Teligent

Tillägg till kallelse till extra bolagsstämma i Teligent AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:34 CEST

Genom en kallelse som publicerades den 9 augusti kallades aktieägarna i Teligent AB (publ) till extra bolagsstämma torsdagen den 6 september 2007 kl. 16.30, i Advokatfirman Delphi & Co:s lokaler på Regeringsgatan 30 - 32, Stockholm.

Med anledning av händelser inträffade efter utfärdandet av nyss nämnd kallelse utfärdar styrelsen i Teligent AB (publ) härmed ett tillägg till kallelsen enligt följande:

- Vad avser styrelsens förslag under punkten 7 i dagordningen, "ändring av bolagsordningen", återkallar styrelsen förslagen avseende ändring av bolagets säte och ort för hållande av bolagsstämma.

- Vad avser punkten 12 i dagordningen, "val av styrelseledamöter", föreslår bolagets valberedning att antalet styrelseledamöter skall utökas till sju ledamöter, utan suppleanter, samt att till ny styrelseledamot för tiden till utgången av nästa årsstämma ska utses Dag B. Sørsdahl. Dag B. Sørsdahl är Investment Manager i Kistefos AS, en av bolagets största aktieägare. Dag B. Sørsdahl är ekonom och har bl.a. en MSc från Lunds Universitet och en PMD från Harvard Business School. Han har tidigare varit verksam bl.a. inom Alcatel, Schibsted, Carnegie och Norska Posten. Dag B. Sørsdahl är styrelseordförande i Advanzia Bank S.A. samt styrelseledamot i Atex Group Ltd, Springfondet samt Alliance Polaris Venture AS.

- En ny punkt 14, "beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission", föreslås läggas till i dagordningen.

- Förslag till beslut avseende den nya punkten 14 i dagordningen:
Med anledning av de genomförda förhandlingarna avseende bryggfinansiering och för att möjliggöra att ränta för bryggfinansieringen ska kunna lämnas i form av aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier såsom ersättning för ränta för av bolaget erhållen bryggfinansiering. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning. Bemyndigandet skall gälla längst intill tiden för nästa årsstämma.

Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet skall som högst vara ett antal aktier som motsvarar räntekostnaden för bryggfinansieringen, 4 Mkr, delat med den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktier under de fem sista handelsdagarna under teckningsperioden i den föreslagna företrädesemissionen. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna skall vara den nyss nämnda genomsnittskursen.

Syftet med bemyndigandet och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlägga betalning för ränta på erhållen bryggfinansiering med aktier i bolaget. Grunden för teckningskursen är att teckningskursen skall motsvara marknadsvärdet för de tecknade aktierna.

------------------------------------------

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor på Arenavägen 29, Stockholm-Globen fr.o.m. torsdagen den 23 augusti 2007. Förslaget kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress samt kommer att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teligent.se/investors.

I övrigt skall tidigare utfärdad kallelse gälla oförändrad.

Styrelsen