Försvarsdepartementet

Tilläggsuppdrag med anledning av branden

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 12:05 CEST

Tilläggsuppdrag med anledning av branden

Utredningen av den tragiska branden i Rinkeby, där sex barn och en kvinna omkom, pågår. Men oavsett brandens orsak och förlopp så finns det anledning att undersöka om mer går att göra för att sprida information om brandsäkerhet på flera språk och stärka samverkan med invandrares föreningar kring säkerhetsfrågor.

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar fram informationsmaterial om bränder för fastighetsägare. Ingen information finns idag på annat språk än svenska. I MSB:s kommande regleringsbrev kommer det framgå att sådant bör finnas. MSB ska även på djupet analysera hur man utveckla formerna för att sprida budskap kring brandsäkerhet beroende på målgrupp.
- MSB producerar för närvarande en film om hur människor ska agera vid bränder i flerfamiljshus. Det är viktigt att filmen översätts till flera språk och sprids också i föreningar där invandrare är aktiva.
- Statens haverikommission utreder nu händelsen, inklusive de förebyggande arbetet, brandorsaken och krishanteringen. Utredningen kan också ge ett viktigt underlag för hur information om brandsäkerhet till olika delar av befolkningen kan utvecklas.
- Arbetsgruppen som går igenom hur lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fungerar, har idag fått tilläggsdirektiv.

Arbetsgruppens uppdrag är att använda statistik, utredningar och studier inom området skydd mot olyckor för att beskriva, analysera och värdera hur arbetet med att stärka den människors förmåga avseende brandskydd kan stärkas. Arbetsgruppen ska undersöka invandrares representation i brandolyckor, samt om informationsinsatserna är tillräckliga.

Arbetsgruppen ska analysera hur möjligheterna att nå ut till de som har invandrat i vuxen ålder, som har begränsade kunskaper i svenska språket eller som av annan anledning riskerar att inte nås av befintliga informationsinsatser kan stärkas.

Arbetsgruppen ska undersöka hur möjligheterna att nå ut med information om säkerhet och skydd mot olyckor till hela befolkningen inklusive barn kan stärkas.

Det är av stor vikt att information om samhällets säkerhet och arbetet med skydd mot olyckor når enskilda såväl personer som organisationer. Det är viktigt att fördjupa kunskapen om vilka åtgärder den enskilde själv kan och bör vidta för att stärka sitt brandskydd.

Arbetsgruppen ursprungliga uppdrag är att brett redovisa eventuella problem med genomförandet av lagen om skydd mot olyckor, samt vilka stöd- och utvecklingsbehov som kan finnas för att förbättra och underlätta det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen fick sitt uppdrag den 24 april 2009 och ska vara klar 15 september 2009.Kontakt:
Sofia Krigsman
Politiskt sakkunnig
08-405 25 66
070-298 25 87


Maria Vikberg
Pressassistent
08-405 25 30
0730-36 84 77