Landstinget Sörmland

Tillgänglighet och bemötande i vården - prioriterade områden i budgeten

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:59 CEST

Landstinget Sörmlands politiska majoritet har nu lagt fram förslaget till budget för 2006. Det övergripande målet med budgeten är att långsiktigt tillgodose alla sörmlänningars behov av en bra hälso- och sjukvård på lika villkor, oavsett var man bor i länet. Medborgarna ska kunna känna trygghet i mötet med vården och de ska få ett gott bemötande. Tillgängligheten ska vara hög och hälso- och sjukvården ska få en mer hälsofrämjande profil.

Budget 2006 innebär att Landstinget Sörmland nu väljer väg för att skapa en långsiktigt hållbar och trygg hälso- och sjukvård. Den ena vägen är att lita till de möjligheter som finns att skapa bättre och mer effektiva rutiner och arbetsmetoder i hela organisationen. Den andra vägen innebär stora strukturella förändringar med nedläggning av verksamheter. Vi i majoriteten tror på personalens förmåga och väljer den första vägen – fortlöpande rationalisering av verksamheten utifrån en realistisk målsättning. I budgeten görs också satsningar på vården med mer än 20 miljoner kronor.
Här kommenterar majoritetens gruppledare de olika delarna i budgeten:

– Tack vare stora insatser på alla nivåer inom landstinget har kostnads-kontroll uppnåtts inom i stort sett alla förvaltningar och verksamheter, säger landstingsstyrelsens ordförande Gustaf Wachtmeister (m). Detta är mycket positivt, men arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård måste fortsätta. Den positiva utvecklingen av landstingets ekonomi har också skapat utrymme för ett flertal offensiva satsningar på vården under 2006.

– En viktig del av årets budget och flerårsplan är arbetet med att förbättra tillgängligheten till primärvården, säger Ulrika Ernving (v). Fortfarande finns brister i tillgänglighet och bemötande vid länets vårdcentraler, därför fortsätter vårt aktiva arbete för att skapa en bättre tillgänglighet, där målet är kontakt samma dag, prioriterade besök inom 7 dagar och tid inom 30 dagar för oprioriterade besök. – Årets budget innebär också konkreta satsningar på den psykiatriska vården och vården av missbrukare, fortsätter Ulrika Ernving (v). Genom att 11 miljoner tillförs missbruksvården kan vi nu bygga upp ett beroendecentra i alla tre länsdelarna tillsammans med kommunerna.

– Landstingets arbete att tillsammans med kommunerna utveckla och fördjupa samverkan inom Närvårdskonceptet är en process som kommer att fortsätta under 2006, påpekar Henrik Elmberg (c). Detta arbete syftar till att med patienten i centrum skapa fungerande vårdkedjor i samverkan med länets kommuner. Arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården blir även under nästa år en angelägen fråga, tillägger Henrik Elmberg (c).

– Hälso- och sjukvården ska få en mer hälsofrämjande och sjukdoms-förebyggande inriktning. Under 2006 ska strategier utarbetas och omsättas till konkreta uppdrag i nästa års budgetarbete, säger Gunvor G Ericson (mp). Satsningen i budgeten på att förbättra tillgängligheten till psykoterapi är ett annat viktigt inslag i vårt arbete med att utveckla vården. – Miljöarbetet i landstinget tar nu ännu ett steg genom att vi ger tydliga uppdrag och ansvar för alla verksamheter att arbeta med, för att målen i det miljöpolitiska programmet genomförs, fortsätter Gunvor G Ericson (mp). Åtgärder kommer också att vidtas i syfte att minska resandet samt att öka andelen miljöbilar, men också för att minska kemikalieanvändningen och att upphöra med handelsgödsel.

– På alla nivåer i hälso- och sjukvården och i hela landstinget pågår ett ständigt utvecklingsarbete som syftar till att skapa bättre och mer effektiva rutiner och arbetsmetoder. Den gemensamma nämnaren är att det ska gagna medborgarna och patienterna. Det handlar om allt från bemötandefrågor till utveckling av metoder som gör det möjligt att i ökande utsträckning använda ny teknik i mötet med vården, säger Östen Eriksson (kd). Därför innehåller budgeten en omfattande satsning på kompetens-, ledare- och chefs-utveckling. – För att minska ohälsotalen och skapa hälsofrämjande arbetsplatser fortsätter det långsiktiga arbetet inom ramen för Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa. Avsikten är att vid utgången av år 2007 skall alla arbetsplatser ha deltagit i programmet, fortsätter Östen Eriksson (kd)

– Ett ökat deltagande och delaktighet i den demokratiska processen är viktigt och därför prioriteras arbetet med att utveckla en demokratistrategi, säger Anders Bjurström (fp). Han poängterar vidare att landstinget vill ha en öppnare dialog med medborgare och personal. I arbetet med detta är det viktigt att såväl befintliga dialogformer omprövas, som att nya former och vägar prövas för att utveckla dialogen. Ett nytt utvecklingsarbete kommer därför att starta med utgångspunkt från folkhälsopropositionens mål om demokrati, delaktighet och inflytande, samt med beaktande av de mänskliga rättigheterna och jämställdhets- och integrationsperspektiven.


För mer information kontakta:

Gustaf Wachtmeister (m)
0155-24 57 47
070-640 65 01

Ulrika Ernving (v)
0155-24 57 48
070-671 78 77

Anders Bjurström (fp)
0155-24 59 23
070-535 05 05

Östen Eriksson (kd)
0155-24 73 69
070-667 07 25

Gunvor G Ericson (mp)
0155-24 58 67
070-795 22 80

Henrik Elmberg (c)
0155-24 57 49
070-523 26 36