Riksdagen

Tillfällig lag gör det möjligt med ny prövning av uppehållstillstånd

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:52 CEST

En tillfällig lag införs som ger människor som nekats uppehållstillstånd en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Socialförsäkringsutskottet har vid dagens sammanträde enats om att föreslå en tillfällig ordning som ska gälla från den 15 november 2005 och till och med den 31 mars 2006.

Socialförsäkringsutskottet skriver i sitt betänkande att livssituationen för människor som varit lång tid i Sverige och som nekats uppehållstillstånd men som ändå inte lämnar landet oftast är mycket svår och att särskilt barnen drabbas hårt.

Lång tid i Sverige
Den tillfälliga ordningen gäller möjligheterna att få en ny prövning för vissa grupper som vistats i Sverige under lång tid och vars utvisningsbeslut av olika orsaker inte verkställts.

Genom den tillfälliga ordningen ska Migrationsverket kunna bevilja ett uppehållstillstånd under vissa givna förutsättningar. De grupper som genom den tillfälliga ordningen ska ges ökade möjligheter till uppehållstillstånd är barnfamiljer och personer vars utvisningsbeslut inte kunnat verkställas på grund av förhållanden i mottagarländerna.

De nya prövningarna gäller avvisnings- och utvisningsbeslut som vunnit laga kraft men som inte verkställts. En sådan prövning ska kunna göras på Migrationsverkets eget initiativ eller efter en ansökan, om ansökan gjorts eller ärendet tagits upp före den 31 mars 2006.

Humanitärt angeläget
Med den tillfälliga ordningen ska fler människor kunna få frågan om uppehållstillstånd prövad. Vid bedömningen av om det är humanitärt angeläget ska bland annat barns sociala situation, anknytning till Sverige och risken för att ett barns hälsa och utveckling skadas beaktas.

När Migrationsverket prövar uppehållstillstånd ska man ta hänsyn till om personen i fråga gjort något brottsligt. Migrationsverket ska också kunna vägra en person uppehållstillstånd på grund av säkerhetsskäl.

Den tillfälliga ordningen gäller till och med den 31 mars 2006 då den nya utlänningslagen träder i kraft.

Mer information: Kanslichefen i socialförsäkringsutskottet Karin Laan på telefonnummer 08-786 42 19 eller föredragande i socialförsäkringsutskottet Kari Hasselberg på telefonnummer 08-786 58 97.

Planerad dag för debatt och beslut: onsdagen den 9 november

Dokument: Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000