Tieto Sweden AB

TietoEnators Delårsrapport för första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:17 CEST

Detta är ett pressmeddelande utan tabeller. Om du önskar den kompletta versionen, använd länken här:
http://hugin.info/1058/R/1047076/172193.pdf

* Nettoomsättningen steg med 8,3 procent till 440,6 MEUR (406,9). Den organiska tillväxten var 3,3 procent.
* Rörelseresultatet uppgick till 34,9 MEUR (36,0) motsvarande en marginal på 7,9 procent (8,8). Exklusive realisationsvinsten på 4,7 MEUR uppgick rörelsemarginalen till 6,8 procent.
* Resultatet före skatt var 31,9 MEUR (35,0).
* Resultatet efter skatt uppgick till 21,7 MEUR (24,2).
* Vinsten per aktie uppgick till 0,29 EUR (0,31)


Allmän marknadsöversikt
Den allmänna efterfrågan på IT-tjänster och -lösningar ligger på en högre nivå än för ett år sedan. Både privat och offentlig sektor investerar i IT för att effektivisera och samordna sina affärsprocesser. Investeringar för att främja omsättningstillväxt ökar också i betydelse.

Pristrenden fortsätter att vara diversifierad. Prissättningen för småskaliga lösningar och projekt på lokala marknader håller på att förbättras. För större projekt för stora kunder råder dock global konkurrens och här är prispressen hård. Global sourcing har fått en allt viktigare roll i dessa projekt, vilket innebär att den genomsnittliga prisnivån minskar.

Aktiviteten på arbetsmarknaden ökade ytterligare i början av 2006. Specialister med starkt efterfrågad kompetens är rörliga på arbetsmarknaden, medan det finns ett stort utbud av resurser med mer standardiserad kompetens. Detta medför att den allmänna löneinflationen fortfarande måttlig.

Utvecklingen i kundbranscherna
Under det första kvartalet uppvisade TietoEnators samtliga affärsområden tillväxt. Processing & Network, som är TietoEnators enhet för outsourcing av infrastruktur, vände till 5 procents tillväxt efter en nedgång på 9 procent under 2005. Dock var tillväxten svag både för Telecom & Media och Forest & Energy.Nettoomsättning kv. 1
tillväxt i %

EBIT i %, kv. 1
exkl. realisations-vinst
Banking & Insurance

38

6,2
Telecom & Media

1

6,8
Government, Manufacturing & Retail.

10

7,5
Healthcare & Welfare

14

4,4
Forest & Energy

3

6,7
Processing & Network

5

9,8
Personec Group

17

13,7

Bankerna i allmänhet har nu börjat göra intäktsgenererande investeringar. Det är god efterfrågan på banklösningar och efterfrågan på partnertjänster har stabiliserats. Verksamheten för systemintegration utgör fortfarande en utmaning. Verksamheten inom försäkringssektorn i Finland fortsätter att vara ett starkt tillväxtområde.

I januari tecknade TietoEnator och Handelsbanken ett avtal om införande av en ny gränsöverskridande cash management-lösning i Handelsbanken. I februari utvidgade TietoEnator och Banco Português Negócios (BPN) samarbetet inom tjänsteområdet, vilket innebär att TietoEnator är den främsta IT-partnern i bankens moderniseringsprogram avseende kärnbankverksamheten. I februari tecknade också TietoEnator och Rabobank, en bank som tillhör en klass omfattande de största globalt, ett avtal om införande av en ny cash management-lösning i Rabobank.

TietoEsy, som är det senast etablerade samägda bolaget inom försäkringssektorn i Finland, inledde verksamheten i början av 2006. Företaget sysselsätter cirka 180 personer.

I mars beslöt TietoEnator och OMX, som driver norra Europas värdepappersmarknad och är en leverantör av marknadsplatstjänster och -lösningar, att inte bilda det samriskföretag som annonserades i december 2005. Parterna har emellertid beslutat att fortsätta det strategiska samarbetet inom IT-drift och mjukvarulösningar. TietoEnator Processing & Network och OMX tecknade ett avtal om IT-drift för OMX' verksamhet Banks & Brokers. 21 anställda gick därmed över från OMX till TietoEnator.

Integrationen av TietoEnator Financial Solutions UK (tidigare AttentiV) fortsatte. TietoEnator förvärvade AttentiV, en leverantör av mjukvara och lösningar till bankmarknaden i Storbritannien, i juli 2005. Ett av TietoEnator Financial Solutions UK:s stora kundprojekt sköts upp i början av 2006, vilket tillsammans med viss ineffektivitet i produktutvecklingen ledde till att ett program för anpassningar på personalsidan startade under första kvartalet. TietoEnator Financial Solutions UK bidrog med 8,4 MEUR till TietoEnators konsoliderade nettoomsättning och med -1,2 MEUR till rörelseresultatet för det första kvartalet. Under första kvartalet 2005 hade AttentiV en nettoomsättning på 10,3 MEUR och ett rörelseresultatet på 1,9 MEUR (2006 års valutakurs).

Inom TietoEnators telekomverksamhet sker en anpassning till kundernas efterfrågan på högkvalitativa tjänster till låg kostnad. Arbetet med att bygga upp en optimal blandning av resurser nära kunderna samt i fördelaktiga kostnadsmiljöer fortgår. I och med priserna i branschen sjunker, krävs volymökningar för att kunna växa. Tillväxtmöjligheterna i branschen utgörs av nya potentiella outsourcingavtal.

I mars kom TietoEnator och Siemens överens om att fördjupa samarbetet och att föra över delar av FoU-verksamheten (forskning och utveckling) inom traditionell telefoni och migration till nästa generations nätverk från Siemens Communications till TietoEnator. Överföringsprocessen har påbörjats och planen är att cirka 270 anställda tas över av TietoEnators affärsområde Telecom & Media. TietoEnator förväntar sig att effekten på nettoomsättningen blir cirka 15 MEUR under det andra halvåret 2006 och att åtagandet för hela avtalsperioden motsvarar ett ordervärde på cirka 100 MEUR. Målet är att avtalet undertecknas i maj och att affären slutförs den 1 juli 2006.

I februari tecknade TietoEnator ett avtal om att förvärva affärsverksamheten i Sofnetix Oy, ett finskt företag som är inriktat på programutveckling för trådlösa och mobila system. Förvärvet gav 34 nya medarbetare och stärker FoU-kompetensen och -verksamheten inom TietoEnators affärsområde Telecom & Media. I mars förvärvade TietoEnator Telenor Business Consulting, en affärsenhet med 40 anställda i det norska telekomföretaget Telenor. TietoEnator breddade därigenom både kund- och kompetensbasen och stärker närvaron inom telekomområdet i Norge.

Inom den offentliga sektorn har marknaden förbättrats i hela Norden. Dock innebär kundernas strategi att köpa in tjänster från flera leverantörer att både konkurrens och prispress är fortsatt hård. TietoEnators och Saabs samägda bolag TietoSaab Systems Oy startade verksamheten i början av februari 2006. TietoSaab Systems ingår i TietoEnators affärsområde Government, Manufacturing & Retail. TietoEnator äger 60 procent av aktierna i företaget.

Inom tillverkningsindustrin uppvisar kunderna goda finansiella resultat och efterfrågan på IT-tjänster har börjat öka. Inom detaljhandelsbranschen fokuserar man på uppgradering av befintliga system för att kunna erbjuda bättre kundservice.

Vårdsektorn i Norden blir allt mer beroende av större projekt eftersom system främst säljs på regional basis. TietoEnator har för närvarande flera stora leveranser på gång. I Tyskland är marknaden mycket aktiv då konsolideringen bland leverantörerna har lett till kunderna omprövar sina leverantörsval. TietoEnators förvärv av det tyska företaget Waldbrenner AG trädde i kraft i januari 2006. Waldbrenner erbjuder mjukvara för patientadministration och klinisk dokumentation och har 30 anställda.

Inom skogssektorn är de flesta kunder involverade i stora omstrukturerings- och besparingsprogram. Detta återspeglas i TietoEnators affärer med denna bransch. Det finns möjligheter till nya affärer och outsourcing, men det råder hård konkurrens och stor prispress. Inom energisektorn investerar kunderna i IT men konsoliderar främst befintliga system.

Marknaden för drifts- och nätverkstjänster är aktiv. De traditionella drivkrafterna bakom efterfrågan, konsolideringsfördelar och besparingar, är fortfarande viktiga, men det finns också ett stort intresse för nya tjänster och nya prismodeller. TietoEnator har fortsatt att rationalisera sina produktions- och kundserviceorganisationer. Besparingarna som dessa åtgärder resulterat i, möjliggör mycket konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden vilket återspeglas i affärsområdets senaste starka orderingång.

Inom Personec Group ökar konsultverksamhet, outsourcing och ASP-tjänster mest, medan den mer traditionella licensförsäljningen släpar efter jämfört med förra årets nivåer. Personecs förvärv av Manpowers löne- och HR-outsourcingverksamhet i Sverige trädde i kraft i februari och innebar 178 nya medarbetare.Nettoomsättning
Det första kvartalets nettoomsättning steg med 8,3 procent till 440,6 MEUR (406,9) eller 9,1 procent i lokala valutor. Den organiska tillväxten var 3,3 procent eller 4,1 procent i lokala valutor.

Organisk tillväxt i procent

Kvartal 1
Banking & Insurance

22
Telecom & Media

-3
Government, Manufacturing & Retail

10
Healthcare & Welfare

8
Forest & Energy

-1
Processing & Network

5
Personec Group

6

Den organiska tillväxten i koncernen påverkades av den negativa utvecklingen inom Telecom & Media, som är TietoEnators största affärsområde. Denna beror i sin tur till stor del på lägre priser och svag efterfrågan på nya projekt. Inom de flesta andra affärsområden låg den organiska tillväxten på goda nivåer. Banking & Insurance uppvisade den högsta tillväxten, tack vare det nya samägda bolaget, TietoEsy, och hög efterfrågan på lösningar. Inom Government, Manufacturing & Retail, hade framför allt offentlig sektor och tillverkningsindustri en god organisk tillväxt. Processing & Network uppvisade återigen en sund organisk tillväxt efter en nedgång under 2005, detta tack vare att nya avtal och tilläggsförsäljning nu uppväger de lägre priserna.

Som följd av International Financial Reporting Interpretations Committees tolkning 4 (IFRIC 4) redovisades sammanlagt 1,4 MEUR av faktureringen från kundsidan som leasingavtal och inte som nettoomsättning för Processing & Network. Tolkningen tillämpas retroaktivt för 2005 och påverkade första kvartalet 2005 med 1,2 MEUR. IFRIC 4 minskade även Processing & Networks avskrivningar med 1,3 MEUR (1,1) och ökade koncernens ränteintäkter med 0,1 MEUR.

Första kvartalets tillväxt uppgick till 16 procent i Norge (13 procent i lokal valuta), 9 procent i Finland och -6 procent i Sverige (-3 procent i lokal valuta). I Norge hade Banking & Insurance och Energy en stark tillväxt. I Finland gav TietoEsy i Banking & Insurance ett positivt bidrag. I Sverige berodde minskningen främst på Telecom & Media. I Tyskland låg nettoomsättningen på samma nivå som första kvartalet 2005.

Bank- och försäkringssektorn ökade sin andel av koncernens nettoomsättning till 20 procent (16) under det första kvartalet, detta tack vare förvärv och god organisk tillväxt inom affärsområdet Banking & Insurance samt utökade avtal i Processing & Network. Telekom- och mediasektorn minskade sin andel till 29 procent (34). Den offentliga sektorn bidrog till omsättningen med 20 procent (20), skogssektorn med 5 procent (5) och energisektorn med 4 procent (5).

Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 1 215 MEUR (943) i slutet av perioden, vilket är 29 procent högre än ett år tidigare. Cirka 54 procent (54) väntas bli fakturerat under 2006. Processing & Networks andel av orderstocken är cirka 37 procent.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 34,9 MEUR (36,0) för det första kvartalet motsvarande en marginal på 7,9 procent (8,8). EBIT innefattar en realisationsvinst på 4,7 MEUR från sammanslagningen av TietoEnators försvarsverksamhet med Saabs finska verksamhet till ett samägt bolag. Exklusive denna realisationsvinst var rörelseresultatet 30,2 MEUR (35,1) vilket motsvarar en marginal på 6,8 procent (8,6).

Omstruktureringen av operatörsverksamheten i Sverige inom Telecom & Media, avslutas under andra kvartalet och innebär en neddragning med 100 tjänster i Sverige. Kostnaderna relaterade till denna process uppgick till 5,0 MEUR och belastade första kvartalet. Även affärsområdena Banking & Insurance och Processing & Network hade omstruktureringskostnader på 0,6 MEUR respektive 1,2 MEUR.

Några av TietoEnators enheter utnyttjades inte optimalt under det första kvartalet. Dessa enheter var Telecom & Media i Sverige och delar av Banking & Insurances verksamhet inom systemintegration.

Under kvartalet hade fler projekt än vad som är normalt en svag utveckling. Inom Banking & Insurance i Danmark fick ett projekt ny inriktning. Inom Telecom & Media ledde ett fastprisprojekt till en nedskrivning för operatörsverksamheten i Sverige. Inom Government har ett danskt projekt krävt mer resurser än väntat. Ett av Healthcares projekt i Norge har försenats. Inom Energy har ett övergripande nordiskt projekt överskridit planerade kostnadsestimat. Nedskrivningarna och avsättningarna för dessa projekt påverkar både nettoomsättning och resultat. Resultatet påverkas med sammanlagt -6,2 MEUR och presenteras per affärsområde i tabellen nedan.MEUR
Banking & Insurance

-0.5
Telecom & Media

-1.2
Government, Manufacturing & Retail

-1.5
Healthcare & Welfare

-1.0
Forest & Energy

-2.0
Processing & Network

-
Personec Group

-


Pensionsskulderna för ett antal anställda på TietoEnator har överförts till pensionsförsäkringsföretag från TietoEnators egna eller dess kunders pensionsstiftelser. Detta ledde till omräkningar av pensionstillgångar och -skulder enligt IFRS. Den sammanlagda nettoeffekten på koncernens rörelseresultat uppgick till +2,3 MEUR. Fördelningen per affärsområde framgår i tabellen nedan:MEUR
Banking & Insurance

+0,7
Telecom & Media

+2,0
Government, Manufacturing & Retail.

-1,3
Healthcare & Welfare

+0,1
Forest & Energy

+0,4
Processing & Network

-0,1
Personec Group

+0,5

De finansiella nettokostnaderna uppgick till 3,0 MEUR (1,0) för kvartalet. Räntekostnaderna uppgick netto till 2,5 MEUR (2,2) och valutaförlusterna av engångskaraktär till 0,3 MEUR (+0,7). 1,6 MEUR av räntekostnaderna netto härrörde sig från Personec Group.

Första kvartalets vinst per aktie (EPS) uppgick till 0,29 EUR (0,31). Vinsten per aktie påverkades av realisationsvinster på 0,06 EUR (0,02) per aktie, avskrivningar på immateriella tillgångar på -0,02 EUR (-0,02) per aktie och aktieoptionskostnader på -0,01 EUR (-0,03) per aktie. Exklusive dessa poster uppgick vinsten per aktie (EPS) till 0,26 EUR (0,33). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 EUR.

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 28,8 procent och avkastningen på eget kapital (ROE) till 27,6 procent.

Finansierings- och investeringsverksamhet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,5 MEUR (52,5) under första kvartalet. Rörelseresultatet bidrog med 45,4 MEUR (52,4) och minskningen i rörelsekapital genererade 5,0 MEUR (4,5). Skattebetalningarna ökade till 11,5 MEUR (4,3) på grund av utbetalningen av tidigare bokförda uppskjutna skatter i Sverige. I Finland utnyttjades den uppskjutna skattefordran ytterligare.

Betalningarna för nya förvärv uppgick till 27,6 MEUR, vilket inkluderar cirka 25 miljoner euro för Manpowers löne- och HR-outsourcingverksamhet.

Soliditeten var 34,7 procent (45,6). Gearingen ökade till 43,9 procent (20,6) men låg på samma nivå som vid slutet av 2005. Nettoskulden uppgick till 198,6 MEUR (97,8) inklusive 286,0 MEUR i räntebärande lån, 19,6 MEUR i finansiella leasingskulder och 9,1 MEUR i finansiella leasingfordringar, samt 97,1 MEUR i likvida medel. 124,6 MEUR av skulden är hänförlig till Personec Group. Övriga räntebärande skulder består av ett treårigt bilateralt låneavtal på 50 MEUR, ett sjuårigt private placement-lån på 50 MEUR och ett kortfristigt företagscertifikatprogram på 55 MEUR. I slutet av kvartalet uppgick de outnyttjade krediterna till 200 MEUR.

De totala investeringarna uppgick till 50,4 MEUR (134,3) under perioden. Kapitainvesteringarna, inklusive finansiella leasingavtal, uppgick till 15,8 MEUR (36,0), investeringarna i affärsverksamheten till 3,1 MEUR (8,4) och innehaven i dotterföretag och intresseföretag till 31,5 MEUR (89,8).Personal
Antalet heltidsanställda uppgick till 15 318 (13 723) i slutet av första kvartalet. Förvärv och nya outsourcingavtal innebar cirka 500 nya medarbetare under perioden. Rekryteringen var något högre än året innan: sammanlagt 491 (469) personer anställdes. Nettorekryteringen skedde främst i lågkostnadsländer.

Anpassningarna på personalsidan har fortsatt, till största delen inom Banking & Insurance, Processing & Network och Telecom & Media. Sammanlagt 99 anställda påverkades under första kvartalet.

I Sverige pågår fackliga förhandlingar inom enheten Operators i affärsområdet Telecom & Media. Processen kommer att vara avslutad under det andra kvartalet och påverkar cirka 100 personer.

Telecom & Medias enhet Telecom R&D Infrastructure kommer också att inleda fackliga förhandlingar i Sverige för att anpassa organisationen till nya affärsbehov. TietoEnator bedömer för närvarande att behovet av att minska kostnadsbasen i enheten motsvarar cirka 75 tjänster. Åtgärderna vidtas som följd av för lågt resursutnyttjande och en förändring i den kompetensmix som efterfrågas av kunderna.

Personalomsättningen har fortsatt att öka och låg i slutet av mars på en nivå om 7 procent (5).

Genomsnittligt antal anställda uppgick under det första kvartalet till 15 235 (13 634).

I slutet av det första kvartalet uppgick antalet anställda i lågkostnadsländer till cirka 1 330 personer, och TietoEnator planerar att öka antalet till cirka 2 000 i slutet av 2006. TietoEnator räknar med att upp till 40 procent av arbetsstyrkan kan vara lokaliserad till lågkostnadsländer på lång sikt.

Styrelse och ledning
Vid TietoEnators ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2006 omvaldes följande styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Martikainen, Olli Riikkala och Anders Ullberg.

Styrelsen valde Matti Lehti till ordförande och Anders Ullberg till vice ordförande. Styrelsen tillsatte också en Kompensations- och nomineringskommitté, som består av Kalevi Kontinen (ordförande) och Bengt Halse, samt en Revisions- och riskkommitté, som består av Anders Ullberg (ordförande), Olli Martikainen och Olli Riikkala.

I februari utsågs Matti Viljo till Senior Vice President och chef för affärsområdet Banking & Insurance från och med april 2006. I mars beslöt Juhani Strömberg, Senior Vice President, Strategic Offering, att lämna företaget från och med den 1 april 2006.

Utdelning
Ordinarie bolagsstämman fastställde en utdelning på 0,85 EUR (1,00) per aktie. Utdelningen uppgick till sammanlagt 64,5 MEUR och betalades ut i mitten av april.

Aktier och optioner
Antalet utestående aktier, exklusive de aktier som företaget innehar, uppgick vid utgången av mars månad till 75 840 212. I slutet av kvartalet var TietoEnators innehav 2 903 860 egna aktier eller 3,7 procent av rösterna. Den ordinarie bolagsstämman beslutade att annullera alla akter i företagets ägo och minskningen av antalet aktier registrerades i det finska handelsregistret den 10 april 2006.

Sammanlagt 750 nya aktier registrerades till följd av teckningar genom optioner i aktieoptionsprogrammet 2002 A under första kvartalet och ytterligare 50 i april.

Bolagsstämman gav styrelsen mandat att återköpa företagets aktier upp till en nivå som inte överstiger 10 procent av företagets aktiekapital. Detta mandat gäller i ett år. Den 26 april beslutade styrelsen att starta ett återköpsprogram för aktier i syfte att säkerställa kostnaderna för det treåriga aktiebaserade incitamentsprogram som styrelsen beslutade om i december 2005.

Sammanlagt 386 530 ej tilldelade optioner från aktieoptionsprogrammet 2002 B annullerades. Förändringen registrerades den 10 april. Efter detta berättigar de kvarvarande optionerna i programmet till teckning av 962 300 aktier i TietoEnator, med början den 1 december 2006.

Bolagsstämman godkände ett nytt optionsprogram avsett för TietoEnators nyckelpersoner med högst 1 800 000 optioner som var och en berättigar till teckning av en aktie. I mars beslöt styrelsen att tilldela cirka 500 000 optioner (2006 A) till cirka 300 nyckelpersoner. Teckningsperioden för 2006 A-optionerna är den 1 mars 2009-31 mars 2011.

TietoEnators bolagsstämma gav styrelsen också mandat att emittera aktie- och teckningsoptioner eller ta upp konvertibla obligationslån. Styrelsen har inte utnyttjat dessa mandat under perioden.

Händelser som påverkar rapporteringen för helåret 2006
Nettobidraget från de förvärv och avyttringar som hittills genomförts, väntas bidra med cirka 4 procent av nettoomsättningen under helåret.

Tillväxten under andra kvartalet påverkas av ett färre antal arbetsdagar på grund av påsk och av att det inte förekommer några större resultatbaserade bonusar inom Telecom & Medias partnerverksamhet. De sistnämnda uppgick andra kvartalet 2005 till 6 MEUR.

Kostnaden för omstruktureringen inom Telecom R&D Infrastructure i Sverige väntas uppgå till cirka 5 MEUR och belasta andra kvartalet. Processen beräknas leda till besparingar på cirka 5 MEUR under lite drygt 12 månader. Koncernen räknar nu med att de totala omstruktureringskostnaderna kommer att uppgå till cirka 12 MEUR för helåret 2006.

TietoEnator bedömer att de avsättningar som gjorts under första kvartalet för de projekt som haft en svag utveckling, är tillräckliga och att ytterligare kostnader för dessa projekt kommer att bli mycket små under resten av året.

Avskrivningarna på immateriella tillgångar väntas uppgå till cirka 9 MEUR för helåret 2006. Aktieoptionskostnaderna och kostnaderna avseende incitamentsprogrammet beräknas till cirka 7 MEUR. Dessa poster innefattas i koncernens rörelseresultat.

Utsikter för 2006
Den organiska tillväxten väntas öka under 2006 jämfört med 2005 men påverkas av de låga tillväxtmöjligheterna för affärsområdet Telecom & Media samt ökningen av global sourcing. TietoEnator kommer att ytterligare investera i sina lågkostnadsanläggningar och intensifiera besparingsprogrammen

För helåret 2006 förväntar sig koncernen en total tillväxt på cirka 5-9 procent exklusive potentiella nyförvärv. EBIT-marginalen, exklusive realisationsvinster men inklusive omstruktureringskostnader på cirka 12 MEUR, väntas ligga i spannet 8-10 procent.

Ekonomisk kalender för 2006
Kapitalmarknadsdag den 24 maj 2006 i Helsingfors, Finland
Delårsrapport för perioden januari-juni 2006 den 21 juli 2006
Delårsrapport för perioden januari-september 2006 den 20 oktober 2006

Siffrorna i denna rapport har tagits fram i enlighet med samma redovisningsprinciper som helårsrapporten 2005, med undantag för IFRIC 4 som började tillämpas den 1 januari 2006. Denna rapport är ej granskad av koncernens revisor.

TietoEnators första kvartal 2006, den 27 april

TietoEnators första kvartal för år 2006, 1 januari till 31 mars, offentliggörs torsdagen den 27 april 2006 klockan 07.00 CET.

En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Stockholm klockan 9.00 lokal tid (10.00 EET). Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan, kabinett Oceanen.

Konferensen hålls på engelska och leds av verkställande direktör Pentti Heikkinen, vice verkställande direktör Åke Plyhm, CFO Timo Salmela, samt SVP Communications och Investor Relations Päivi Lindqvist. För anmälan, vänligen kontakta Therese Edehorn, therese.edehorn@tietoenator.com,
+46 (0)8 632 1411.

Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com/presentations. Under konferensen kommer det också att vara möjligt att ställa frågor direkt via webben. En "on-demand" video kommer att finnas tillgänglig efter konferensen.

En telefonkonferens anordnas klockan 15.00 CET. Medverkande från TietoEnator är Timo Salmela samt Päivi Lindqvist. För att delta i konferensen, vänligen ring +44 20 7365 8426, kod: 'TietoEnator', cirka tio minuter före start. Det går också bra att följa konferensen i direktsändning via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com/presentations. En inspelning av konferensen publiceras senare på dagen på TietoEnators hemsida och kommer också att finnas tillgänglig på telefonnummer +44 20 7365 8427, kod 70750667, fram till den 4.5.2006.

TietoEnator distribuerar sin finansiella information på engelska, svenska och finska. Rapporterna publiceras också i sin helhet på TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com.

TIETOENATOR ABP


För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, Deputy CEO, tel. 08-632 1410, 0705-658 631, ake.plyhm@tietoenator.com
Timo Salmela, CFO, tel. +358 9 8626 2213, +358 400 434 974, timo.salmela@tietoenator.com
Päivi Lindqvist, SVP, IR and financial communication, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351,
paivi.lindqvist@tietoenator.com


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.
www.tietoenator.comDISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala mediaTietoEnator Abp
Business ID: 0101138-5

Värvarsvägen 10, Box 33
FI-02631 ESPOO, FINLAND
Tel +358 9 862 6000
Fax +358 9 862 63091
Registered office: Espoo


Kronborgsgränd 1
SE-164 87 KISTA, SWEDEN
Tel +46 8 632 1400
Fax +46 8 632 1420


e-mail: info@tietoenator.com
www.tietoenator.com