Tieto Sweden AB

TietoEnators tillväxt tredje kvartalet 15 %, EBIT-marginal exklusive realisationsvinster 9,1 %

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:32 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 19.10.2005, kl 8.00 EET

TietoEnators delårsrapport för tredje kvartalet 2005 (1 januari - 30 september 2005)


Detta är ett pressmeddelande utan tabeller. Om du önskar den kompletta versionen, använd länken här:
http://hugin.info/1058/R/1016622/159065.pdf

Denna rapport är upprättad enligt IFRS.

Tredje kvartalets nettoomsättning ökade med 15 % till 380,4 (331,4) MEUR
Tillväxten på nio månader var 11 %, 1 217,5 (1 095,7) MEUR i nettoomsättning
Tredje kvartalets rörelseresultat exklusive realisationsvinster uppgick till 34,6 (23,7) MEUR motsvarande en marginal på 9,1 % (7,2)
År 2004 innefattade tredje kvartalets rörelseresultat nedskrivningar om 12,8 MEUR
Rörelseresultatet för de första nio månaderna exklusive realisationsvinster uppgick till 111,6 (103,3) MEUR
Vinsten före skatt uppgick till 27,3 (102,0) MEUR för det tredje kvartalet och till 120,0 (181,6) MEUR för årets första nio månader
Vinsten per aktie (EPS) var 0,24 (1,09) EUR för det tredje kvartalet och 1,11 (3,22) EUR för årets första nio månader

Allmän marknadsöversikt
Efterfrågan på IT-tjänster och -lösningar ökar och drivs på av systemförbättringar, utbyggnader och konsultarbete, snarare än av stora förnyelseprojekt. Aktiviteten är stor vad gäller utvecklingen av självbetjäningstjänster, som till exempel Internetbanker, vilket brukar vara en tidig indikator på en ökning av IT-investeringarna.

Det finns vissa tidiga signaler på måttliga prisökningar i branschen generellt. Kunder som inför kostnadsbesparingsprogram kräver dock ytterligare prissänkningar av sina leverantörer. Den pågående konsolideringen minskar kapaciteten i branschen då förvärvade enheter snabbt anpassas till rådande efterfråge- och prisvillkor.

Arbetsmarknaden har blivit mer aktiv och rörligheten har ökat. För närvarande finns det dock inga tecken på en stigande löneinflation eller brist på kompetenta medarbetare.

Utvecklingen i kundbranscherna
Under 2005 har samtliga av TietoEnators vertikala affärsområden haft en tillväxt. Den största tillväxten har ägt rum inom de internationella verksamheterna telekom, bank och vård. Det är också inom dessa segment som de största förvärven har skett under året.

Nettoomsättning kv. 3
tillväxt i % EBIT i %, kv. 3
Banking & Insurance 55 12,2
Telecom & Media 29 7,2
Government 7 5,3
Healthcare & Welfare 25 14,9
Production & Logistics 16 11,5
Processing & Network -9 11,1
Personec Group 1 13,0


Inom banksektorn fokuserar TietoEnators partnerkunder fortfarande på effektivitetsförbättringar. Gradvis, om än långsamt, sker en övergång till investeringar i affärsutveckling. Inom området partnerskapstjänster råder en konstant prispress. Området lösningar uppvisar återigen tillväxt och kunderna har framför allt varit intresserade av lösningar för likviditetsförvaltning, kort och betalningar. Det råder en fortsatt hög efterfrågan på partnertjänster inom pensionsförsäkringssektorn i Finland.

I april lade TietoEnator ett bud på den brittiska koncernen AttentiV Systems, vars aktier var noterade på AIM på Londonbörsen (Alternative Investment Market). Förvärvsprocessen slutfördes i slutet av juni och AttentiV avnoterades. AttentiV är en erfaren leverantör av mjukvarulösningar och relaterade tjänster till den finansiella sektorn i Storbritannien och sysselsatte cirka 330 personer i slutet av september. Integrationen med TietoEnator har utvecklats väl. Införlivandet av administration och infrastruktur kommer att vara slutförd före årsskiftet. Samordningen av affärsverksamheten har inletts med gemensam strategisk planering och integration av försäljningsfunktioner.

AttentiV togs in i koncernredovisningen från början av juli och under det tredje kvartalet bidrog bolaget med 16 MEUR till nettoomsättningen och med 6,4 MEUR till rörelseresultatet. Utvecklingen de två senaste åren har sett ut på följande sätt:


GBP miljoner Okt 2004 - Sep 2005 Räkenskapsår
Okt 2003 - Sep 2004
Nettoomsättning 29.5 32.1
Rörelseresultat 3.9 3.2


TietoEnator har tecknat flera nya avtal inom försäkringssektorn. Det samägda bolaget TietoIlmarinen, med 140 anställda, startade verksamheten i början av året. I mars tecknade TietoEnator och försäkringsbolaget If ett nordiskt outsourcingavtal som omfattar serverdrift och slutanvändartjänster. TietoEnators driftsavtal med Sampo förlängdes med fem år i juni. Dessutom har TietoEnator och ägarna till Esy Oy, en finländsk leverantör av IT-tjänster inom området tjänstepensioner, tecknat en avsiktsförklaring om att inleda ett samarbete och en samriskstruktur, där TietoEnator skulle äga 80 % av aktierna i Esy. Samarbetet är planerat att inledas i början av 2006. Esys nettoomsättning uppgick till cirka 24 MEUR 2004.

TietoEnators tillväxt inom telekomsektorn har fortsatt, detta trots en konstant prispress. Under tredje kvartalet skedde den starkaste tillväxten i Centraleuropa. För att möta prispressen ökar TietoEnator användningen av lågkostnadsresurser. Utökningen av lågkostnadskapaciteten inom telekomverksamheten har fungerat väl, både på den egna anläggningen i Ostrava i Tjeckien och med den ryska strategiska sourcingpartnern Mera.

Förvärvet av koncernen S.E.S.A. slutfördes i januari, vilket innebar att TietoEnator fick 480 nya medarbetare i Tyskland och 120 i Frankrike. S.E.S.A. uppvisar goda ekonomiska resultat: nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 62,3 MEUR vilket motsvarar en organisk tillväxt på 28 %. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 7,1 MEUR.

I mars beslöt TietoEnator och TeliaSonera Finland att överföra viss programutveckling och tjänsteproduktion till TietoEnator. 101 av TeliaSoneras anställda fördes över till TietoEnator. I juni offentliggjorde TietoEnator ett avtal om att ta över förvaltningen av TeliaSoneras billingsystem för fast telefoni, mobiltelefoni och Internetanslutning i Sverige.

I augusti tecknade TietoEnator ett avtal om att förvärva 51 % av SIA IT Alise i Lettland. IT Alise var det största oberoende IT-konsultföretaget i Lettland, med ett nära samarbete med telekomoperatörerna. Personalen uppgick till cirka 200 personer och innebar en ytterligare ökning av TietoEnators lågkostnadskapacitet. Förvärvet slutfördes i början av oktober.

TietoEnators tillväxt inom offentlig sektor var tämligen god men det råder en fortsatt prispress. Den största tillväxten skedde i Danmark, under det tredje kvartalet även i Norge.

I Finland och Norge söker man inom vårdsektorn efter regionala, och inom vissa områden till och med nationella, lösningar för att modernisera IT-systemen. TietoEnator gynnas definitivt av en sådan utveckling. I Sverige fortsätter marknaden att vara mer fragmenterad vilket innebär att tillväxten släpar efter övriga Norden.

I slutet av september bildade TietoEnator och svenska Axiell Bibliotek AB ett samriskföretag, där TietoEnator äger 51 % av aktierna. Samtidigt såldes TietoEnators finska biblioteksverksamhet med 24 anställda till samriskföretaget.

Förvärvet av det tyska företaget ITB, specialist på informationssystem för vården, slutfördes i januari. Förvärvet av ITB-koncernen innebar att TietoEnator fick cirka 50 nya medarbetare i Tyskland och 120 programutvecklare i Indien. I augusti förvärvade TietoEnator Zait IT Services AB, en svensk IT-specialist inom vård och omsorg. Zait sysselsätter 43 personer.

TietoEnators verksamhet inom energiområdet påverkas positivt av den starka utvecklingen i branschen. I synnerhet olje- och gasbolag gör stora investeringar i nya system. Även verksamheten på den nordiska elmarknaden utvecklas väl. TietoEnators skogsverksamhet började under tredje kvartalet återigen uppvisa tillväxt, då aktiviteten med de europeiska kunderna har ökat. Verksamheten inom detaljhandelssektorn är tämligen stabil, medan den inom tillverkningsindustrin växer kraftigt som följd av kundernas goda finansiella utveckling, investeringarna är där tillbaka på normala nivåer.

Aktiviteten på marknaden för drifts- och nätverkstjänster är fortsatt hög. Kunderna är mycket fokuserade på besparingar och konsolidering av sin IT-infrastruktur. I april meddelade TietoEnators affärsområde Processing & Network att man skulle genomföra en konsolideringsprocess för att konkurrensanpassa tjänsteerbjudande och kostnadsbas. I slutet av september hade all befintlig stordatorproduktion samlats i Helsingfors. Centraliseringen av övrig infrastruktur pågår.

För Personec Group var tillväxten låg inom verksamheten för personalsystem, Personec, medan verksamheten för ekonomisystem, Economa, var tämligen stabil.

Nettoomsättning
Tredje kvartalets nettoomsättning steg med 15 % till 380,4 (331,4) MEUR. Den organiska tillväxten var 2 %. Nettoomsättningen för årets första nio månader steg med 11 % till 1 217,5 (1 095,7) MEUR. Den organiska tillväxten under samma period uppgick till 2 %. Förändringar i valutakurser påverkade inte tillväxten.

Den organiska tillväxten har justerats som följd av att genomfakturering med nollmarginal har upphört, vilket för årets första nio månader minskade affärsområdet Processing & Networks nettoomsättning i Finland med cirka 9 MEUR. De affärsområden som uppvisade organisk tillväxt var Banking & Insurance (12 % under årets första nio månader), Telecom & Media (10 %), Healthcare & Welfare (4 %) och Government (3 %). De förvärv som slutförts under 2005 har under årets första nio månader genererat cirka 96 MEUR i nettoomsättning.

Geografiskt sett var tillväxten under de första nio månaderna 3 % i Sverige, 12 % i Norge och 1 % i Finland. Exklusive den avvecklade genomfaktureringen med nollmarginal, uppgick tillväxten i Finland till 2 %. I Tyskland var tillväxten stark, 156 %, tack vare de två förvärven - S.E.S.A. och ITB.

Bank- och försäkringssektorn stod för 18 % (17) av koncernens nettoomsättning under årets första nio månader. Telecom & Media ökade sin andel till 33 % (29) tack vare förvärvet av S.E.S.A. och en stark organisk tillväxt. Den offentliga sektorn stod för 19 % (20) av omsättningen, skogssektorn för 5 % (6) och energisektorn för 5 % (4).

Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 998 (803) MEUR i slutet av september, vilket är 24 % högre än för ett år sedan. Cirka 29 % (33) väntas bli fakturerat under året.

Resultat
Tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till 36,3 (105,2) MEUR. EBIT innefattar realisationsvinster om 1,7 (81,5) MEUR. År 2004 inkluderade tredje kvartalets rörelseresultat nedskrivningar om 12,8 MEUR. Tredje kvartalets rörelseresultat (EBIT) exklusive realisationsvinster och nedskrivningar uppgick till 34,6 (36,5) MEUR, vilket motsvarar en marginal om 9,1% (11,0).

Rörelseresultatet (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till 128,8 (184,8) MEUR. Exklusive realisationsvinster och nedskrivningar uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 111,6 (116,1) MEUR.

Det tredje kvartalet är det säsongsmässigt svagaste för TietoEnator, särskilt för de affärsområden som har en personalintensiv konsultverksamhet som Telecom & Media. Telecom & Medias resultat påverkades även av lägre priser. Under tredje kvartalet 2004 var rörelsemarginalen i affärsområdet exceptionellt god. Telecom & Media hade inga resultatbaserade ersättningar från partnerkunder under tredje kvartalet 2005, då dessa bonusar endast kan realiseras under andra och fjärde kvartalet.

Mindre personalintensiva verksamheter, som Processing & Network och Personec Group, uppvisar ett starkt tredje kvartal. Kostnaderna relaterade till konsolideringsprocessen inom Processing & Network var lägre än väntade, cirka 4 MEUR under det tredje kvartalet, och innefattas i affärsområdets rörelseresultat.

Banking & Insurance gynnades av AttentiVs säsongsmässigt starka tredje kvartal, som innebar slutet på företagets räkenskapsår innan TietoEnators förvärv. AttentiV redovisade betydande licensintäkter under perioden. Å andra sidan har Banking & Insurance under kvartalet gjort avsättningar för omstrukturerings- och andra kostnader av engångskaraktär i huvudsak för Tyskland, Norge och Storbritannien. Sammantaget uppgår dessa kostnader till 3,3 MEUR. Under tredje kvartalet 2004 påverkades affärsområdets rörelseresultat (EBIT) av en nedskrivning på 12,8 MEUR.

Projektförseningarna inom Government fortsatte att ha en negativ effekt på affärsområdets rörelseresultat. Healthcare & Welfares licensförsäljning är säsongsmässigt låg under alla kvartal utom det fjärde. Under det tredje kvartalet påverkades Healthcare & Welfares rörelseresultat positivt av en realisationsvinst på 1,7 MEUR (1,3 MEUR efter skatt) från försäljningen av biblioteksverksamheten till samriskföretaget med Axiell. Exklusive denna realisationsvinst uppgick affärsområdets rörelsemarginal till 8,0 %.

TietoEnator har fortsatt att investera i koncernövergripande åtgärder för synergieffekter och ökad effektivitet. Dessa innefattar utvecklingen av koncernens tjänsteerbjudande, samt CRM- (Customer Relationship Management) och leveransprocesser. Investeringar i harmonisering innebar också ökade kostnader för koncernfunktionerna, och under tredje kvartalet uppgick dessa till 4,7 (4,1) MEUR.

Realisationsvinsterna i juni härrör sig från avyttringen av Processing & Networks verksamhet för informationstjänster online, försäljningen av samriskföretaget inom direktmarknadsföring (tillsammans 5,8 MEUR i Processing & Network) och avyttringen av intresseföretaget Dotcom AB (8,9 MEUR). Under det tredje kvartalet 2004 redovisade TietoEnator 81,5 MEUR i realisationsvinster från avyttringen av minoritetsinnehavet i Personec-koncernen och försäljningen av fastigheter.

Rörelseresultatet (EBIT) innefattar avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar om 1,9 (0,8) MEUR för tredje kvartalet och 5,0 (2,2) MEUR för de första nio månaderna.
.
Kostnaden för aktieoptioner (aktierelaterade ersättningar) på 1,1 (0,4) MEUR under det tredje kvartalet och 1,9 (0,8) MEUR under de första nio månaderna, innefattas i personalkostnaderna.

Rörelseresultatet för enheter som förvärvats under 2005, inkluderat avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar, uppgick till 13,0 MEUR för årets första nio månader.

Netto var de finansiella kostnaderna högre under kvartalet, 9,0 (3,2) MEUR. Räntekostnaderna netto uppgick till 2,9 (0,9) MEUR valutaförlusterna av engångskaraktär till 6,2 (1,2) MEUR.

Tredje kvartalets vinst per aktie (EPS) uppgick till 0,24 (1,09) EUR. Vinsten per aktie påverkades av realisationsvinster på 0,02 (0,93) EUR, en nedskrivning om 0,16 EUR under 2004, avskrivningar på immateriella tillgångar på 0,03 (0,01) EUR och aktieoptionskostnader på 0,01 (0,0) EUR. Exklusive dessa poster uppgick vinsten per aktie (EPS) till 0,26 (0,33) EUR. Niomånadersperiodens vinst per aktie uppgick till 1,11 (3,22) EUR och exklusive ovan nämnda poster till 1,01 (1,04) EUR.

Den rullande tolvmånadersavkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 24,8 % och avkastningen på eget kapital (ROE) till 18,2 %.

Finansierings- och investeringsverksamhet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 118,3 (96,6) MEUR för årets första nio månader. Rörelseresultatet bidrog med 151,9 (150,8) MEUR och minskningen i rörelsekapital genererade 15,4 MEUR. Vanligen har rörelsekapitalet en negativ inverkan på kassaflödet det tredje kvartalet, men i år har några av andra kvartalets poster av engångskaraktär återförts och därmed minskade rörelsekapitalet. Skattebetalningarna uppgick till endast 14,3 (18,1) MEUR på grund av att den uppskjutna skatteintäkten utnyttjades.

Nettoinvesteringarna förbrukade 164,3 (31,6) MEUR i likvida medel. Betalningen för förvärven, efter avdrag för förvärvade likvida medel, uppgick till 153,2 (72,8) MEUR. De största betalningarna erlades i januari och gällde S.E.S.A., 77 MEUR, och ITB, 9 MEUR, samt i juni-juli gällande AttentiV, 82,7 MEUR. Avyttringarna genererade 25,2 MEUR i likvida medel.

Utdelningarna uppgick till sammanlagt 78,7 MEUR och betalades ut i april. Aktieåterköp inleddes den 1 september och i slutet av september hade 38,0 MEUR använts till återköpen.

I slutet av september uppgick koncernbalansomslutningen till 1 348,9 (1 190,4) MEUR, vilket är en ökning med 13 % jämfört med september 2004. Större delen av ökningen beror på förvärven av S.E.S.A. och AttentiV.

Soliditeten var 42,5 % (58,5). Gearingen steg ytterligare till 40,4 % (-9,0). Nettoskulden uppgick till totalt 222,8 (-60,9) MEUR och innefattade 268,9 MEUR i räntebärande lån, 32,8 MEUR i finansiella leasingavtal och 78,5 MEUR i likvida medel. 91,0 MEUR av skulden härrör sig från Personec Group. Övriga räntebärande skulder består av ett treårig bilateralt låneavtal på 50 MEUR, ett sjuårigt private placement-lån på 50 MEUR, samt utnyttjandet av 57 MEUR från ett kortfristigt företagscertifikatprogram. I slutet av september uppgick de outnyttjade krediterna till 348 MEUR.

De totala investeringarna uppgick till 247,8 (125,8) MEUR under perioden. Kapitalinvesteringarna innefattande finansiella leasingavtal uppgick till 67,1 (35,1) MEUR, investeringarna i affärsverksamheten till 9,3 (2,7) MEUR och investeringarna i aktier i dotterföretag och intresseföretag till 171,4 (87,9) MEUR.


Personal
Antalet heltidsanställda var 14 435 (12 435) i slutet av september. Förvärv och nya outsourcingavtal gav cirka 1 500 nya medarbetare under de första nio månaderna. Rekryteringen har ökat från föregående år: sammanlagt 1 305 (669) personer anställdes.

Anpassningarna på personalsidan minskade antalet medarbetare med 270 under årets första nio månader. I maj inledde Processing & Network personalförhandlingar relaterade till konsolideringsprocessen i Finland, Sverige och Centraleuropa för en minskning med högst 160 tjänster. Förhandlingarna i Finland avslutades i slutet av augusti, men pågår fortfarande i Sverige. I Finland genomfördes personalminskningen genom frivillig avgång, pensionsplaner, arbetsrotation och i mindre utsträckning av uppsägningar.

Personalomsättningen ökar långsamt. Det rullande tolvmånaderstalet var 6 % i slutet av september.

Antalet anställda uppgick till 14 024 (12 454) i genomsnitt under niomånadersperioden.

I slutet av september uppgick antalet anställda i lågkostnadsländer till cirka 870. Förvärvet av IT Alise i Lettland innebär att siffran stiger till en bra bit över 1 000. TietoEnator planerar att öka antalet anställda i lågkostnadsländer till runt 2 000 till slutet av 2006.

Företagets ledning
Ari Karppinen tillträdde som affärsområdeschef för Processing & Network den 1 oktober 2005.

Aktier och optioner
I juli beslöt TietoEnators styrelse att inleda ett program för återköp av aktier. Enligt det mandat som gavs vid ordinarie bolagsstämma 2005 köps aktier tillbaka i syfte att utveckla företagets kapitalstruktur. Det högsta belopp som kan användas för återköpen är 80 MEUR, för att återköpa högst 3,11 miljoner aktier. I slutet av september hade 1 638 500 aktier återköpts. Priset för aktierna var 45,8 MEUR eller i genomsnitt 27,97 EUR per aktie. Företaget innehar nu 2,1 % av aktierna och rösterna. TietoEnator kommer att fortsätta med återköpen och styrelsen kommer att på ordinarie bolagsstämma 2006 föreslå att alla återköpta aktier annulleras.

Antalet utestående aktier justerat för de aktier som företaget innehar uppgick till 77 103 622 i slutet av september. Genomsnittligt antal aktier var 78 484 665 för tredje kvartalet och
78 655 360 för årets första nio månader.

Genomsnittlig aktiekurs under tredje kvartalet och för årets första nio månader översteg teckningskursen för 2002 års optionsprogram vilket ledde till mindre utspädning. Antalet aktier efter utspädning uppgick till 77 292 189 vid periodens slut. Det genomsnittliga antalet efter utspädning var 78 631 428 för tredje kvartalet och 78 711 172 för niomånadersperioden.

Styrelsens mandat att emittera aktier och optioner eller ta upp konvertibla obligationslån utnyttjades inte under perioden.

Utsikter för 2005 och början av 2006
TietoEnator förväntar sig att den positiva utvecklingen i verksamheten fortsätter under årets sista månader 2005 och i början av 2006. De förvärv som genomförts hittills förväntas bidra med cirka 8 % tillväxt under fjärde kvartalet 2005. I och med att Processing & Networks genomfakturering med nollmarginal upphört, minskar koncernens nettoomsättning med knappt 1 % för helåret 2005.

De resultatbaserade ersättningarna för Telecom & Medias partneravtal väntas blir lägre under fjärde kvartalet än under andra kvartalet 2005, då de uppgick till 6 MEUR. 2004 var fjärde kvartalets resultatbaserade ersättningar ovanligt höga och uppgick till 10 MEUR. Licensförsäljningen är säsongsmässigt stark under det fjärde kvartalet men svår att prognostisera. Under det fjärde kvartalet 2004 var licensförsäljningen mycket hög.

Investeringarna i konsolideringsprocessen inom Processing & Network väntas uppgå till cirka 12 MEUR, varav 8 MEUR gjordes under årets första nio månader. Återstående kostnad väntas uppkomma under det fjärde kvartalet och i början av 2006.

Under det fjärde kvartalet beräknas omsättningen öka med 7-10 % jämfört med det fjärde kvartalet 2004. Det lägre tillväxttalet för fjärde kvartalet jämfört med det tredje, beror på den mycket starka organiska tillväxten under fjärde kvartalet 2004 och lägre förväntat bidrag från förvärv. TietoEnator förväntar sig att den organiska tillväxten ökar till en nivå på 5-10 % i början av 2006.

EBIT-marginalen väntas ligga mellan 10 % och 12 % för det fjärde kvartalet.

I prognosen gällande nettoomsättningen ingår ej potentiella nya förvärv. Helårets EBIT väntas innefatta cirka 7 MEUR i avskrivningar av immateriella tillgångar och cirka 3 MEUR i aktieoptionskostnader.

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten förväntas ha en fortsatt stark utveckling och förbättras genom att skatteintäkten utnyttjas.

Kalender för TietoEnators finansiella rapportering 2006
Delårsrapport för perioden januari-december 2005, den 2 februari 2006
Styrelsens fastställande av de finansiella rapporterna för 2005, den 9 februari
Årsöversikt och Bokslut 2005, pdf-version, vecka 7
Årsöversikt och Bokslut 2005, tryckt version, 3 mars
Ordinarie bolagsstämma, den 23 mars
Delårsrapport januari-mars 2006, den 27 april
Delårsrapport januari-juni 2006, den 21 juli
Delårsrapport januari-september 2006, den 20 oktober

Siffrorna i denna rapport har tagits fram i enlighet med International Financial Reporting Standards och är ej granskade av koncernens revisor.

En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Stockholm klockan 9.00 lokal tid (10.00 EET). Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan, kabinett Oceanen.

Konferensen hålls på engelska och leds av koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, CFO Timo Salmela, samt SVP Investor Relations and Financial Communication Päivi Lindqvist. För anmälan, vänligen kontakta Theresa Edehorn, theresa.edehorn@tietoenator.com, tel. +46 (0)8 632 1411.

Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com/presentations. Under konferensen kommer det också att vara möjligt att ställa frågor direkt via webben. En "on-demand" video kommer att finnas tillgänglig efter konferensen.

En telefonkonferens anordnas klockan 15.00 (CET). Medverkande från TietoEnator är koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, CFO Timo Salmela samt SVP IR and Financial Communication Päivi Lindqvist. För att deltaga i konferensen, vänligen ring +44 20 7365 8426, kod: 'TietoEnator', cirka tio minuter före start. Det går också bra att följa konferensen i direktsändning via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com/presentations. En inspelning av konferensen publiceras senare på dagen på TietoEnators hemsida och kommer också att finnas tillgänglig på telefonnummer +44 20 7365 8427, kod 7743 2176, fram till 27 oktober 2005.

TietoEnator distribuerar sin finansiella information på engelska, svenska och finska. Rapporterna publiceras också i sin helhet på TietoEnators hemsida, http://www.tietoenator.com.

TIETOENATOR ABP

För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, Deputy CEO, tel. 08-632 1410, 0705-658 631, ake.plyhm@tietoenator.com
Timo Salmela, CFO, tel. +358 9 8626 2213, +358 400 434 974, timo.salmela@tietoenator.com
Päivi Lindqvist, SVP, IR and financial communication, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351,
paivi.lindqvist@tietoenator.com


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 15 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media

TietoEnator Abp
Business ID: 0101138-5

Värvarsvägen 10, Box 33
FI-02631 ESPOO, FINLAND
Tel +358 9 862 6000
Fax +358 9 862 63091
Registered office: Espoo


Kronborgsgränd 1
SE-164 87 KISTA, SWEDEN
Tel +46 8 632 1400
Fax +46 8 632 1420

e-mail: info@tietoenator.com
www.tietoenator.com