Tigran Technologies AB

Tigran: Extra bolagsstämma avhölls i Tigran Technologies AB (publ) 17 april 2009, nyemission fullt garanterad

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 14:47 CEST

I enlighet med styrelsens förslag ändras bolagsordningen enligt nedan:

Genom en ändring av § 5 i bolagsordningen och införandet av en ny § 6 införs ett nytt aktieslag (preferensaktier) samt genom införandet av en ny § 14 införs ett omvandlingsförbehåll;

Ändringen i bolagsordningen medför att § 5 har följande huvudsakliga innebörd;

Antalet aktier är lägst 120.000.000 och högst 480.000.000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Var och en stamaktie och preferensaktie berättigar till en röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Var och en preferensaktie medför företrädesrätt till utdelning framför stamaktierna med ett belopp om totalt 30 öre med ett tillägg om 15 % beräknat från och med den 1 februari 2010. Utdelning efter avräkning av på preferensaktierna löpande utdelning enligt ovan fördelas lika mellan bolagets samtliga aktier oavsett aktieslag.

I händelse av bolagets upplösning eller likvidation medför var och en preferensaktie företrädesrätt till utdelning framför stamaktierna med ett belopp om totalt 30 öre med ett tillägg om 15 % beräknat från och med den 1 februari 2010, med avdrag för vad som tidigare belöpt på preferensaktierna i utdelning. Om det belopp som är tillgängligt för ägare av preferensaktier inte är tillräckligt för att täcka dessas rätt till företrädesrättslikvid, fördelas det belopp som finns tillgängligt mellan ägare av preferensaktier i förhållande till deras innehav av preferensaktier. Utdelning av likvidationslikvid efter avräkning av till preferensaktierna tillkommande likvidationslikvid enligt ovan fördelas lika mellan bolagets samtliga aktier oavsett aktieslag.

Ändringen i bolagsordningen medför att § 6 har följande huvudsakliga innebörd;

Vid nyemission av stamaktier och preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, har ägare av stamaktier och preferensaktier företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, fördelas aktierna mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av endast stamaktier eller preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, har samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, har ägare av stamaktier och preferensaktier företrädesrätt på motsvarande sätt som enligt första och andra stycket ovan.

Vad som ovan sagts innebär inte någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission emitteras nya aktier av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ger gamla aktier av visst aktieslag rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts innebär inte någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

Ändringen i bolagsordningen medför att § 14 har följande huvudsakliga innebörd;

Preferensaktier kan på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier, varvid varje preferensaktie kan omvandlas till en (1) stamaktie. Framställning därom görs skriftligen hos bolaget, varvid anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen anmäls därefter utan dröjsmål för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt nedan:

Bolagsstämman beslutade om nyemission av preferensaktier och teckningsoptioner ("Units"). Rätt att teckna Units tillkommer med företrädesrätt bolagets aktieägare, varvid en uniträtt erhålls för fyra befintliga aktier. En uniträtt ger rätt att teckna en Unit bestående av tre preferensaktier i bolaget och tre teckningsoptioner av serie 2009/2010. Teckningskursen är 0,60 kronor per Unit. Teckningsoptionerna av serie 2009/2010 emitteras utan vederlag. Var och en teckningsoption av serie 2009/2010 berättigar till teckning av en ny preferensaktie i bolaget under perioden från och med den 15 januari 2010 till och med den 31 januari 2010 till en teckningskurs om 0,30 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 24 april 2009. Teckning av Units sker under perioden från och med den 24 april 2009 till och med den 13 maj 2009. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att delta i emissionen är den 21 april 2009. Aktierna handlas exklusive rätt att delta i emissionen från och med den 22 april 2009.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 4.926.921,15 kronor genom utgivande av högst 98.538.423 preferensaktier. Beslutet medför vidare att högst 98.538.423 teckningsoptioner av serie 2009/2010 utges, berättigande till teckning av högst 98.538.423 preferensaktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 4.926.921,15 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2009/2010.

Units som inte tecknas med företrädesrätt eller av annan som anmält intresse tilldelas de emissionsgaranter som garanterat emissionen.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna enligt nedan:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stamaktier, preferensaktier och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut kan fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 50.000.000 aktier utges och/eller kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra och ge flexibilitet i samband med bolagets fortsatta finansiering och att därigenom möjliggöra kommersialisering och vidareutveckling

av bolagets projekt samt möjliggöra för bolaget att genom riktade emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner skapa incitament för strategiska samarbetspartners till bolaget.

Garanter vid förestående nyemission

På bolagsstämman presenterades garanterna för den förestående nyemissionen, vilken genom skriftliga avtal är garanterad i sin helhet. Befintliga aktieägare garanterar 73,2%, och resterande utgörs av ett externt garantikonsortium vilket Richard Bagge och Peter Lundmark medverkat till att sätta samman.

Teckningstiden löper 24 april-13 maj 2009. Prospektet planeras finnas tillgängligt på Tigrans hemsida www.tigran.se fr om 21 april och postas till befintliga aktieägare under dagarna som följer därpå.

Malmö den 17 april 2009

Tigran Technologies AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:

T: +46 768 60 77 10

E: b.sellert@tigran.se

W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB (publ), baserat i Malmö, är ett utvecklingsbolag som nyligen lanserat sina första produkter på marknaden. Tigran erbjuder en innovativ teknologi för benregenerering och hållbar implantatfixering primärt inom det dentala området. Kärnteknologin bygger på den porösa, icke-resorberbara titangranulen, optimerad i form, storlek och ytbehandling för att utgöra en unik miljö för beninväxt och implantatfixering. Tigran utför omfattande klinisk forskning och har ett antal publicerade och pågående studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Tigrans produkter distribueras genom ett nätverk av exklusiva distributörer.