Tieto Sweden AB

TietoEnators nya organisation klar, ny koncernledning utsedd - fokus på kunder, kompetens och anställda

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:44 CEST

 

TietoEnator Abp BÖRSMEDDELANDE 11.9.2008, kl 10.00 EET 1 (3)
TietoEnator förnyar sin verksamhetsmodell och har utsett en ny koncernledning. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2009. Den nya modellen bygger på bolagets nya strategi, som innebär ett ökat fokus på kunder, kompetens och anställda. Förändringen innebär att TietoEnator stärker positionen som en stark och effektiv leverantör av IT-tjänster i norra Europa och Ryssland.

Ett mer flexibelt och integrerat bolag
Den nya verksamhetsmodellen har tre huvuddimensioner: länder, branscher och tjänstelinjer. Den nuvarande strukturen, baserad på affärsområden, upphör. Omvandlingen innebär att TietoEnator blir ett horisontellt integrerat bolag med färre organisatoriska enheter och starkare koncernövergripande verksamheter. För TietoEnators anställda skapar den nya modellen större möjligheter till personlig utveckling och tillväxt.

Utöver att öka fokus på länder och kunder, möjliggör den nya verksamhetsmodellen också en gemensam användning av kompetens och resurser för alla branschverksamheter, länder och globala kompetenscenter. Förändringen innebär också tydligare roller och ansvar för försäljning, leverans och utveckling. Sammantaget får bolaget en större flexibilitet och kommer att kunna erbjuda ett större mervärde för sina kunder. Vidare ges förutsättningar för bättre effektivitet och kvalitet.

Landsorganisationer utvecklar kundrelationer och optimerar beläggning av resurser
I den nya strukturen kommer länderna att ha en starkare roll än tidigare. Landsorganisationer, som erbjuder ett komplett utbud av TietoEnators tjänster, etableras i sex länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Ryssland. Verksamheterna i övriga länder kommer att baseras på behoven hos TietoEnators strategiska branscher och kunder. Landsorganisationerna får ett eget resultatansvar och blir ansvariga för att utveckla kundrelationer och ta tillvara lokala affärs- och tillväxtmöjligheter. De blir också ansvariga för att optimera beläggningen av resurser.

Branschkunskap skapar mervärde för TietoEnators kunder
TietoEnator kommer att fokusera på branscherna Telecom, Financial services, Forest, Energy, Healthcare & Welfare, Manufacturing, Government, Retail och Media. Branschfunktionerna kommer att dela ansvaret för bolagets globala kunder med landsorganisationerna, och har i uppgift att utveckla starka branschanpassade erbjudanden. Inom länderna kommer branschverksamheternas roll att variera beroende på affärsvolym och kundbas. Vissa branscher söker tillväxt utanför huvudmarknaderna. Andra, som till exempel Government, Retail och Media, är mer marknadsspecifika och kommer därför att styras inom länderna baserat på lokala strategier. Även branschfunktionerna får ett eget resultatansvar.

Tjänstelinjer driver kompetensutveckling och branschoberoende erbjudanden
TietoEnator kommer att ha tre tjänstelinjer: IT, R&D samt Digital Transformation and Consulting (DTC). Dessa kommer att vara ansvariga för tjänsteleveranser, branschoberoende erbjudanden och utveckling av koncernövergripande kompetenser. De får också ansvar för införandet av den nya globala leveransmodellen. Tjänstelinjerna kommer att verka på ett samordnat sätt över landsgränserna.

Ny koncernledning utsedd
För att utveckla TietoEnator till ett högpresterande bolag tillsätts en ny koncernledning. Sammansättningen reflekterar företagets nya strategi och verksamhetsmodell.

Den nya koncernledningen tillträder den 1 januari 2009 och utgörs av:
Hannu Syrjälä (född 1966), vd och koncernchef

Hannu Syrjälä tillträdde som vd och koncernchef i februari 2008. Hannu Syrjälä kommer nu att fokusera på att driva den övergripande omvandlingen av bolaget samt att fortsätta dialogen med kunder och anställda för att påskynda förändringen och tillväxten.

Eva Gidlöf (född 1957), Executive Vice President, landschef, Sverige
Eva Gidlöf utsågs i juli 2008 till chef för affärsområdet Banking & Insurance och till medlem i koncernledningen. Som Sverigechef blir en av Evas Gidlöfs huvuduppgifter att vidareutveckla relationerna med bolagets svenska kunder. Detta kommer bland annat att ske genom att erbjuda paketerad kunskap om informationsintensiva verksamheter liksom den senaste tekniken.

Seppo Haapalainen (född 1961), Executive Vice President, Chief Financial Officer (CFO)
Seppo Haapalainen har arbetat på TietoEnator sedan 1990 och haft olika positioner inom affärsområdet Banking & Insurance. Seppo Haapalainen kommer att fokusera på att vidareutveckla kvaliteten i bolagets stödfunktioner för att möta kraven från en växande affärsverksamhet och personalstyrka. Han blir ansvarig för TietoEnators ekonomi- och treasuryfunktion, interna IT, kommunikation och investerarrelationer, förvärv och sammanslagningar, fastigheter samt koncernplanering.

Ari Karppinen (född 1957), Executive Vice President, landschef, Finland
Ari Karppinen har en tjugoårig karriär i TietoEnator bakom sig. Ari kommer nu att vidareutveckla relationerna med bolagets finska kunder, vilket framför allt ska ske genom att påskynda introduktionen av nya värdeskapande tjänster och kompetenser. Ari kommer också att vara ett stöd i arbetet med att införa den globala leveransmodellen i samtliga verksamheter och länder.

Bengt Möller (född 1959), Executive Vice President, chef för Telecom and Media
Bengt Möller har arbetat i olika befattningar på Enator och TietoEnator sedan 1996. Sedan 2006 är han affärsenhetschef inom affärsområdet Telecom & Media. Bengt kommer att fokusera på att vidareutveckla bolagets största branschverksamhet, Telecom, till att bli ledande inom detta segment. Detta ska ske genom att kombinera bolagets erkända kompetens inom telekomområdet.

Johanna Pyykönen-Walker (född1966), Executive Vice President, personalchef
Johanna Pyykönen-Walker utsågs till personalchef och medlem i koncernledningen i augusti 2008. Johannas huvuduppgift blir att leda det övergripande HR-arbetet samt att se till att TietoEnator kan attrahera och behålla de rätta talangerna.

Ari Vanhanen (född 1961), Executive Vice President, chef för branschverksamheter
Ari Vanhanen har arbetat på TietoEnator i olika befattningar sedan 1994. Ari kommer att leda ett team som ska skapa ett starkt erbjudande för TietoEnators kunder baserat på det kunskapskapital som byggts upp under bolagets fyrtioåriga historia. Utöver detta kommer följande branschverksamheter att rapportera till Ari: Forest, Energy, Healthcare & Welfare, Manufacturing, Government och Retail.

Pekka Viljakainen (född 1972), Executive Vice President, chef för övriga länder samt kundverksamhet och marknadsföring
Pekka Viljakainen kom till TietoEnator år 2000 och har arbetat i olika ledande befattningar. Pekka Viljakainen kommer att leda TietoEnators internationella verksamhet, utanför Sverige och Finland, och fokusera på att öka tillväxten och stärka värdeskapandet internationellt. Han är också ansvarig för TietoEnators kundverksamhet och marknadsföring liksom för det team som tar strategiska beslut gällande teknologier och allianser.

Övriga koncernledningsmedlemmar blir chefen för Financial services samt chefen för de nya tjänstelinjerna. Dessa tjänster tillsätts under de kommande månaderna.

Juristfunktionen kommer att rapportera till bolagets vd och koncernchef.

TietoEnators vice koncernchef Åke Plyhm, som arbetat på bolaget sedan 1995, har beslutat att lämna TietoEnator i slutet av 2008.

- Efter fjorton år, först som koncernchef på Enator och sedan som vice koncernchef på TietoEnator, har jag nu beslutat att fortsätta min karriär med icke-exekutiva arbetsuppgifter utanför bolaget. Förändringsprogrammet som lanserades i början av året har redan givit bevis på att vi är på rätt väg. Jag har stort förtroende för TietoEnators nya strategi och verksamhetsmodell, som adresserar alla viktiga frågor som skall trygga bolagets framtida framgångar, säger Åke Plyhm, vice koncernchef.

- Med vår nya strategi, verksamhetsmodell och koncernledning tar vi ett stort steg och skapar ett nytt och mer samordnat företag. Koncernledningen, som tillträder vid årsskiftet, blir drivkraften för dessa förändringar. Jag vill idag också rikta ett stort tack till Åke Plyhm för hans bidrag till TietoEnator under åren och för hans stöd i strategiarbetet under min tid på bolaget. Hans kunskap och erfarenheter har varit mycket uppskattade. Jag önskar honom varmt lycka till i sin nya karriär med icke-exekutiva arbetsuppgifter utanför TietoEnator, säger Hannu Syrjälä, vd och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:
Hannu Syrjälä, vd och koncernchef, tel. +358 2072 68729, hannu.syrjala@tietoenator.com
Åke Plyhm, vice koncernchef, tel. +46 10 481 3321, +46 705 65 86 31, ake.plyhm@tietoenator.com
Reeta Kaukiainen, informationsdirektör, tel. +358 2072 68711,
+358 50 522 0924, reeta.kaukiainen@tietoenator.com






TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media



TietoEnator är ett tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 specialister är TietoEnator ett av de ledande IT-tjänstföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på vårt starka kundfokus och nordiska ursprung.

www.tietoenator.com