och härrörde från Telecom & Media. Under fjärde kvartalet 2005 uppgick TietoEnators kostnader för omstrukturering och liknande till cirka 3 MEUR. Telecom & Medias rörelseresultat inkluderade också en nedskrivning på 1,2 MEUR av de aktier i intresseföretag som affärsområdet innehar.

Telecom & Medias resultatbaserade ersättningar från partnerkunder bidrog klart mindre än för ett år sedan. Effekten uppgick till 0,9 (4) MEUR för det fjärde kvartalet och 2,0 (9) MEUR för hela året. Healthcare & Welfare uppnådde inte den marginalökning som brukar känneteckna det fjärde kvartalet, detta på grund av projekt som senarelades.

Årets rörelseresultat uppgick till 127,7 (169,1) MEUR. Realisationsvinsterna uppgick till 15,7 (19,0) MEUR och rörelseresultatet exklusive realisationsvinster till 112,0 (150,1) MEUR. Detta motsvarar en marginal på 6,8 procent (9,6). Helårets rörelseresultat tyngdes av omstruktureringskostnader på 12,4 MEUR (cirka 16 MEUR 2005) och kostnader för överskridna projekt på 22,6 MEUR (ej betydande under 2005).

Helårets rörelsemarginal före realisationsvinster på TietoEnators huvudmarknader var 15 procent (16) i Finland och till 2 procent (8) i Sverige. Lönsamheten i Finland låg kvar på en bra nivå trots väsentligt lägre ersättning från partnerkunder i telekombranschen. Den minskade lönsamheten i Sverige beror på omstruktureringar, samt den svaga utvecklingen i Telecom & Media och Forest & Energy. Dock förbättrades lönsamheten i Sverige tydligt mot årets slut. Den genomsnittliga lönsamheten i andra länder än Finland och Sverige var positiv och endast något lägre än 2005.

Rörelseresultatet (EBIT) innefattar avskrivningar på allokerade immateriella tillgångar på 2,4 (1,9) MEUR under det fjärde kvartalet och 8,8 (6,9) MEUR under helåret.

Kostnaderna för aktierelaterade ersättningar uppgick till 0,8 (1,0) MEUR under fjärde kvartalet och 4,0 (2,9) MEUR under helåret. Beloppen innefattades i personalkostnaderna.

De finansiella kostnaderna netto uppgick till 1,8 (plus 1,5) MEUR under fjärde kvartalet. Räntekostnaderna netto uppgick till 1,6 (plus 0,7) MEUR och valutaförlusterna av engångskaraktär till 0,4 (nettovinst 0,6) MEUR.

Fjärde kvartalets vinst per aktie (EPS) för den löpande verksamheten uppgick till 0,39 (0,62) EUR. Resultatet per aktie påverkades av realisationsvinster på 0,02 (0,02) EUR per aktie, avskrivningar på immateriella tillgångar på 0,03 (0,03) EUR per aktie och aktieoptionskostnader på 0,01 (0,01) EUR per aktie. Exklusive dessa poster uppgick resultatet per aktie till 0,40 (0,64) EUR.

Resultatetet från avvecklade verksamheter uppgick till 157,9 (3,1) MEUR under fjärde kvartalet och innefattar 1,9 MEUR av Personecs nettovinst och 156,0 MEUR i realisationsvinst från försäljningen av Personec.

Det totala resultatet per aktie (EPS) för det fjärde kvartalet uppgick till 2,52 (0,64) EUR.
Helårets resultat per aktie uppgick till 1,15 (1,73) EUR för den löpande verksamheten och 2,10 (0,02) EUR för avvecklade verksamheter. Summa resultat per aktie för 2006 blev 3,25 (1,75) EUR.

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 18,7 procent och avkastningen på eget kapital (ROE) till 15,5 procent.

Finansierings- och investeringsverksamhet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 109,3 (198,9) MEUR för helåret. Rörelseresultatet bidrog med 174,7 (210,2) MEUR och ökningen i rörelsekapital förbrukade 37,8 (-5,9) MEUR. Skattebetalningarna steg till 24,8 (17,3) MEUR. Ökningen beror till största delen på betalningen av tidigare redovisad uppskjuten skatt i Sverige. Den uppskjutna skattefordringen utnyttjades ytterligare i Finland. Kassaflödet från avvecklade verksamheter uppgick till 3,7 (1,9) MEUR.

Betalningarna för nya förvärv i den löpande verksamheten uppgick till 24,6 MEUR. Avyttringarna i densamma genererade 30,4 MEUR i likvida medel. De likvida medel från avvecklade verksamheter som användes i investeringsverksamheten innefattade cirka 25 MEUR som Personec betalade för Manpowers löne- och HR-outsourcingverksamhet i Sverige samt betalningen på 22 MEUR för avyttringen av aktierna i Personec.

Utdelningen på 64,5 MEUR betalades ut i april och sammanlagt 52,3 MEUR användes för aktieåterköpsprogram i maj och september.

Försäljningen av Personec i december minskade konsoliderade räntebärande skulder och innebar en väsentlig ökning av koncernens likvida medel. Soliditeten var 48,4 procent (39,8). Gearingen (förhållandet mellan upplånat och eget kapital) minskade till 14,9 procent (39,1). Nettoskulden uppgick till 93,4 (199,9) MEUR och inkluderade 231,5 MEUR i räntebärande lån, 13,5 MEUR i finansiella leasingskulder och 12,5 MEUR i finansiella leasingfordringar samt 138,9 MEUR i likvida medel.

I november tecknade TietoEnator ett avtal om en femårig syndikerad revolverande kredit på 250 MEUR som var outnyttjade i slutet av 2006. I december emitterade TietoEnator en private placement-obligation på 100 MEUR med en löptid på sju år. Obligationen har en årlig kupong på 4,34 procent och noterades på Helsingforsbörsen i slutet av 2006. Syftet med emissionen är att lägga om TietoEnators finansiering genom att förlänga maturitetsprofilen på bolagets skuld och säkerställa finansieringen under en längre tidsperiod.

Övriga räntebärande lån består av en private placement-obligation på 50 MEUR med en löptid på sju år och utnyttjande av 76 MEUR i det kortfristiga företagscertifikatprogrammet. Den treåriga bilaterala krediten på 50 MEUR återbetalades under det fjärde kvartalet. I slutet av året uppgick outnyttjader krediter till cirka 420 MEUR.

De periodiserade investeringarna uppgick till 77,9 (267,3) MEUR under perioden. Investeringar inklusive finansiella leasingavtal uppgick till 50,9 (77,8) MEUR, investeringar i affärsverksamheten till 5,5 (7,6) MEUR och investeringar i aktier i dotterföretag och intresseföretag till 21,5 (181,9) MEUR.

Personal
Antalet heltidsanställda i den löpande verksamheten uppgick till 14 597 (13 968) i slutet av 2006. Större delen av nettorekryteringen skedde i lågkostnadsländer. Förvärv och nya outsourcingavtal innebar cirka 974 nya medarbetare under året. Rekryteringen var högre än året innan: sammanlagt 2 096 (1 599) personer anställdes. De högsta rekryteringssiffrorna återfanns i Finland, Tjeckien, Lettland och Sverige.

Sammanlagt påverkades 280 medarbetare av personaljusteringar under 2006, till största delen inom Telecom & Media, Banking & Insurance och Processing & Network.

Personalomsättningen har fortsatt att öka. Under 2006 uppgick personalomsättningen till 9,0 procent (7,1).

Genomsnittligt antal anställda uppgick till 14 414 (13 213) under 2006.

I slutet av 2006 uppgick antalet anställda i lågkostnadsländer till cirka 2 000 eller 13 procent av samtliga anställda. Rekryteringsaktiviteterna i Polen innebar att 140 nya medarbetare tillkom i januari 2007. TietoEnator inser att man måste öka tillväxten av lågkostnadsresurser och har tagit fram både kort- och långsiktiga planer för att säkerställa att den optimala blandningen av resurser uppnås så snabbt som möjligt. De kortsiktiga planerna innebär en utökning av befintliga anläggningar i Tjeckien, Polen och Indien samt omedelbar beredskap att öppna nya anläggningar i Östeuropa. De långsiktiga planerna handlar om att öppna nya anläggningar i befintliga eller nya länder i Östeuropa och Asien.

TietoEnators globala sourcingstrategi bygger på en kombination av anläggningar i Europa och Asien. Europeiska kunder är mer intresserade av tjänster som levereras från Europa. En annan fördel är lägre risk i och med att beroendet av ett enskilt land eller en enskild marknad minskar.

Styrelsen och företagets ledning
Vid TietoEnators ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2006 omvaldes följande styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Martikainen, Olli Riikkala och Anders Ullberg.

TietoEnators personal valde i april Jari Länsivuori och Elisabeth Eriksson till personalrepresentanter i styrelsen. I november valdes Anders Ericsson som ersättare till Elisabeth Ericsson.

I februari utsågs Matti Viljo till Senior Vice President för affärsområdet Banking & Insurance, från och med april 2006. I mars beslöt Juhani Strömberg, Senior Vice President, Strategic Offering, att lämna företaget från och med den 1 april 2006.

Aktier och optioner
Antalet utestående aktier exklusive de aktier som företaget innehar uppgick vid utgången av 2006 till 73 596 462.

De 2 903 860 aktier som företaget återköpte under 2005 annullerades i april. Sammanlagt 500 000 aktier för 12,4 MEUR återköptes i april till det treåriga aktiebaserade incitamentsprogrammet för anställda. I juli beslöt TietoEnators styrelse att inleda ett nytt program för återköp av aktier på sammanlagt 40 MEUR, för att utveckla företagets långsiktiga kapitalstruktur. Sammanlagt 1 745 000 aktier återköptes i september, till en genomsnittskurs på 22,86 EUR. I enlighet med den finska aktiebolagslagen beslöt TietoEnators styrelse att annullera de aktier som förvärvades av företaget i september. Aktierna representerade 2,2 procent av det sammanlagda antalet aktier och röster i företaget. TietoEnator innehar även fortsättningsvis 500 000 aktier vilket motsvarar 0,6 procent av det sammanlagda antalet aktier och röster.

Teckningsperioden för 2000 års optionsrätter gick ut den 31 maj 2006. Inga aktier tecknades med optionsrätterna.

Den ordinarie bolagsstämman godkände ett nytt optionsprogram avsett för TietoEnators nyckelpersoner, med högst 1 800 000 optioner som var och en berättigar till teckning av en aktie. I mars beslöt styrelsen att tilldela cirka 500 000 optioner (2006 A) till cirka 300 nyckelpersoner. Teckningsperioden för 2006 A-optionerna är den 1 mars 2009-31 mars 2011. I december beslöt styrelsen att tilldela cirka 600 000 aktieoptioner (2006 B) till cirka 300 nyckelpersoner. Teckningsperioden för 2006 B-optionerna är den 1 mars 2010-31 mars 2012.

I december godkände TietoEnators styrelse 2007 års resultatvillkor för det treåriga aktiebaserade incitamentprogrammet. Tilldelning avseende år 2007 förutsätter en ökning av koncernens resultat per aktie jämfört med 2006. För maximal tilldelning krävs en förbättring med 30 procent. Programmets resultatmål för 2006 uppnåddes inte och därför sker ingen tilldelning från planen under 2007.

Fullständig utspädning (förutsatt att alla optioner skulle utnyttjas) uppgick till 2,7 procent jämfört med 6,4 procent i slutet av 2005.

Styrelsen har inte utnyttjat sitt mandat att utfärda aktie- och teckningsoptioner eller att öka konvertibellånen under perioden.

Utdelningsförslag
I enlighet med TietoEnators utdelningspolitik föreslår styrelsen en utdelning om 1,20 (0,85) EUR per aktie för 2006. 0,66 EUR av utdelningen är hänförlig till realisationsvinster och ska betraktas som extraordinär.

Poster som påverkar 2007
Nettot för förvärv och avyttringar hittills under året väntas påverka nettoomsättningen för helåret 2007 med cirka -1 procent.

TietoEnator räknar med avskrivningar på immateriella tillgångar på cirka 10 MEUR (8,8) och aktieoptionskostnader på cirka 2 (4,0) MEUR. Kostnaderna avseende det aktiebaserade incitamentsprogrammet är beroende av hur bolaget presterar under 2007 och väntas för närvarande högst uppgå till cirka 5 (0) MEUR. Dessa poster innefattas i koncernens rörelseresultat.

TietoEnator lanserar 'Profit 2007' program
TietoEnator lanserar ett program kallat 'Profit 2007' för att förbättra koncernens affärsresultat. Programmet innehåller planer för att snabbt minska kostnader och sälja eller omstrukturera förlustbringande verksamheter.

Utsikter för 2007
TietoEnator förväntar sig att IT branschen generellt förblir aktiv under 2007. Den genomsnittliga prisbilden väntas ligga i linje med 2006 års nivå. TietoEnator kommer att fortsätta investera i sina lågkostnadsanläggningar och sin internationella expansion. De åtgärder som vidtas inom ramen för 'Profit 2007'-programmet kommer att medföra kostnader innan de positiva effekterna kan realiseras.

TietoEnator förväntar sig att den organiska tillväxten under 2007 ligger i linje med 2006 års nivå vilken var 2 procent. Rörelseresultatet i den underliggande verksamheten väntas bli högre än 2006 (124 MEUR). Rörelseresultatet för de underliggande verksamheterna innefattar inte potentiella realisationsvinster, omstruktureringskostnader eller nedskrivningar.

TietoEnators styrelse kommer att ompröva företagets långsiktiga finansiella mål under 2007.

Ekonomisk kalender för 2007
Årsöversikt och Bokslut 2006, PDF-format, vecka 7
Årsöversikt och Bokslut 2006, tryckt version, 5 mars
Ordinarie bolagsstämma, 22 mars
Exdividend-utdelning, 23 mars
Avstämningsdag för utdelning, 27 mars
Första utbetalningsdag av utdelning, 12 april
Delårsrapport januari-mars 2007, 27 april
Delårsrapport januari-juni 2007, 20 juli
Delårsrapport januari-september 2007, 26 oktober

De redovisningsprinciper som används är i överensstämmelse med dem som användes i de finansiella rapporterna för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2005 och i enlighet med beskrivningarna i dessa finansiella rapporter. Alla ändringar i standarder, ändringar av standarder och tolkningar har tillämpats, men av dessa är det bara IFRIC 4 som är relevant för koncernen. Siffrorna i denna rapport är granskade av koncernens revisor.


Nyckeltal 2006 2005 2006 2006 2006 2006 2005
10-12 10-12 7-9 4-6 1-3 1-12 1-12
Vinst per aktie, EUR
- före utspädning 2,52 0,64 0,26 0,23 0,29 3,25 1,75
- efter utspädning 2,52 0,64 0,26 0,23 0,28 3,25 1,75
- före utspädning, kvarvarande verksamhet 0,39 0,62 0,26 0,24 0,27 1,15 1,73
- före utspädning, avveclad verksamhet 2,13 0,02 0,00 -0,01 0,02 2,10 0,02
Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet EUR a) 0,40 0,64 0,31 0,23 0,24 1,18 1,64
Eget kapital per aktie, EUR 5,98 6,10 5,97 8,51 6,60

Avkastning på eget kapital per rullande 12-månadersperiod, % 24,0 22,8 27,6 15,5 27,3
Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 20,9 21,0 28,8 18,7 29,7
Soliditet, % 33,3 35,0 34,7 48,4 39,8
Räntebärande nettoskuld, EUR miljoner 354,6 283,0 198,6 93,4 199,9
Gearing, % 80,4 61,6 43,9 14,9 39,1
Investeringar från kvarvarande verksamhet, EUR miljoner 27,3 21,5 6,1 b) 20,0 24,5 77,9 267,3a) Excluderar goodwill nedskrivningar, avskrivningar på allokerade immateriella tillgångar från förvärv, kostnader för aktierelaterade ersättningar och engångseffekt av realisationsvinster.
b) Under det tredje kvartalet har en del av investeringarna i januari-juni 2006 definierats som kunddedicerade tillgångar enligt IFRIC 4 och redovisas nu som lånefordringar.


TIETOENATOR ABP


För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, Vice Koncernchef, tel. 0705-658 631, ake.plyhm@tietoenator.com

Timo Salmela, CFO, tel. +358 9 8626 2213, +358 400 434 974, timo.salmela@tietoenator.com,

Päivi Lindqvist, EVP, Communications och Investor Relations, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351, paivi.lindqvist@tietoenator.com eller

Paula Liimatta, IR Manager, TietoEnator, tel. +358 9 8626 3113, +358 40 580 3521, paula.liimatta@tietoenator.com.

En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Helsingfors klockan 10.00 EET (9.00 CET). Plats: Radisson SAS Royal Hotel, Runebergsgatan 2, kabinett Finland.

Konferensen hålls på engelska och leds av koncernchef Pentti Heikkinen, vice koncernchef Åke Plyhm, CFO Timo Salmela, EVP Communications och Investor Relations Päivi Lindqvist samt IR-chef Paula Liimatta. För anmälan, vänligen kontakta Marja Kortesalo, marja.kortesalo@tietoenator.com, tel. +358 9 862 63122.

Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com/presentations. Under konferensen kommer det också att vara möjligt att ställa frågor direkt via webben. En "on-demand" video kommer att finnas tillgänglig efter konferensen.

En telefonkonferens anordnas klockan 15.00 CET. Medverkande från TietoEnator är Timo Salmela samt Päivi Lindqvist. För att delta i konferensen, vänligen ring +44 20 7365 8426, kod: 'TietoEnator', cirka tio minuter före start. Det går också bra att följa konferensen i direktsändning via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com/presentations. En inspelning av konferensen publiceras senare på dagen på TietoEnators hemsida och kommer också att finnas tillgänglig på telefonnummer +44 20 7365 8427, kod 5810 2149, fram till den 13.2.2007.

TietoEnator distribuerar sin finansiella information på engelska, svenska och finska. Rapporterna publiceras också i sin helhet på TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com.


DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder.
www.tietoenator.com


TietoEnator Abp
Business ID: 0101138-5

Värvarsvägen 10, Box 33
FI-02631 ESPOO, FINLAND
Tel +358 9 862 6000
Fax +358 9 862 63091
Registered office: Espoo


Kronborgsgränd 1
SE-164 87 KISTA, SWEDEN
Tel +46 8 632 1400
Fax +46 8 632 1420


e-mail: info@tietoenator.com
www.tietoenator.com