Nättidningen Payback / Payback Sverige

Till Expressen och Polisen: Kriminaliteten sjunker bevisligen i kommuner där mc-klubbar etablerar sig!

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2017 23:21 CET

Expressen publicerade under söndagen en artikel där de med understödd av mc-världsturisten, poliskommissarien Patrik Andersson, påstår att kriminaliteten ökar där mc-klubbarna etableras och i vanlig ordning att mc-klubbarna sysslar med olika former av kriminalitet? Bevisen lyser som vanligt helt med sin frånvaro av det uppenbara skälet att sådana bevis inte existerar. Turist? Den danska författaren Peter Höeg sade en gång: Det finns ett enda sätt att försöka förstå en annan kultur. Att leva den. Att flytta in i den, att be att få bli tåld som gäst, att lära sig språket. De som således helt saknar erfarenheter från att ha levt inom en värld är och förblir blott en turist oavsett vilka epitet en tidning använder för att presentera desamma!

Här nedan följer forskningsbevis på att polis och Expressen har totalt fel när de menar att kriminaliteten ökar där mc-klubbar etablerar sig! Tvärtom finns fakta och forskningsbelägg för att kriminaliteten sjunker över tid i kommuner där mc-klubbar etablerar sig!

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit rent översiktligt om Joakim Hilldéns forskning rörande Effekten av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996-2003.

Vi går nu igenom arbetet ordentligt för att få fram fakta gör hur arbetet lagts upp, exakt vad som utreds samt vad forskningsarbetet ger för konkret resultat.

Undersökta Brottskategorier

Hilldéns forskning och arbete avser effekten av att en mc-klubb flyttar in i olika bostadsområden utefter sex olika brottskategorier:

– Tillgrepp av fordon
– Stöld ur och från fordon
– Inbrottsstöld
– Misshandel mot män utomhus

samt därtill även total brottslighet, total tillgreppsbrottslighet, total våldsbrottslighet och total hotbrottslighet.

Om uppgifterna

Brottskategorierna är valda utefter att de enligt polisens olika rapporter avser mc-klubbarnas brottsbeteende eller brottsstruktur.

Uppgifterna som ligger till grund för forskningen har hämtats från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).

Vi ämnar här inte gå in på de olika vetenskapliga modeller som används för att få fram det konkreta underlaget rörande effekten av mc-klubbarnas inflyttning till olika bostadsområden. Modellen är alltför vetenskaplig och akademisk och skulle troligen trötta läsarna. de som är intresserade hänvisas till forskningsarbetet som sådant som länkas till nederst i artikeln.

Förväntad effekt av en mc-klubbs inflyttning till en kommun

Hilldén beskriver på sidan 11 (s 13 vid användning av Acrobat Reader) den förväntade effekten av en mc-klubbs inflyttande i en kommun enligt följande: Den förväntade effekten av organiserad brottslighet på brottsligheten är positiv enligt den kriminologiska teorin. Alltså, ett kriminellt MC-gäng i kommunen skulle enligt teorin göra att brottsfrekvensen ökar.

Verklig effekt: Antalet anmälda brott minskar då “kriminella mc-gäng” finns i en kommun!

Sidan 28 (s 30 vid användning av Acrobat Reader) anger såsom slutsats följande: MCxtrend, som fångar upp effekterna över tid, är däremot negativa och signifikanta i alla fall utom Total hotbrottslighet, Total våldsbrottslighet och Misshandel mot män, vilket skulle kunna tyda på att antalet anmälda brott minskar då kriminella MC-gäng finns i kommunen.

Sidan 29 (s 31 AR): De negativa effekterna av kriminella MC-gäng på anmälda brott kan också vittna om att den faktiska brottsligheten minskar över tid i kommuner med MC-gäng. Att den faktiska brottsligheten skulle minska överensstämmer inte med teorin. En tänkbar förklaring till detta märkliga faktum skulle möjligtvis kunna vara att det finns en avskräckande effekt av kriminella MC-gäng i kommunen även för andra brottslingar.

Sidan 30 (s 32 AR): Resultaten från avsnitt 6.2 ger inga indikationer på att en etablering av kriminella MC-gäng i kommunen initialt ökar brottsligheten (egentligen antalet anmälda brott). Effekten på brottslighet över tid var däremot negativ, vilket tyder på att antalet anmälda brott minskar då det finns kriminella MC-gäng i kommunen.

Sidan 30 (s 32 AR): Om man tittar på de brottskategorier där antal anmälda brott erfarenhetsmässigt överensstämmer väl med den faktiska brottsligheten (framförallt tillgreppsbrott), kan resultatet tolkas som att brottsfrekvensen paradoxalt sjunker över tid i kommuner med kriminella MC-gäng.

Slutord

Forskningens resultat överraskar forskaren och stämmer inte med den teorin forskaren tillägnat sig via förläsningen av polisens olika rapporter. Detta faktum framgår tydligt framförallt i skrivningarna: Att den faktiska brottsligheten skulle minska överensstämmer inte med teorin och kan resultatet tolkas som att brottsfrekvensen paradoxalt sjunker över tid i kommuner med kriminella MC-gäng.

Forskaren försöker därefter att få teorin att stämma med Polisens olika rapporter genom att antyda att resultatet kan tyda på att anmälningsbenägenheten minskar då mc-klubbar flyttar in i en kommun. Denna slutsats är dock inte byggd på vare sig fakta eller forskning utan utgör forskarens desperata vilja att försöka hitta en förklaring som överensstämmer med Polisens olika demoniserande påståenden kring mc-klubbarna i ett flertal rapporter.

Faktum kvarstår dock: Forskningen visar att på område efter område av de brottstyper som av polisen pekat ut vara mc-klubbarnas sysselsättning så ökar inte antalet brott! BROTTEN MINSKAR istället på dessa områden!

Vad bevisar då forskningen? Två saker! 1. Att verkligheten kring mc-klubbar inte stämmer med polisens påståenden i olika rapporter! 2. Att brottsligheten verkligen minskar då en mc-klubb flyttar in i ett bostadsområde och därigenom ökar huspriserna då områdena blir mer attraktiva för husköpare!

Forskningsarbetet

Payback Sverige - Riksorganisationen för bikers rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80