Tieto Sweden AB

TietoEnators tillväxt tredje kvartalet 9%, EBITA marginal 11,3%

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 08:34 CEST

TietoEnators delårsrapport 3 2004 (1 januari - 30 september 2004)

Nettoomsättningen ökade med 9 % till 331,4 (305,4) MEUR under tredje kvartalet 2004 jämfört med tredje kvartalet 2003. Nettoomsättningen under årets första nio månader ökade med 10 % till 1 095,7 (999,1) MEUR.
Rörelseresultatet (EBITA) före engångseffekten från realisationsvinster uppgick till 37,4 (35,8) MEUR under det tredje kvartalet och förbättrades med 20 % till 117,7 (98,3) MEUR under de första nio månaderna 2004.
Realisationsvinsterna från avyttringen av Resource Management samt fastigheter uppgick till 81,1 MEUR. Vinsten efter skatt för de första nio månaderna uppgick till 87,8 (40,1) MEUR.
Rörelsemarginalen (EBITA) före engångseffekten från realisationsvinster uppgick till 11,3% (11,7) under tredje kvartalet och till 10,7% (9,8) för de första nio månaderna 2004.
Vinsten per aktie efter goodwillavskrivningar, engångseffekten från realisationsvinster och en uppskjuten skatteintäkt uppgick till 1,06 (0,18) EUR för tredje kvartalet och till 2,94 (0,48) EUR för de första nio månaderna. Vinsten per aktie före goodwillavskrivningar, engångseffekten från realisationsvinster och en uppskjuten skatteintäkt uppgick till 0,36 (0,30) EUR för tredje kvartalet och till 1,08 (0,85) EUR för de första nio månaderna.
En extra utdelning om 0,50 EUR per aktie föreslås
Allmän marknadsöversikt
Ökande digitaliseringsbehov skapar ny efterfrågan på IT-tjänster men kunderna hämmas fortfarande av en återhållsamhet i investeringar. Återhämtningen av marknaden för IT-tjänster och lösningar sker därför långsamt. Försäljningscyklerna är fortfarande långa.

Det finns ett motstånd bland kunderna mot prisökningar och priserna har över lag stabiliserats. Den återstående överkapaciteten i branschen, konsolideringen bland leverantörerna, samt erbjudanden från lågkostnadsländer (nearshore och offshore) innebär att konkurrensen är fortsatt hård.

Arbetsmarknaden är fortfarande gynnsam. Rörligheten på arbetsmarknaden och leverantörernas rekryteringsaktiviteter har ökat något men konkurrensen inom sektorn begränsar löneinflationen och skapandet av nya arbetstillfällen.

TietoEnators utveckling
För TietoEnator är de allmänna marknadsförutsättningarna fortfarande bättre än för ett år sedan. Det finns dock inga synliga bevis på förbättring jämfört med andra kvartalet och följden är att situationen i princip är oförändrad. Det finns tydliga skillnader i tillväxt mellan TietoEnators kundsegment och även inom branscherna mellan specifika kunder.

Marknadssituationen inom banksektorn är fortsatt besvärlig, även om aktivitetsnivån räknat i antal förfrågningar och offerter är högre än för ett år sedan. När det gäller banklösningar är försäljningscyklerna fortfarande långa och avtal skjuts ofta på framtiden. Utsikterna ser dock lovande ut för kort- och betalningssystem på kort sikt, samt för kärnbankslösningar på längre sikt. Den tyska marknaden är mycket svag och påverkas negativt av överkapacitet, prispress samt konkurrens från lågkostnadsländer (nearshore och offshore). Inom pensionsförsäkringssektorn i Finland råder dock hög efterfrågan.

I september ingick TietoEnator ett avtal om ett samägt bolag med det finska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Det nya bolaget, i vilket TietoEnator kommer att äga 70 % av aktierna och Ilmarinen 70 % av rösterna, startar verksamheten i början av år 2005. 140 av Ilmarinens anställda kommer att gå över till det samägda bolaget. I april förvärvades Octel som ägdes gemensamt av flera finska pensionsförsäkringsbolag. Det största förvärvet inom bankverksamheten var köpet av tyska Inveos i början av året.

Inom telekom har marknadssituationen förbättrats ytterligare. TietoEnators FoU-verksamhet fortsatte att uppvisa goda resultat. Kunderna i denna sektor har blivit mer och mer intresserade av tjänster från lågkostnadsländer (nearshore och offshore). Integrationen av före detta Ki Consulting är nu genomförd och den förvärvade enheten genererar förväntad nettoomsättning och lönsamhet som ligger helt i linje med genomsnittet för koncernen.

Marknadsförutsättningarna inom den offentliga sektorn i Norden varierar från oförändrade till något förbättrade. Alla marknader kännetecknas av prispress och stark konkurrens. Dessutom finns det en tendens hos kunderna att välja en lösning med flera leverantörer och offertprocesserna har blivit allt mer krävande. Vårdsektorn är fortsatt stark. TietoEnator har under året gjort flera mindre förvärv inom vårdsektorn: bildverksamheten i Jons-Medical i Finland, det norska programvaruföretaget Respons, ett minoritetsförvärv i det norska företaget Helsekomponenter, samt slutligen det privata programvaruföretaget Doctorex i Finland.

Skogssektorn har varit fortsatt relativt stabil men många kunder genomför fortfarande besparingsåtgärder. Aktiviteten inom sektorn är dock stor i Asien och TietoEnator utökar verksamheten där.

TietoEnators verksamhet inom energisektorn är på rätt väg. Under 2004 har TietoEnator gjort två förvärv inom energisektorn: OMX energiverksamhet i Sverige, Danmark och Norge, samt Teklas energi- och kommuninformationssystem i Finland med 115 anställda. De anställda går över till TietoEnator i början av oktober.

Bland de nordiska regionala branschvertikalerna ligger verksamheten inom tillverkningsindustrin på en lägre nivå än under 2003 på grund av kundernas kostnadsbesparingar. Vissa kunder har redan genomfört betydande besparingsprogram, vilket skulle kunna innebära att tillväxten kommer tillbaka. Inom detaljhandeln har tillväxten varit negativ på grund av att flera stora kundprojekt avslutades under 2003. Logistikområdet påverkas negativt av en lägre efterfrågan.

Efterfrågan på drifts- och nätverkstjänster är god. Samtidigt är konkurrensen från framförallt hårdvaruleverantörer fortfarande hård. Outsourcingavtalet gällande TeliaSoneras stordatordrift i Sverige påverkade tillväxten fram till och med juli. Arbetet med att ta fram mer kombinerade, heltäckande tjänsteerbjudanden med de vertikala affärsområdena fortsätter. Åtgärder avseende centralisering, automatisering och konsolidering i produktionsanläggningarna har genomförts i syfte att förbättra effektiviteten och kommer att fortgå.

I juli sålde TietoEnator affärsområdet Resource Management till ett nytt holdingbolag, i vilket TietoEnator äger 51% av aktierna och private equity-företaget Nordic Capital 49%. Affären baserades på ett skuldfritt värde om 149 MEUR. TietoEnator har för avsikt att behålla majoriteten av rösterna och konsolidera verksamheten i koncernredovisningen fram till slutet av 2006. Affären ger TietoEnator kapital för expansion inom de vertikala kärnområdena, och gör det samtidigt möjligt för bolaget att delta i den framtida strategiska utvecklingen av Resource Managements marknad.

Efterfrågan på ekonomisystem har klart förbättrats medan marknaden för personalsystem fortfarande är svag.


Nettoomsättning
Tredje kvartalets nettoomsättning ökade med 9% till 331,4 (305,4) MEUR. I lokala valutor var tillväxten 9% och den organiska tillväxten 0%. Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 10% till 1095,7 (999,1) MEUR. Tillväxten i lokala valutor var 10% och den organiska tillväxten +1%.

Tillväxten under de första nio månaderna var 1% i Finland och -3% i Norge (+3% i lokal valuta). Den starkaste tillväxten återfanns i Sverige (29%), och påverkades positivt av förvärvet av Ki Consulting i början av året.

Bland industrisegmenten svarade bank- och försäkringssektorn för 17% (19) av de första nio månadernas nettoomsättning, telekom och medias andel ökade till 29% (21) och den offentliga sektorn stod för 20% (21) av omsättningen. Skogsindustrin stod för 6% (7) och energisektorn för 4% (5).

Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 803 MEUR (893) i slutet av september. Cirka 33% (28) väntas bli fakturerat under 2004.

Resultat
Tredje kvartalets rörelsereslutat påverkades av två avyttringar. Försäljningen av 49% av affärsområdet Resource Management gav en realisationsvinst på 67,4 MEUR och avyttringen av två kontorsfastigheter i Finland en realisationsvinst på 13,7 MEUR. Skatten på försäljningen av fastigheterna uppgick till 5 MEUR medan realisationsvinsten som uppstod i samband med avyttringen av Resource Management var skattebefriad. Realisationsvinsternas påverkan på vinsten per aktie efter skatt var 0,92 EUR för det tredje kvartalet.

Det tredje kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar och engångseffekten från realisationsvinster (EBITA) uppgick till 37,4 MEUR (35,8), vilket motsvarar en marginal om 11,3% (11,7). Rörelseresultatet (EBITA) inkluderande engångseffekten från realisationsvinsterna uppgick till 118,5 MEUR.

TietoEnators pensionskostnader i Finland var cirka 2 MEUR högre än under tredje kvartalet 2003. Banking & Insurances lönsamhet påverkas negativt av låg försäljning på lösningssidan och lågt resursutnyttjande inom framför allt enheten Banking Solutions samt i Tyskland. Public & Healthcare drabbades av förseningar i några kundprojekt och investerar mer i utveckling.

Processing & Networks marginal påverkades positivt av den normala säsongsvariationen inom verksamheten. Koncernstabens kostnader har ökat som en följd av den nya organisationen i ledningen och de harmoniseringsåtgärder som vidtagits för att uppnå ökade koncernsynergier och effektivitet.

Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar men före engångseffekten från realisationsvinster (EBIT) uppgick till 19,1 (25,7) MEUR och efter engångseffekten från realisationsvinster till 100,2 (25,7) MEUR.

Det bokförda goodwillvärdet för vissa norska och svenska förvärv på banksidan har skrivits ned med 5 MEUR vilket resulterat i ökade goodwillavskrivningar för det tredje kvartalet. Denna finska GAAP-baserade avskrivning beror på den senaste tidens svaga utveckling i verksamheterna och konsolideringen av lösningar som ligger utanför kärnverksamheten. På medellång och lång sikt ser utsikterna för verksamheterna fortfarande lovande ut.

De första nio månadernas rörelseresultat före goodwillavskrivningar och engångseffekten från realisationsvinster (EBITA) uppgick till 117,7 (98,3) MEUR, med en marginal om 10,7% (9,8). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar men före engångseffekten från realisationsvinster uppgick till 76,0 (68,3) MEUR och efter engångseffekten från realisationsvinster till 157,1 (68,3) MEUR.

I juli erhöll TietoEnator ett förhandsbesked om skatt från de finska skattemyndigheterna och redovisade en uppskjuten skatteintäkt och uppskjuten skattefordran av engångskaraktär på 119 MEUR (1,44 EUR per aktie) för andra kvartalet.

De ökade finansiella kostnaderna relaterade till avyttringen av Resource Management hade en negativ påverkan på TietoEnators finansnetto med 2,2 MEUR. Minoritetsintresset avseende de aktier som innehas av Nordic Capital, 49%, påverkade TietoEnators nettoresultat positivt med 2,0 MEUR.

Vinsten per aktie före goodwillavskrivningar, engångseffekten från realisationsvinster och en uppskjuten skatteintäkt, uppgick till 0,36 (0,30) EUR för tredje kvartalet och till 1,08 (0,85) EUR för de första nio månaderna. Vinsten per aktie efter goodwillavskrivningar, engångseffekten från realisationsvinster och en uppskjuten skatteintäkt, uppgick till 1,06 (0,18) EUR för tredje kvartalet och till 2,94 (0,48) EUR för de första nio månaderna.

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 31,6% och avkastning på eget kapital (ROE) till 46,0%.

Finansierings- och investeringsverksamhet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110,5 (121,9) MEUR för de första nio månaderna. Rörelseresultatet bidrog med 142,5 MEUR, och ökningen i rörelsekapital förbrukade 32,5 MEUR inkluderande effekten av den normala säsongsmässiga ökningen i tredje kvartalets nettorörelsekapital. Nettoskattebetalningarna var 14,5 MEUR och blev positiva under tredje kvartalet som en följd av utnyttjandet av den uppskjutna skattefordran.

Nettoinvesteringarna bidrog med 31,4 MEUR i likvida medel. Försäljningen av Resource Management bidrog med 113 MEUR och försäljningen av fastigheterna med 72,5 MEUR under tredje kvartalet. Den enskilt största investeringen var de 72 MEUR som erlades för Ki Consulting i januari.

TietoEnator betalade ut en utdelning om 41,5 MEUR i april. Återköp av aktier påbörjades men hade ingen kassaeffekt under tredje kvartalet. De räntebärande lånen ökade till 88,3 MEUR som en följd av transaktionen gällande Resource Management vilken resulterade i en ny konsoliderad skuld om 71,6 MEUR. Nordic Capitals räntebärande aktieägarlån om 36,8 MEUR har redovisats som eget kapital enligt finska GAAP-principer. TietoEnator har inget återbetalningsansvar för något av dessa lån.

I slutet av september uppgick koncernens balansomslutning till 1 117,4 MEUR, vilket är en ökning med 44 % jämfört med september 2003. De största posterna som påverkade balansräkningen var den uppskjutna skattefordran av engångskaraktär, avyttringen av fastigheterna, samt effekterna av försäljningen av Resource Management på koncernens konsoliderade goodwill, likvida medel, eget kapital och skulder.

Soliditeten var 64,9% (46,7) och gearingen var negativ, -4,5% (17,0). Nettoskulden uppgick till -64,9 (46,7) MEUR inklusive 96,3 (62,8) MEUR i räntebärande lån och 160,2 (11,6) MEUR i likvida medel.

I juni ingick TietoEnator ett avtal om 150 MEUR i kreditmöjligheter. Sammanlagt hade koncernen outnyttjade krediter på 413 MEUR i slutet av september.

De totala investeringarna uppgick till 125,6 (44,7) MEUR under perioden. Kapitalinvesteringarna inklusive finansiella leasingavtal uppgick till 35,0 (33,1) MEUR, goodwill från affärsverksamheten till 2,6 (3,9) MEUR och investeringar i aktier i dotterbolag och intressebolag till 87,9 (4,4) MEUR.

Personal
Koncernen hade 12 453 (11 726) heltidsanställda i slutet av september, samt 12 443 (11 879) under de första nio månaderna i genomsnitt. Nettoförändringen i antalet anställda var -27 (-182).

Ökningen beror i första hand på flera förvärv som sammanlagt medfört att antalet anställda ökat med 1100 personer under de första nio månaderna. Rekryteringen var fortsatt måttlig men ökar dock, och sammanlagt anställdes 669 (437) medarbetare.

Neddragningarna på personalsidan har fortsatt och totalt 115 anställda påverkades av detta under tredje kvartalet.

Personalomsättningen ligger kvar på en mycket låg nivå på 5% (5), på rullande tolvmånadersbasis.

Företagets ledning
Lars Gahnström ingår inte längre i TietoEnators verkställande ledning utan är koncernchef i Resource Management och rapporterar därmed till RM:s styrelse.

Aktier och optioner
Den 22 september beslöt TietoEnators styrelse att inleda att program för återköp av aktier. Enligt det mandat som gavs vid ordinarie bolagsstämman 2004 köps aktier tillbaka i syfte att utveckla företagets kapitalstruktur. Det högsta antal aktier som kan köpas är cirka 4,144 miljoner aktier eller 5% av det totala antalet aktier. Återköpen av aktier inleddes den 29 september och i slutet av september hade sammanlagt 500 000 aktier köpts. Företagets innehav var därmed 0,6% av aktierna och rösterna i slutet av perioden.

Aktieåterköpen fortsatte även efter september månads utgång, och fram till detta offentliggörande har sammanlagt 2 407 000 aktier eller 2,9% av det totala antalet återköpts och sammanlagt 57,9 MEUR använts till köpen. TietoEnators styrelse kommer att föreslå ordinarie bolagsstämman 2005 att de återköpta aktierna annulleras.

Antalet aktier uppgick till 82 386 444 vid periodens slut, 82 883 918 i genomsnitt för årets första nio månader och 82 878 922 i genomsnitt för det tredje kvartalet. Antal köpta akter per dag har dragits av från totalsumman per inköpsdag.

Styrelsen har inte utnyttjat sitt mandat att emmittera aktier eller optioner eller ta upp konvertibla obligationslån.

Extra utdelning
TietoEnator Abp:s styrelse beslutade vid sitt möte den 19 oktober 2004 att sammankalla en extraordinarie bolagsstämma den 25 november 2004. Styrelsen föreslår en extra utdelning om 0,50 EUR per aktie för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2003. Utbetalningen av den extra utdelningen skall ske från och med den 14 december 2004.

TietoEnators kassa har ökat väsentligt under 2004 som en följd av avyttringen av minoritetsposten i affärsområdet Resource Management och de finska fastigheterna. Efter den extra utdelningen om totalt 39 MEUR täcker kvarvarande likvida medel, ett starkt kassaflöde från verksamheten, samt befintliga kreditfaciliteter och företagscertifikat motsvarande mer än 400 miljoner EUR, finansieringen av alla investeringar som kan komma att ske i en nära framtid.

Övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
TietoEnators förberedelser för övergången till IFRS har fortskridit planenligt. Processen innefattar analys av standarderna, personalutbildning, utveckling av en redovisningsmanual och bedömning av de områden där effekten blir störst. Insamlingen av jämförelseuppgifter för 2004 har inletts under 2004. På grund av att vissa frågor fortfarande är öppna, är det dock för närvarande omöjligt att göra en slutlig bedömning av effekterna på TietoEnator.

De enda områden där effekterna väntas bli stora är gällande företagsförvärv och samgåenden (goodwill) samt ersättning till anställda (pensioner). Avskrivning av goodwill kommer att upphöra och ersättas av prövning av nedskrivningsbehov. Dessutom kommer anskaffningspriset för nya förvärv att fördelas på flera tillgångsslag, inte bara på goodwill. Vissa av TietoEnators pensionsutfästelser kommer att behandlas som förmånsbaserade planer. Effekten på befintliga kvantifierbara pensionsutfästelser väntas bli mellan 30-55 MEUR i ytterligare skuld i 2004 års öppningsbalans, beroende på hur Finlands försäkringssystem för arbetsoförmåga redovisas. Effekten av pensionsplanen för TietoEnators cirka 2 700 anställda i Sverige är inte heller klar. Resource Managements aktieägarlån av Nordic Capital (37 MEUR) kommer att redovisas som skuld i stället för eget kapital. Mer information om TietoEnators övergång till IFRS och effekterna av denna finns på www.tietoenator.com/ifrs.

Utsikter för 2004 och början av 2005
Den pågående digitaliseringen och marknadens återhämtning är de två huvudsakliga faktorer som påverkar efterfrågan på IT-tjänster. Den ökande digitala produktionen och distributionen inom samtliga sektorer innebär att kundernas investeringar i allt högre grad kommer att ligga inom IT-området. Återhämtningen gör att investeringarna ökar gradvis och frigör en uppdämd efterfrågan. En övergång från kortsiktiga kostnadsfokuserade investeringar i produktivitet till en mer långsiktig utveckling kommer successivt äga rum på marknaden.

Helårets nettoomsättning väntas öka med cirka 8-10% jämfört med 2003. EBITA-marginalen för helåret väntas ligga i spannet 10-12% före engångseffekten från realisationsvinster.

Den långsamma återhämtningen på marknaden och låga organiska tillväxten väntas fortsätta i början av år 2005. TietoEnators tillväxt är i huvudsak beroende av nya förvärv och outsourcingavtal.

2004 års goodwillavskrivningar och nedskrivningar för alla affärer som genomförts eller aviserats beräknas uppgå till 56 MEUR.

Helårets effektiva skattesats väntas uppgå till cirka 29% för vinsten före skatt och skattemässigt ej avdragsgill goodwill (exklusive effekten av den uppskjutna skattefordran av engångskaraktär). För 2005 väntas skattesatsen minska till cirka 27 % som en följd av minskningen av den finska bolagsskattesatsen.

Helårets kassaflöde från den löpande verksamheten väntas vara fortsatt starkt och utnyttjade likvida medel i investeringsverksamheten kommer att överstiga siffran för 2003. På grund av de uppskjutna skattefordringarna i Finland väntas skattebetalningarna ligga på en låg nivå fram till 2007.


Ekonomisk kalender för 2005
25 november 2004, Extraordinarie Bolagsstämma
4 februari 2005, Delårsrapport 4 2004 (januari-december)
11 februari 2005, Styrelsens fastställande av årsredovisningen
Vecka 7, Bokslut 2004 och Verksamhet 2004 publiceras på TietoEnators hemsida
28 februari 2005, IFRS jämförelsetal för Q1-Q4 2004
17 mars 2005, Bolagsstämma i Espoo
21 april 2005, Delårsrapport 1 2005 (januari-mars)
22 juli 2005, Delårsrapport 2 2005 (januari-juni)
19 oktober 2005, Delårsrapport 3 2005 (januari - september)

En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Stockholm klockan 9.00 (lokal tid). Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan.

Konferensen hålls på engelska och leds av koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, CFO Timo Salmela, samt SVP Investor Relations and Financial Communication Päivi Lindqvist. För anmälan, vänligen kontakta Therese Edehorn, therese.edehorn@tietoenator.com, 08-632 14 11.

Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com. Under konferensen kommer det också att vara möjligt att ställa frågor direkt via webben. En 'on-demand' video kommer att finnas tillgänglig efter konferensen.

En telefonkonferens anordnas klockan 15.00 (CET). Medverkande från TietoEnator är Åke Plyhm, Timo Salmela och Päivi Lindqvist. För att deltaga i konferensen, vänligen ring +44 (0)20 7162 0184, kod: 'TietoEnator', cirka tio minuter före start. En inspelning av konferensen finns tillgänglig på telefonnummer +44 (0)20 8288 4459, kod 998 902, fram till 27.10.2004. Från och med torsdagen den 21 oktober finns även en ljudfil med en inspelning av konferensen tillgänglig på www.tietoenator.com.

För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, Deputy CEO, tel. 08-632 14 10, 0705-65 86 31
Timo Salmela, CFO, tel. +358 9 862 62213, +358 400 434 974
Päivi Lindqvist, SVP, IR and financial communication, tel. +358 9 862 63276, +358 40 708 5351


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


TIETOENATOR ABP

TietoEnator Abp
Business ID: 0101138-5

Kutojantie 10 PO Box 33
FI-02631 ESPOO
Phone: +358 9 862 6000
Fax: +358 9 862 63091
Registered office: Espoo

Kronborgsgränd 1
SE-164 87 KISTA, SWEDEN
Phone: +46 8 632 1400
Fax: +46 8 632 14 20