Tigran Technologies AB

Tigran genomför säkerställd företrädesemission om cirka 13,5 MSEK; förslag om sammanläggning av aktier och borttagande av preferensaktier m.m.

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 11:34 CEST

Styrelsen för Tigran Technologies AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 25 april beslutar
om en nyemission om cirka 13,5 MSEK, före emissionskostnader, med företrädesrätt för
aktieägarna. Nyemissionen genomförs genom utgivande av så kallade units, var och en unit
bestående av två nya aktier, två teckningsoptioner av serie TO 4 och två teckningsoptioner av
serie TO 5. Genom nyemissionen kommer högst 1 349 748 aktier och högst 2 699 496
teckningsoptioner att ges ut. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Tigran att
tillföras ytterligare cirka 27,0 MSEK. Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom
vederlagsfria teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare och externa intressenter. Även
allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Motiv för emissionen
Emissionslikviden är avsedd att användas för att underhålla bolagets patentportfölj och slutföra
pågående multicenterstudier. Vidare kommer emissionslikviden användas för att tillgodose
Tigrans fortsatta behov av rörelsekapital.

Ett konsortium bestående av befintliga aktieägare har tidigare för rörelsekapitaländamål och på
marknadsmässiga villkor lämnat lån till Tigran om sammanlagt 3,5 MSEK (så kallat brygglån).
Styrelsen avser att låta dessa aktieägare betala för units i nyemissionen genom kvittning av delar
av sin fordran på Tigran.

Nyemissionen i korthet

  • Teckningstid: 16 maj 2012 till 4 juni 2012.
  • Teckningskursen uppgår till 20 SEK per unit, motsvarande 10 SEK per aktie.
  • Teckningsoptionerna av serie TO 4 och TO 5 emitteras utan vederlag.
  • Nyemissionen omfattar högst 1 349 748 aktier, högst 1 349 748 teckningsoptioner av serie TO 4 och högst 1 349 748 teckningsoptioner av serie TO5.
  • Avstämningsdag är den 14 maj 2012. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 maj 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 maj 2012.
  • De som på avstämningsdagen den 14 maj 2012 är registrerade som aktieägare i Tigran har företrädesrätt att teckna units. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) sådan uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO 4 och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5.
  • Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 maj 2012 till 30 maj 2012. Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 maj 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i början av juli 2012.
  • Handel med teckningsoptioner kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 juli 2012.

Teckningsoptioner
Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en
teckningskurs om 10 kronor per aktie fram till och med den 28 februari 2013. Varje
teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs
om 10 kronor per aktie fram till och med den 28 februari 2014.
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen kommer att offentliggöras i ett prospekt
senast i samband med att teckningstiden inleds. Kallelse till extra bolagsstämma den 25 april 2012
införs inom kort i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar samt distribueras som
pressmeddelande idag.

Sammanläggning av aktier och borttagande av preferensaktier m.m.
Styrelsen för Tigran föreslår även att bolagsstämman den 25 april 2012 beslutar om (i)
borttagande av bolagets preferensaktier varefter samtliga bolagets aktier kommer vara av ett
aktieslag med lika rätt i bolaget, (ii) sammanläggning av bolagets aktier 1000:1 samt (iii) minskning
av aktiekapitalet med 6 073 875,84 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier.
Anledningen till styrelsens förslag i dessa avseenden är att underlätta kapitalanskaffningen samt
att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget, och därmed också en lämpligare aktiekurs.

Rådgivare
Västra Hamnen Fondkommission AB är finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge är legala
rådgivare i företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tigran Technologies AB (publ)
Arve Nilsson, tf VD
M: +45 40 35 82 65, +46 768 67 15 12
E: a.nilsson@tigran.se
W: www.tigran.se
Västra Hamnen Fondkommission AB
Kontaktperson: Tobias Carlsson
T: +46 40 20 02 53
E: tobias.carlsson@vhfondkommission.se
W: www.vhfondkommission.se

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Tigran
Technologies AB (publ). Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med
hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland eller i något annat land där
deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än
enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, uniträtter,
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Tigran har registrerats eller kommer
att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga units, betalda tecknade
units, uniträtter, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Tigran överlåtas
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver
registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii)
andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag med bas i
Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen.
Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller
i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar
och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet. Tigran utvecklar även instrument för en
optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med dental benåterbyggnad.

Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och
pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks
av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda
distributörer och i egen regi. "Tigran" är ett av Tigran Technologies AB registrerat varumärke.